2014, 50 випуск (1)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Айдачич Д. В. Сербські та українські фразеологізми із компонентом голова та частини голови у порівняльному аспекті. – C. 3-12.
 4. Андрієвська Е. М. Електронний Словник Французької академії в творчій майстерні перекладача. – C. 13-20.
 5. Бабенко Т. В. Англомовна преса як засіб формування граматичної компетентності у студентів-магістрів. – C. 20-25.
 6. Бабире О. В. Концептуалізація і категоризація у сфері екології. – C. 26-34.
 7. Баніт Д. Ю. Українська кардіологічна термінологія. – C. 34-40.
 8. Бистров Я. В. Мовне втілення фрактальної моделі концентричних кіл у структурі біографічного наративу. – C. 40-47.
 9. Білик К. А. Консоціація як фактор впливу на організацію поетичного тексту. – C. 48-54.
 10. Білоножко Н. Є. Формування лінгвістичної англомовної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей на основі розвитку їхньої мовної свідомості. – C. 54-59.
 11. Білоус Н. В. Категорія аргументативності у перекладених текстах популярно-теологічного та теоретико-теологічного дискурсів. – C. 60-66.
 12. Бондаренко Л. М. Відтворення модальності в текстах франкомовного військового дискурсу та їх перекладі. – C. 66-71.
 13. Бондаренко О. Активізація вставлених конструкцій як інноваційний процес у сучасному українському синтаксисі. – C. 71-79.
 14. Борисова О. В., Юта М. О. Oсобливості перекладу власних назв (на матеріалі роману Дж. Мартіна “Гра престолів” та його перекладу українською мовою). – C. 80-85.
 15. Братель О. М. Відображення культурно-соціальних явищ початку XX ст. в аргентинській поезії. – C. 85-92.
 16. Бритвін Д. В. Номінативний простір концепту маргінальність у романному доробку Блеза Сандрара (на матеріалі роману “Mоravagine”). – C. 93-100.
 17. Будь О. В. Прагматичні характеристики реплік з місця в парламентській комунікації ФРН. – C. 101-105.
 18. Булкіна А. В. Діалог конфліктного типу в художньому любовному дискурсі: комунікативно-рольовий аспект (на матеріалі творчості Т. Гарді). – C. 106-112.
 19. Бутенко К. Вербалізація концепту “небо” у складі чен’юїв: діахронічний аспект. – C. 112-121.
 20. Васильєва Н. В. Одомашнення в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років (на матеріалі скороченого перекладу-переробки Є. Збарської повісті Ернеста Сетона-Томпсона “Маленькі Дикуни”). – C. 121-130.
 21. Василюк О. В. Формування комунікативної стратегії інтернет-брендингу міст. – C. 130-139.
 22. Вертієнко Г. В. Концепт вепря в молодоавестійських текстах. – C. 140-148.
 23. Виклюк І. В. Зародження та функціонування абревіатур-омонімів у турецькій мові. – C. 149-153.
 24. Вишневська С. В. Переклад контекстуально залежних прислів’їв з італійської на українську мову (на матеріалі твору Джанні Родарі “Старі Прислів’я”). – C. 154-160.
 25. Войтанік І. В. Використання методу аналізу ситуацій у формуванні англомовної дискурсивної компетентності. – C. 160-166.
 26. Галицька Є. А. Структурно-семантичний аспект номінації парфумерно-косметичних товарів. – C. 167-176.
 27. Голота М. В. Стилістична інверсія як складова емотивного синтаксису в романі Ш. Бронте “Джейн Ейр” та особливості її відтворення у перекладі. – C. 177-181.
 28. Гомон Н. В. Відтворення персоніфікації у перекладі з іспанської на українську (формально-граатичний аспект). – C. 182-188.
 29. Гончаренко О. М. Звук та експресивний ефект у сучасній китайській мові. – C. 189-195.
 30. Гончарова О. О. Запозичення мореходної термінології із нідерландської мови в англійську. – C. 196-200.
 31. Гончарук Д. Д. Казка Джанні Родарі “Le Avventure Di Cipollino” в українському перекладі Анатолія Іллічевського. – C. 200-207.
 32. Гордєєва А. Й. Способи мотивації комунікативної діяльності майбутніх психологів у процесі формування умінь англомовного професійного спілкування. – C. 207-212.
 33. Гриценко М. В. Cитуативність перекладу кросовер-літератури і культурна політика дитинства. – C. 212-220.
 34. Данилевська А. С. Фразеосемантичне поле “Мова, мовна діяльність” у картині світу діалектоносіїв Приамур’я. – C. 221-227.
 35. Дегтяренко М. О. Національно-культурні особливості комунікативної поведінки учасників англомовних бізнес-інтерв’ю. – C. 228-237.
 36. Дем’яненко Н. Б. Фразеологічні одиниці як відображення тенденцій технічного прогресу (на матеріалі польської мови). – C. 237-242.
 37. Дергун Т. В. Композиція англомовних монофразеологічних журнальних статей: лінгвориторичний аспект. – C. 242-250.
