2017, 61 випуск (1)

Мовні і концептуальні картини світу, 2017, випуск 61(1)

[Титул]{Title} 1-6

[Зміст]{Content} 7-12

Кунч Л. [Reisefreiheit – Stresstest – Wutbürger. Лінгвокультурологічний дискурсивний підхід як основа для відтворення актуальної лексики: традиції в Києві 30 років тому та сьогодні]{Reisefreiheit – Stresstest – Wutbürger. The cultural discourse and textual reference as a basis for the translation of the current lexis: tradition in Kyiv 30 years ago and today} 13-20

Кияк Т. Р. [Німеччина, Австрія, Україна: історичні кроки назустріч]{Germany, Austria, Ukraine: historic steps towards each other} 20-27

Макарська Р. [Дослідження біографій перекладачів як гуманізація перекладознавства]{Translator’s biographies research as humanization of translation studies} 27-37

Безугла Л. Р. [Тавтологічні висловлення у німецькому і українському діалогічному дискурсі]{Tautological utterances in Ukranian and German dialogical discourse} 37-47

Білик К. А. [До питання лематизації корпусів поетичних текстів]{On lemmatization of poetic texts corpora} 47-54

Вереш М. Т., Синьо В. В. [Особливості словотвору німецьких християнсько-богословських термінів]{The word-formation peculiarites of the German theological terms} 54-59

Гончаренко Л. О. [Проблема змісту й дефініції поняття “еквівалентність”]{Content and definition of the concept of “equivalence”} 59-66

Дерев’янко О. А., Тронь А. А. [Вираження семельфактивності та мультиплікативності засобами сталих дієслівно-субстантивних сполучень типу to give a glance у романі С. Мейер “Сутінки”]{Fixed verbo-nominal phrases of the type to give a glance as means of expressing semelfactivity and multiplicativity in the novel “Twilight” by S. Meyer} 66-70

Домніч О. В. [До питання про поняття лінгвокультурний концепт і методику його дослідження]{On the study of the concept of language and culture and its methods} 71-80

Дорофеєва М. С. [Види перекладацьких рішень у синергетиці перекладу]{Types of translation solutions in the translation synergetics} 81-87

Корнєва З. М. [Культурологічність навчання англійської мови професійного спрямування у вищому технічному навчальному закладі]{Teaching cultural peculiarities in esp university course to students majoring in technology} 88-93

Кучма О. І. [Способи відтворення функцій емоційно-експресивних часток німецької мови при перекладі]{Translation methods of the German modal particles} 94-98

Леміш Н. Є. [Специфіка перекладу технічних паспортів на присадки до нафтопродуктів]{Translation specifics of data sheets for additives to petroleum products} 98-105

Лєпухова Н. І. [Переклад медичних абревіатур і скорочень з німецької мови українською мовою]{Translation of medical abbreviations and reductions from German into Ukrainian} 105-110

Материнська О. В. [Семантична продуктивність меронімів у фахових мовах]{Semantic productivity of meronyms in the terminological field} 111-122

Мелашенко Д. [Особистісна компетенція перекладача: прагматика і поeзія]{The individual translatorial competence: pragmatics and poetry} 122-127

Міхіденко К. О. [Категоризація у німецькомовному конфліктному дискурсі]{Categorization in German conflict discourse} 127-132

Ігнатенко Т. М., Павличко О. О. [Фразеологізми як аспект вивчення лексики німецької мови (методичні роздуми та емпіричні спостереження у практиці викладання німецької мови як іноземної)]{Phraseology as an aspect of learning the German lexicon (methodical reflections and empirical observations on practices of teaching the German language as a foreign language)} 132-138

Романовська Л. О. [Недоречні терміни в олійножировій галузі харчової промисловості]{Inappropriate terms in oil and fat field of food industry} 139-143

Рудківський О. П. [Завдання сучасної зіставної фонології германських та слов’янських мов]{The tasks of modern comparative phonology of the germanic and slavic languages} 143-148

Стасюк О. С. [Інтердискурсивність як засіб формування парламентської мови (на матеріалі стенограм пленарних засідань Бундестагу ФРН)]{Interdiscursivity as a mean of formation of parliamentary language (based on verbatim reports of plenary sittings of the German Bundestag)} 149-154

Таценко Н. В. [Екстеріоризація емпатії в англомовних дискурсивнихактах]{Exteriorization of empathy in english-speaking discursive acts} 155-162

Тимченко Є. П. [Окличні речення в сучасній німецькій та українській мовах]{Exclamatory sentences in modern german and Ukrainian} 163-168

Ткачівська М. Р. [Табу та його особливості в німецькій та українській лінгвокультурах]{Taboo and its peculiarities in German and Ukrainian linguistic cultures} 168-174