2014, 47 випуск (1)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Василіс Пападопулос Мова як знаряддя поширення культури(на прикладі грецької мови. – C. 3-19.
 4. Клименко Н. Ф Категорія часу у вимірах фразеологізмів сучасної української мови. – C. 19-40.
 5. Альшева А. О. Енциклопедичні відомості про Т. Г. Шевченка у вигляді електронного гіпертекста німецькою мовою. – C. 41-48.
 6. Андрієнко Т. П. Відтворення фольклорних алюзій в перекладі художнього тексту. – C. 48-55.
 7. Андреєва Т. М. Українські тавтологічні фразеологізми моделі “V+N O. B”. – C. 55-66.
 8. Антоненко Н. П. Маркеры реальных и ирреальных миров в русских волшебных сказках. – C. 66-72.
 9. Антонов О. В. Вербалізація конфлікту у мовленні персонажів сучасної американської драми: репертуар мовленнєвих тактик. – C. 73-79.
 10. Афанасьєва О. М. Комунікативна поведінка в параметрах норми/девіантності: лінгвопрагматичний аспект. – C. 80-93.
 11. Білоус Н. В. Релігійний дискурс в аспекті перекладознавства. – C. 94-102.
 12. Бабире О. В. Еко-компонент як засіб створення позитивного іміджу товарів та виробників у маркетингових стратегіях. – C. 103-113.
 13. Бадасен Є. І. Динаміка жіночих особових імен румеїв (на матеріалі Ревізьких казок). – C. 113-123.
 14. Борисенко Н. Д. Менасивна комунікативна поведінка персонажів британської драми: гендерний аспект. – C. 123-130.
 15. Борисов О. О. Буттєвий та соціокультурний виміри сучасного англомовного та україномовного діалогічного дискурсу. – C. 131-137.
 16. Бородавченко В. О. Соматичні фразеологізми турецької мови. Семантичний аспект. – C. 138-145.
 17. Бортник Т. О. Кліше та сталі вирази в турецьких газетно-публіцистичних текстах. – C. 145-153.
 18. Бочарнікова А. М. Лексична структура тексту як ключ до його інтерпретації (на матеріалі авестійського гату №46). – C. 153-163.
 19. Бритвін Д. В. особливості реалізації семантичного простору периферії у романі Ромена Гарі (Е. Ажара)”Життя попереду”. – C. 163-173.
 20. Бросаліна О. Г. Тетралогія Анатолія Франса при П”єра Нозьєра у перекладі Григорія Кочура: погляд редактора. – C. 173-179.
 21. Бурбело В. Б. Метадискурс та його маркери у французькому дискурсивному просторі. – C. 179-192.
 22. Вакуленко С. Д. Лексико-семантичне поле “жертва і жертвоприношення” в давньогрецькій мові (на матеріалі трагедій Еврипіда “Іфігенія в Авліді” та “Іфігенія в Тавриді”). – C. 193-199.
 23. Васік Ю. А. Акцентний рельєф англомовного політичного дискурсу. – C. 199-205.
 24. Васильченко В. М. Типологія фразеологізмів-прокльонів за суб”єктом магічної дії. – C. 205-211.
 25. Василюк О. В. Види брендів мегаполісів. – C. 212-218.
 26. Войтанік І. В. Використання професійно орієнтованих текстів з культурним компонентом для навчання англійської мови студентів-економістів-міжнародників. – C. 218-229.
 27. Володіна Т. С. Полісемія лінгвістичних термінів (на матеріалі сучасної німецької мови). – C. 229-237.
 28. Гаврецька Х. М. Формування пласту юридичної лексики в сучасній мові гінді. – C. 238-244.
 29. Галицька Є. А. Індикатори текстової семантики як конституенти назв парфумерно-косметичних товарів. – C. 244-263.
 30. Гичка О. С. Особливості перекладу заперечень з німецької мови на українську. – C. 263-269.
 31. Гладченко А. М. Шляхи утворення чеських назв кольорів. – C. 270-277.
 32. Голубовська І. О. Мовний знак у контексті класичного і посткласичного підходів до проблеми пізнання. – C. 277-286.
 33. Грекова М. А. Птахи у ліриці Горація. – C. 286-297.
 34. Гриценко М. В. Осмислення понять “ярлик”, “стереотип”, “канон” крізь призму перекладної “дитячої” літератури. – C. 297-309.
 35. Грицина С. Адресатність-адресантність у ранньобарокових панегіриках кінця XVI-першої половини XVII ст. . – C. 310-316.
 36. Данильченко І. В. Лексика належності в англомовному журнальному дискурсі: гендерний аспект. – C. 316-324.
 37. Дем”яненко Н. Б. Етнокультурна складова у структурі фразеологічного значення (на матеріалі польської мови). – C. 325-331.
 38. Денисенко М. В. Формування компетентної вторинної культурно-мовної особистості. – C. 331-337.
 39. дзвоник А. І. Відтворення лексико-стилістичних особливостей мови романів Ч. Діккенса в українських перекладах. – C. 337-347.
 40. Д”яконова О. В. Дискурс колективного щастя та маніфестація емоцій у ситуації футбольних перемог. – C. 347-357.
 41. Єфименко В. А. Концептуальний блендинг у сучасних літературних казках. – C. 357-363.