 38. Дідух Х. Когезія в текстах потоку свідомості (на матеріалі романів В. Вулф). – C. 250-256.
 39. Дорошенко О. Ю. Відтворення естетичної інформації в українському перекладі оповідання Хуліо Кортасара “Продовженість парків”. – C. 256-261.
 40. Дубенко О. Ю. Базові категорії лінгвістичної поетики в історичному аспекті. – C. 261-267.
 41. Жиліна Л. Ю. Актуалізація концепту знаменитість в сучасному англомовному рекламному дискурсі. – C. 267-273.
 42. Заєць В. Г. Інформаційний ресурс у позаурочних формах навчання української мови. – C. 274-281.
 43. Зязюн Л. І. Роль освітньо-виховних інформаційних технологій та їх вплив на розвиток особистості в освітній системі Франції. – C. 282-289.
 44. Іванченко В. О. Правове регулювання реклами алкогольних напоїв у Франції та його вплив на представлення вина у французькому рекламному дискурсі. – C. 289-294.
 45. Калениченко М. М. Структурні параметри безособових речень у чеській мові. – C. 294-300.
 46. Калініна-Шамрай В. Р. Ономатопея як засіб вираження експресивності у сучасних французьких коміксах. – C. 300-305.
 47. Каптюрова В. В. Реалізація принципів комунікації в мікроблогах. – C. 305-311.
 48. Каратаєва М. В. Онлайнова відео-книга Inside Chanel: конвергенція вербальних і візуальних засобів у віртуальному наративі. – C. 312-322.
 49. Касьянова О. А. Поняття “варіативність” та “варіантність” у фонетиці. – C. 322-329.
 50. Касяненко Д. С. Переклад нормативно-правових текстів ЄС: стан, проблеми, перспективи. – C. 329-335.
 51. Качановська Т. О. Позиційно зумовлені зміни при відтворенні солярно-місячних образів в українських перекладах сонетів Ш. Бодлера. – C. 335-344.
 52. Каширіна І. В. Творчість С. Караванського в національно-культурному контексті українського художнього перекладу. – C. 345-353.
 53. Кирилова В. А. Відтворення лексичних особливостей художньої мови Михайла Коцюбинського у французьких перекладах Еміля Крюби. – C. 353-363.
 54. Кисіль А. Часопростір в романі Діани Сеттерфілд “Тринадцята легенда” та його відтворення в українському перекладі. – C. 363-368.
 55. Климентова О. В. Фатична функція мови в аспекті усвідомлюваних і неусвідомлюваних чинників комунікації. – C. 368-375.
 56. Ковальова Т. П. Реалізація категорії адресованості в слоганах німецької та української політичної реклами. – C. 375-385.
 57. Кожуховська Ю. В. Передумови формування концепту подорож у новогрецькій поезії 20 сторіччя. – C. 385-390.
 58. Колесник Р. С. Поетичні переклади Остапа Тарнавського (на матеріалі німецько-російських перекладів). – C. 390-394.
 59. Конік Г. В. Інформаційні технології у викладанні іноземної мови у початковій школі. – C. 395-399.
 60. Костюк М. М. Експресивність заперечення у французькій поезії кінця XIX століття. – C. 400-404.
 61. Котенко В. Л. Вербалізація експресивності у іспанськомовному спортивному дискурсі. – C. 405-412.
 62. Кощій Ю. П. Відтворення граматичних особливостей іспанських драматичних творів XX-XXI ст. в українському перекладі. – C. 412-420.
 63. Куліш Т. В. Параноїдний стиль в американському політичному дискурсі (на матеріалі промов Джозефа МакКарті). – C. 421-427.
 64. Кушнір Н. О. Принцип вежливости при реализации просьбы в современном русском языке. – C. 428-432.
 65. Лаврінець О. Я. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся та предикативними формами на -но, -то в сучасній українській науковій мові: структура, семантика, статус. – C. 432-441.
 66. Дарчук Н. П., Лангенбах М. О. Електронний словник як дослідницька база даних (на прикладі електронного словника мови Тараса Шевченка). – C. 442-447.
 67. Лисюк М. В. Евристичний підхід до відтворення невербальної поведінки в перекладі: пошук адекватності. – C. 447-452.
 68. Літинська Н. В. Експериментальне дослідження лінгвокультурного концепту mafia (на матеріалі італійської мови). – C. 452-459.
 69. Літяга В. В. Сучасні мовознавчі підходи до поняття “концептосфера”. – C. 459-463.
 70. Лук’янець Г. Г. Колороніми як засоби апеляції до пафосу в англомовних інтернет-новинах мистецької тематики. – C. 463-470.
 71. Львович А. Местоимения в художественном мире Д. Хармса и А. Введенского: сопоставительный анализ. – C. 471-476.
 72. Любчук Н. В. Відтворення сучасних українських суспільно-політичних реалій в текстах німецьких ЗМІ. – C. 476-481.
 73. Лютянська Н. І. Особливості об’єктивації концептів толерантність та політична коректність в англомовному мас-медійному дискурсі. – C. 482-487.
 74. Qabas J. R. Types of reading: scanning and skimming. – C. 488-493.