2016, 57 випуск

Мовні і концептуальні картини світу, 2016, випуск 57
[Титул] 1-6
[Зміст] 7-18

Андреєва Т. М. [Українські фразеологізми з дієслівно-іменниковою тавтологічною парою]{Ukrainian phraseological units with a verbal-substantival tautological pair} 19-26

Афанасьєва О. М. [Комунікативне і смислове навантаження ритуалу в парадигмі сакральне / секулярне (на матеріалі англомовної лінгвокультури)]{Communicative and semantic meaning of a ritual in the sacred / secular paradigm (based on the English linguistic culture)} 26-35

Бєлова А. Д. [Ікт, брендинг і реклама в відеоінструкціях провідних авіакомпаній світу]{Ict, branding and advertising in airlines videos} 36-40

Білінський Д. Ю. [Рольова асиметрія персонажного мовлення у дзеркалі теорії мовленнєвих жанрів (на матеріалі британської драми ХХ століття)]{The role asymmetry in the personages’ speech viewed through speech genres theory (based on British drama of the 20th century)}40-45

Борець А. М. [Особливості перекладу кримінального кодексу Франції як окремого жанру адміністративного стилю французької мови]{Peculiarities in translation of French criminal code as particular genre of administrative style in French language } 46-51

Борисенко Н. Д. [Висловлення вибачення в дискурсі британської драми:комунікативно-прагматичний аспект]{Expressions of apology in discourse of British drama: communicative-pragmatic aspect} 52-57

Боцман А. В. [Індоєвропейські та спільногерманські корені претерито-презентних дієслів] {Indo-European and common Germanic roots of preterite-present verbs} 57-68

Бурбело В. Б. [Граматика і семантика ідентичності у французькій лінгвокультурі]{Grammar and semantics of identity in French linguistic culture} 69-78

Василюк О. В. [Світова практика корпоративної культури в Україні: вербальна складова]{The world`s practice of corporate culture in Ukraine: verbal component}78-89

Воловик О. П. [Порівняльний аналіз корпоративного дискурсу Starbucks у різних соціальних мережах]{Comparative analysis of the Starbucks corporate discourse in different social media} 90-98

Давидюк Н. О. [Твіт як ендемічний технодискурсивний жанр Твіттер-дискурсу]{Tweet as endemic technodiscoursive genre of Twitter-discourse} 98-110

Дем’яненко Н. Б. [Фразеологічні трансформації у польській, українській та російській мовах]{Phraseological transformation in Polish, Ukrainian, and Russian languages} 111-116

Дика Л. С. [Семантичний аналіз турецьких фразеологізмів з колористичним компонентом]{Semantical analysis of Turkish phraseological units with color name component} 116-124

Доканін Ю. Л. [Пірамідальні новинні тексти як спосіб популяризації соціальної реклами]{Pyramidal news texts as a way for popularization of public service advertising} 124-128

Дорофеєва М. С. [Постнекласичний тип наукової раціональності у синергетиці перекладу]{Postnonclassical scientific rationality in synergetics of translation} 129-137

Єфименко В. А. [Крос-модальна когезія в кінофільмі]{Cross-modal cohesion in film} 137-148

Задоріжна Н. І. [Просодія персонажного мовлення в казках для молодшого дошкільного віку]{Character speech prosody in fairytales for preschool children} 149-157

Зимовець Г. В. [Значення локативного компонента в ергонімії]{Business names with locative semantics} 157-165

Іщенко Т. В. [Бінарна опозиція “свій – чужий” у дискредитивній стратегії політичного дискурсу]{A binary opposition “own – alien” in the discredited strategy of political discourse} 165-169

Каленська А. С. [Мовна гра у дослідженнях турецьких лінгвістів]{Language game in the studies of Turkish linguists} 170-174

Карабан А. В. [Узусні особливості перекладу українських дериватів із демінутивними суфіксами англійською мовою]{Usage specifics of translating Ukrainian derivatives with diminutive suffixes into English}175-181

Карабан В. І. [Узус як бар’єр у перекладі з рідної мови іноземною мовою]{Customary language usage as a barrier in translating from a native language into a foreign language} 181-188

Касяненко Д. С. [Юридичний переклад: німецько-український вектор]{Legal translation: German-Ukrainian direction} 188-193

Клименко Н. Ф. [Міжмовна комунікація і процеси семантичної інтерференції в добу глобалізації]{Interlanguage communication and processes of semantic interference in the epoch of globalization} 193-199

Кліментова О. В. [Периферійна зона хоронімів-концептів Україна, Франція та Англія: конотативний аспект (на матеріалі асоціативного експерименту)]{The peripheral zone of choronyms-concepts Ukraine, France and England: the connotative aspect (the material associative experiment)}199-205

Ковальчук І. В. [Композиційна структура маркування товару]{Composite structures of labeling} 206-213

Кожуховська Ю. В. [Мета як компонент концепту “подорож” у новогрецькій поезії ХХ та ХХІ ст. у лінгвокультурному аспекті]{Goal as a component of “the journey” concept in modern Greek poetry of xx and XXI centuries in aspect of cultural linguistics} 213-218

Комісаров К. Ю. [Категорія граматичного часу у контексті вивчення японської мовної картини світу]{Grammatical category of tense in the context of learning the Japanese language picture of the world } 218-226

Костюк М. М. [Лінгвопрагматичні особливості наукового дискурсу Освальда Дюкро]{Linguopragmatic peculiarities of Oswald Ducrot’s scientific discourse} 226-231

