2016, 58 випуск

Мовні і концептуальні картини світу, 2016, випуск 58

[Титул]{Title} 1-2

[Зміст]{Content} 188-190

Аністратенко Л. [Явище синонімії в японській літературознавчій термінології]{Phenomenon of synonymy in Japanese literary terminology} 3-10

Батюк І. [Функції кансайського діалекту та його взаємодія з літературною мовою у творах Юкіо Мішіми (на матеріалі романів “Плескіт хвиль” та “Золотий храм”)]{Functions of kansai dialect and its interaction with the literary language in the works written by Yukio Mishima (based on the novels “The Sound of Waves” and “The Temple of the Golden Pavilion”)} 10-15

Боярчук Ю. [Концепти “сором” і “вина” в японській лінгвокультурі]{The concepts of “shame” and “guilt” in Japanese lingvoculture} 15-20

Еґава Х. [Гендерні елементи в японській ономатопеїчній лексиці]{Gender elements in Japanese onomatopoeia} 21-27

Забуранна О. [Уживання та мовні варіації реквестиву vてもらっていい? залежно від соціального статусу адресата]{Usage and linguistic variations of the requestive form V-te moratte ii? Depending on the social status of the addressee} 27-33

Кобелянська О. [Макро- та мікроструктурні характеристики японсько-українського словника ономатопеїчної лексики]{Macro and micro characteristics of the Ukrainian-Japanese onomatopoeia dictionary} 34-42

Козирєв Є. [Стуктурно-семантичні особливості японської православної теонімічної лексики]{Structural semantic peculiarities of the Japanese orthodox christian theonyms} 43-52

Колесникова О. [Місце словника М. П. Рєзанова у лексикографічній спадщині японських моряків]{The place of the N. P. Rezanov’s dictionary in the lexicography heritage of the Japanese sailors} 52-59

Комарницька Т. [Вербалізація концепту “шлях” у військово-філософському трактаті “Хаґакуре” і його роль у вираженні просторового, часового й духовного кодів японської лінгвокультури]{Verbalisation of the concept “way” in the martial-philosophical tractate “Hagakure” and its role in expression the space, time, as well as spirit codes of the Japanese linguoculture} 60-69

Комісаров К. [Особливості мовної репрезентації когнітивних механізмів транспозиції смислів (на матеріалі сучасної японської мови)]{Features of language interpretation for the cognitive mechanisms of transposition of senses (data of modern Japanese)} 69-80

Костевич Н. [Японські фразеологічні одиниці та йоджіджюкуґо на позначення почуттів: порівняльний аналіз]{Japanese phraseological units and yojijukugo denoting feelings: comparative analysis} 80-86

Малахова Ю. [Морфологічні та синтаксичні особливості післяслова у першому підручнику Ф. Пущенка “Теоретико-практичний курс японської мови. Підручник для вжитку на курсах східних мов ВУНАС”]{Morphological and syntactic features of the particles in the first textbook by F. Pushchenko “Theoretical and practical course of the Japanese language. Textbook for courses of the oriental languages AUSOO”} 87-92

Мостова О. [Особливості реалізації комунікативної функції мови у японській блогосфері (на матеріалі подорожей до країн Східної Європи)]{Features of communicative function of language in Japanese blogosphere (based on material about travels to Eastern Europe)} 92-97

Озерська О. [Мовленнєві акти деклінатива у діловому дискурсі японської мови]{Speech acts of declining in business discourse of Japanese language} 97-104

Пирогов В. [Роль ієрогліфів у передачі смислового та естетичного компонентів хайку: порівняльно-типологічний аспект]{Chinese characters and their role in conveying semantic and esthetic components of haiku: comparative-typological aspect} 105-111

Ржевська Д. [Фреймова семантика як метод перекладу звукосимволізмів у романі Х. Муракамі “Хроніки заводного птаха”]{Frame semantics as method of mimetisc translation in the novel of H.Murakami “The Wind-up Bird Chronicle”} 112-117

Шевченко В. [Глютонічна термінологія японської мови та особливості її перекладу українською мовою]{Japanese glutonic terminology and its translation into Ukrainian language} 117-122

Кобаяші А. [ウクライナ人日本語学習者の日本語オノマトペに対する音象徴認識 ――語頭子音が阻害音の有声無声で対立するオノマトペの場合――]123-127

Моріта Дж., Кобаяші А., Норенко О. [CAN-DOリストに基づいたカリキュラムデザインと評価 ―第3回ウクライナ日本語キャンプを例として―]128-133

Ояма Д. [グループワークにおいて発言の順番を待っている学習者のふりかえ りの実際 ――日本語会話クラスの相互行為分析から――]133-138

Riabovolenko I. [Classification of communicative errors in crosscultural communication]138-142

Баликова Н. [Релігійно-історичні передумови виникнення японської самітницької літератури]{Religious andhistorical background of theeremiticliterature in Japan} 143-148

Біляніна Т. [Особливості автобіографізму в творчості Кьоко Морі]{The peculiarities of kyoko mori’s autobiographism in her literary works} 149-153

Горошкевич О. [Cимволіка фітоніма すみれ фіалка в японській поетологічній традиції]{The symbolism of phytonym すみれ in Japanese poetological tradition} 154-163

Кузьменко Ю. [Криза національної ідентичності в Японії першої третини ХХ ст. (на матеріалі романів Танідзакі Джюн’ічіро “Любов бовдура” і “Сипучий пісок”)]{Crisis of national identity in Japan of 1900-30-s (as exemplified in novels “naomi” and “quicksand” by Jun’ichiro Tanizaki)} 163-168

Осадча Феррейра Ю. [Головні герої та дійові особи передмов до “Кокін вака шю”: історія створення першого поетичного канону в Японії]{The main characters and actors in the prefaces to “Kokin wasa shu”: то the history of the first pоetry canon in Japan} 169-179

Прасол Є. [Образ Японії як світу “дітей напрокат”: імагологічний епатаж]{The image of Japan as a world of “rental children”: imagological epatage} 179-187