 42. Жила В. Багатозначність фразеологізмів (на матеріалі корейської мови). – C. 364-369.
 43. Заденська К. Е. Вираження оцінки через порівняння у романі К. Хосе Сели “Родина Паскуаля Дуарте” та її відтворення в українському перекладі. – C. 370-381.
 44. Іваненко А. Я. Топоніміка у доперекладацькому аналізі тексту. – C. 382-387.
 45. Gabas Jameel Rashid The types of reading. – C. 387-396.
 46. Каптюрова В. В. Адресатна спрямованість повідомлень у соціальних мережах та мікроблогах. – C. 396-403.
 47. Каптюрова О. В. Лінгвокультурні особливості комунікації в жанрі ток-шоу. – C. 404-413.
 48. Карпова К. С. Шляхи утворення неологізмів у туристичному лексиконі (на матеріалі англійської мови). – C. 414-422.
 49. Касяненко Д. Переклад абревіатур правничого євролекту. – C. 422-427.
 50. Кирилова В. Українська культурна спадщина у французькому перекладі (на матеріалі французьких перекладів повістей М. Коцюбинського). – C. 428-435.
 51. Кісьміна К. О. Використання стилістичних фігур у скетчах Р. Девоса. – C. 435-444.
 52. Клименко Л. В. Топонімічні номінації в мові подорожей та туризму. – C. 444-450.
 53. Книгницька Ю. С. Політичний дискурс у лінгвокультурологічному висвітленні (на матеріалі текстів іноземних інформаційних агенцій). – C. 450-457.
 54. Кобиленко Н. К. Фразеологічні одиниці з міфічним компонентом в новогрецькій та українських мовах. – C. 458-463.
 55. Коверна І. О. Мусульманські імена в антропоніміконі сучасної турецької мови. – C. 463-472.
 56. Кодубовська О. О. Одиниці із семою “тип поселення за розміром” у складі ЛСГ “населений пункт” (на матеріалі західногерманських та східнослов”янських мов). – C. 472-480.
 57. Козоріз О. П. Семантичне поле “лікарські засоби” у медичній термінології китайської мови. – C. 481-488.
 58. Колесник О. С. Релятивні параметри розвитку відкритих систем в аспекті лінгвосеміотики міфу. – C. 489-499.
 59. Колесник Р. С. Особливості відтворення молодіжної лексики в українсько-німецькому перекладі (на матеріалі перекладів збірки прози “Біг мак” Сергія Жадана). – C. 500-505.
 60. Колодій Б. М, Яровенко К. О. Етнолінгвістичні особливості перекладу англомовних кінотекстів українською мовою (на матеріалі кінострічок “Scarface” та “Gangs of New York”). – C. 506-516.
 61. Колодько Т. М. Розвиток інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов. – C. 517-524.
 62. Коломієць Л. В. Українські переклади з античних літератур: окремі видання та публікації в періодиці у 1920-30-ті роки. – C. 524-534.
 63. Котлярова Н. К. Ідіостиль Алессандро Барікко як визначальний чинник стилістики перекладу його творів. – C. 534-543.
 64. Кравець Т. В. Динаміка фемінних стереотипів в українській мовній свідомості (на матеріалі мас-медійних текстів). – C. 544-556.
 65. Кравцова М. П. Особливості утворення і перекладу англійських морфологічних неологізмів. – C. 556-569.
 66. Крушинська О. Г. Ритмо-композиційні засоби перекладу поезії Гійома Аполлінера “Зона” Миколою Лукашем. – C. 570-577.
 67. Крючков Г. Г. Неосемантизми з позитивною конотацією в сучасній французькій мові. – C. 577-582.
 68. Куліш Т. В. Типологія акцентуйованих мовних особистостей в американському політичному дискурсі. – C. 582-592.
 69. Кутна Ю. Б. Шевченків “Заповіт” румейським діалектом новогрецької мови (мовностилістичний аспект). – C. 592-599.
 70. Лазаренко Л. Н. Экспликация эмоции радость посредством паралингвизмов (на материале романа “Дочь Снегов” Джека Лондона). – C. 599-605.
 71. Ластовець М. Ю. Київський осередок ученості кінця XVII-початку XVIIIст. : мовознавча концепція. – C. 605-613.
 72. Лєпухова Н. І. Переклад ономастичних реалій як лінгвокультурологічного компонента казкового тексту. – C. 613-623.
 73. Любченко Т. В. Категорія аспектуальності в зіставному плані. – C. 623-629.
 74. Мазепова О. В. Коди культури та мовна концептуалізація емоцій (на матеріалі перської мови). – C. 629-643.
 75. Мазніченко О. І. Внутрішні чинники лексичних запозичень у туніській моделі двомовності. – C. 643-652.
 76. Макаренко Л. П. експліцитне та імпліцитне вираження каузативності в оригіналі та перекладі. – C. 652-657.
 77. Маковецька-Гудзь Ю. А. Українська мова в соціальних мережах. – C. 658-663.
 78. Малунова Г. Опозиція істинного та хибного знання в “Апології Сократа” Платона: лінгвістичний аспект. – C. 664-679.
 79. Мельничук О. Ціннісні настанови в українському церковному дискурсі XVII ст. . – C. 680-685.