Литовченко Д. [Особливості використання антимусульманських стереотипів у канадському медіадискурсі]{Peculiarities of antimuslim stereotypes application in the Canadian media discourse} 232-240

Мазепова О. В. [Культурна схема šekastenafsi (самоприниження) у складі перської системи ввічливості ta’ārof ]{The cultural scheme of šekastenafsi (self-abasement) in the Persian system of politeness} 241-249

Макаревич О. О. [Специфіка реактивних висловлень американських підлітків у комунікативній ситуації “invitation” (на матеріалі американського кінодискурсу)]{American teenagers reactive expressions’ specifics in communicative situation “invitation” (on the basis of american movie discourse)} 249-254

Маркелова А. А. [Етносимвол “сонце” в англомовному перекладі поезії Івана Драча “Чорний етюд”]{Ethnic symbol “sun” in English translation of the poem “Black etude” by Ivan Drach } 254-258

Материнська О. В. [Меронімія в дзеркалі різних лінгвокультур]{Meronymy in different linguo-cultures} 259-267

Михайленко О. О. [Науково-історична література у перекладі]{Academic history texts in Ukrainian and English translations } 268-277

Міщинська І. В. [Соціолінгвістичний аспект збереження культурного різноманіття мовними засобами]{Sоciolinguistic aspect of preserving cultural diversity by language means} 277-282

Наєнко Г. М. [Комунікативно-прагматичні характеристики тексту Агатангела Кримського в полемічному дискурсі початку ХХ століття]{Communicative-pragmatic characteristics of Agatangel Krymsky’s text in polemical discourse early XX century} 282-289

Нікітюк Т. В. [Мовне вираження директивів сучасної турецької мови]{Language realizations of directive in the Turkish language} 289-294

Нікіфорова О. М. [Класифікація текстів у військовому перекладі]{Texts classification in military translation} 294-304

Ніколаєнко Л. І. [Лексикографічна інтерпретація назв емоцій групи “співчуття” у слов’янських мовах]{The lexicographic treatment of Slavonic names of emotions of the “compassion” group } 304-311

Павличко О. О. [Специфіка реалізації неологізмів у сучасній німецькій пресі]{Specifics of neologisms in modern German printed media} 311-316

Пишньоха О. А. [Специфіка етнокультурних компонентів в оповіданні “Стіни караван-сараю” Ф.Н.Чамлибеля]{Specifics of ethno-cultural components in the narrative of F. N. Chamlybel “The Wals of Karavanserai”} 316-323

Полич Є. В. [Лінгвістична експертиза в контексті розвитку юрислінгвістики]{Linguistic expertise in the context of the legal linguistics} 323-328

Попович Н. М. [Давньогрецька богословська термінологія IV століття та її переклад]{The 4th century ancient Greek theological terminology and its translation} 329-333

Сівков І. В. [Вербалізація концепту монархії в конституційних текстах країн арабського світу] {Verbalization of the concept of constitutional monarchy in the legislative texts of Arabic states} 333-342

Смущинська І. В., Голубець С. В. [Лексико-стилістичні особливості висвітлення подій у зоні АТО на сході україни в міжнародній пресі]{Lexical and stylistic peculiarities of the coverage of the events in the zone of the anti-terrorist operation in the eastern Ukraine in the international press} 342-349

Спотар-Аяр Г. Ю. [Особливості функціонування псевдоперифрастичних форм]{Functioning of pseudoperiphrastical forms of verbs} 349-354

Стасюк О. С. [Жанрова структура парламентського дискурсу Швеції]{Genre structure of parliamentary discourse of Sweden} 354-359

Телешун К. О. [Афіксальний спосіб словотвору як продуктивний спосіб творення термінів торгівлі турецької мови]{Suffixal way of term-formation as productive way for creation of Turkish terms of trade} 359-365

Тепла О. М. [Лінгвістичний аспект творення власної назви]{Linguistic aspects of proper name creation} 366-371

Тищенко К. О. [Теоретичні дослідження концепту Батьківщина в українській та зарубіжній лінгвістиці]{Theoretical studies of the concept of homeland in Ukrainian and foreign linguistics} 371-378

Трищенко І. В. [Стилістичні характеристики сучасної антиутопії (на матеріалі роману А. Смейл “Дзвони”)]{Stylistic characteristics of modern dystopia (based on the novel ‘The Chimes’ by A. Smaill) } 379-383

Фокін С. Б. [Засоби автоматизованого збагачення комп’ютерної перекладацької пам’яті]{Automatic means of enhancing computer’s translation memory} 384-390

Цар І. М. [Неофіційні урбаноніми у молодіжному мовленні м. Києва]{Informal urbanonims in Kyiv youth speech} 391-397

Цилюрик Т. В. [Міграційна криза в соціальній рекламі Великої Британії та Німеччини]{Migration crisis in social advertising of Great Britain and Germany} 397-403

Цурик А. С. [Вербальні засоби впливу в сучасній політичній промові]{Verbal means of influence in modern political speech} 403-410

Чаюк Т. А. [Концепт play як ціннісний елемент дитячої картини світу]{The concept play as a value element of children’s picture of the world} 410-417

Шубко В. В. [Епістемічна я-позиція суб’єкта у діалогічному художньому дискурсі Д.Г. Лоуренса]{Epistemic stance in artistic dialog discourse of D. H. Lawrence } 417-422

Ющенко І. О. [Сучасний стан досліджень у галузі термінотворення перської мови]{Current state of research on term-building in modern Persian language} 423-427