2015, 52 випуск

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Айдачич Д. В., Непоп-Айдачич Л. В. Сербські та українські фразеологізми із фітонімічним компонентом у порівняльному аспекті. – C. 3-15.
 4. Алексєєва Т. О. Стратегії докору та заохочення у міжособистісній комунікації “дорослий-дитина”. – C. 15-24.
 5. Андрієвська Е. М. Cучасні тенденції французької електронної лексикографії. – C. 24-34.
 6. Андрощук О. С. Особливості перекладу діалогічного мовлення в романі Стефані Маєр “Сутінки. Молодий місяць”. – C. 34-46.
 7. Афанасьєва О. М. Принципи дослідження ритуалізованих комунікативних практик. – C. 46-59.
 8. Бабире О. В. Концепт sustainability у сучасній корпоративній культурі. – C. 59-78.
 9. Базиленко В. Особливості функціонування спортивної лексики в сучасній публіцистиці мовою гінді. – C. 78-86.
 10. Бєлова А. Д. Віртуалізація комунікативного простору. – C. 86-97.
 11. Білик К. А. Особливості застосування функцiї логарифмiчної правдоподiбностi для порiвняння спецiалiзованих корпусiв. – C. 97-104.
 12. Бурбело В. Б. Про моделювальні засади дискурсу. – C. 104-119.
 13. Вертієнко Г. В. Назви дистанційної зброї в Молодшій Авесті. – C. 120-129.
 14. Вознюк Ю. П. Гастика як відображення національної ідентичності (на матеріалі античних джерел). – C. 129-135.
 15. Воловик О. П. Функціональні особливості мікрокопії на корпоративний сайтах компаній. – C. 135-143.
 16. Гладка В. А. Інтерпретація поняття колігації у сучасній науці. – C. 143-152.
 17. Гладковська А. Л. Відтворення емотивних дієслів негативної оцінки у кіно- та художніх перекладах фентезійних творів. – C. 152-159.
 18. Гончаренко О. М. Іншомовні запозичення у сучасній китайській мові в контексті глобалізації. – C. 160-168.
 19. Григораш А. С. Стратегії перекладу фразеологізмів із негативною конотацією в англійськомовному політичному дискурсі. – C. 168-181.
 20. Грицайчук К. М. Соціолінгвальна репрезентація України у французькому медійному дискурсі в 2013 році. – C. 181-190.
 21. Гриценко М. В. Кросовер-література в перекладі та її цільова аудиторія. – C. 190-203.
 22. Гулей Т. В. Неоурбанізація у сучасній англійській мові. – C. 203-210.
 23. Давиденко Н. В. Соціально-правова термінологія латинського походження у творах українських авторів. – C. 210-219.
 24. Дейкун О. П. Авторська картина світу і дійсність: “надсат” у перекладі українською (на матеріалі творчості Е. Берджеса). – C. 219-227.
 25. Дем’яненко Н. Б. Особливості семантики польських та українських компаративних фразеологізмів. – C. 228-235.
 26. Дмитрук О. В. Моделювання комунікативної ситуації для реалізації маніпулятивного задуму у довготривалій перспективі. – C. 235-242.
 27. Довбищенко Ф. В. Комунікативна структура і книги трактату Геродіана “Історія після Марка Аврелія”. – C. 242-253.
 28. Докучаєва К. М. Образ Аїда в давньогрецькій літературі та міфології: когнітивний та лінгвокультурологічний виміри. – C. 253-259.
 29. Доценко Н. В. Інтермедіальні стратегії відображення пам’яті у прозі Патріка Модіано. – C. 259-269.
 30. Дудар В. І. Медіалінгвістична природа політичної метафори в жанрі телевізізійного інтерв’ю. – C. 269-275.
 31. Екшмідт В. Р. Мовленнєва маніпуляція: персуазивність та сугестія. – C. 275-281.
 32. Жолуденко А. Г. Жаргонна лексика німецької молоді. – C. 282-286.
 33. Ісаєв С. С. Лексеми на позначення їжі у складі фразеологізмів китайської мови як носії культурного коду. – C. 286-295.
 34. Калениченко М. М. Предикативність і модальність як семантичні ознаки безособового речення. – C. 296-304.
 35. Каратаєва М. В. Медіаконвергенція та культурно-просвітницька функція діскурсу всесвітньовідомих брендів. – C. 304-318.
 36. Карпенко І. В. Вплив новітніх інформаційних технологій навчання на формування професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови. – C. 318-323.
 37. Касьянова О. А. Звукове поле фонеми /в/: комбінаторні та позиційні алофони. – C. 324-336.
 38. Клименко Л. В. Риторика французької художньої афіші. – C. 337-347.
 39. Ковтонюк Н. П. Смисловий концепт карнавалу як код прочитання дискурсу Майдану. – C. 347-358.
 40. Козловський В. В. Тактика побудови та інтерпретація структурно-семантичної моделі (на матеріалі простого речення сучасної німецької мови). – C. 358-365.
 41. Крисальна Ю. В. Комунікативні репрезентації концепту angel (на матеріалах сучасної англомовної реклами). – C. 365-389.
 42. Кузьміна К. А. Навчання перекладу: обмін досвідом. – C. 389-396.
 43. Кутузова Т. В. Эмоциональные концепты и способы их языковой объективации. – C. 397-405.
 44. Лазер-Паньків О. В., Маркина Р. Д. Особливості метафоричної репрезентації інтелектуальних здібностей людини у давньогрецьких пареміях. – C. 405-414.
 45. Літевчук П. В. Ономатопея у латинській, французькій та українській мовах (зіставний аспект). – C. 415-420.
 46. Літковець Ю. Ґендерні особливості назв посад і професій у франко-українському перекладі. – C. 420-428.
 47. Литовченко Д. Етнокультурна стереотипізації мусульман у маніпулятивних технологіях англомовних мас-медіа. – C. 428-438.
 48. Любченко Т. В. Типологія перфекта у новогрецькій мові. – C. 438-445.
 49. Мазепова О. В. Концептуалізація бінарної опозиції правда-неправда у перській мовній свідомості (за результатами психолінгвістичного експерименту). – C. 446-468.
 50. Маленький Б. І. Аргументація у контексті усної комунікації: концептуалізація поняття та методи емпіричного лінгвістичного аналізу. – C. 469-478.
 51. Нічаєнко І. І. Ключові концепти іспанської та української лінгвокультур. – C. 479-484.
 52. Орличенко О. В. Передача португальських прислів’їв і приказок засобами української мови. – C. 484-496.
 53. Остапенко М. П. Античні витоки сучасних маніпуляційних технологій. – C. 496-501.