2013, 46 випуск (3)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Михайлець В. Лексико-семантичний аналіз мовних одиниць зооморфного коду культури в поемі Овідія “Метаморфози”. – C. 3-9.
 4. Михайлова Є. Займенник у граматичній системі турецької мови. – C. 9-17.
 5. Мовчан Б. В. Збереження стилістичної функції фразеологізмів у англійсько-українському перекладі (на матеріалі творів художньої прози). – C. 17-24.
 6. Мовчанюк А. О. Синтактико-стилістичні особливості ідіолекту Барака Обами. – C. 24-31.
 7. Мойсієнко О. А. Асоціативно-образна когерентність у динамічній системі оповідання (на матеріалі грецьких і англійських текстів). – C. 31-35.
 8. Мокрівська М. Т. Реалізація опозиції “радісний – сумний” у давньогрецькому романі. – C. 35-42.
 9. Мосаковська Х. Структурно-семантичні особливості латинськомовних сфрагістичних написів. – C. 42-48.
 10. Науменко О. В. Переклад колоронімів з англійської на українську мову (на матеріалі роману С. Моема “Розмальована завіса”). – C. 48-56.
 11. Несина І. Кодифікація китайських лексичних запозичень у словниках. – C. 57-65.
 12. Нестеренко О. Комунікативні властивості вигуків сучасної китайської мови. – C. 65-73.
 13. Нечипоренко Б. Політичний дискурс у китайському віртуальному просторі. – C. 73-80.
 14. Нікіфорова Є. Ю. Флуд у віртуальній комунікації (на матеріалі англомовних інтернет-форумів). – C. 81-86.
 15. Омельченко О. Відтворення засобів експресивного синтаксису іспанської мови в українському перекладі (на матеріалі творів Г. Гарсіа Маркеса). – C. 88-97.
 16. Онопрієнко А. О. Німецькомовний діалог у прагмалінгвістичному та перекладознавчому вимірах особливості перекладу діалогічного мовлення з німецької мови. – C. 97-105.
 17. Орличенко О. В. Образ-символ у сучасному іспаномовному тексті. – C. 105-113.
 18. Орлова І. С. Відтворення гіпалаги у перекладах творів Х. Л. Борхеса. – C. 113-122.
 19. Охріменко В. І. Смислова структура модального оператора in realtà (на матеріалі італійської мови). – C. 123-133.
 20. Падалка Ю. М. Модальність як лінгвістична та філософська категорія. – C. 133-139.
 21. Падар Ю. А. Аксіологічність у системі дискурсивних категорій. – C. 139-147.
 22. Петренко О. В. Феномен остенсивности в лингвофилософском освещении. – C. 147-155.
 23. Півторак М. Д. Синтаксичні фігури у романі Ґ. Ґарсіа Маркеса “Осінь патріарха”. – C. 155-162.
 24. Підгрушна О. Г. Відтворення у перекладі культурно-художньої специфіки гумору. – C. 162-169.
 25. Пічахчи О. В. Корпус неологізмів сучасної новогрецької мови. – C. 169-175.
 26. Перепльотчикова С. Є. Принцип “мозаїчного ліплення” образу міста салоніки в сучасній новогрецькій літературі. – C. 175-185.
 27. Плакида Г. А. Внутрішній текстовий ономастикон мемуарів Вінстона Черчилля “My Early Life”. – C. 185-191.
 28. Плющ Б. О. Ідіостиль Івана Франка крізь призму непрямого перекладу: повтор та алітерація. – C. 191-200.
 29. Подовіннікова В. Метафоричне вираження негативної оцінки в сучасному німецькому та українському політичному дискурсі (на матеріалі стенограм Бундестагу та Верховної Ради). – C. 200-210.
 30. Покровська І. Л. Фразеологічні одиниці суфійського походження в сучасній турецькій мові. – C. 210-218.
 31. Попівняк О. О. Структурно-семантичні та прагматичні особливості ініціальної фази телефонних розмов (на матеріалі англійської мови). – C. 218-228.
 32. Попович Н. М. Становлення тринітарної термінології та її переклад (на прикладі Tomus ad Antiochenos св. Афанасія Олександрійського). – C. 228-237.
 33. Прима О. І. Аксіологічний потенціал турецької етикетної лексики. – C. 238-244.
 34. Прожогина И. М. Символические свойства гласных русского языка с точки зрения студентов–китайцев. – C. 244-253.
 35. Проскурякова В. Відтворення французьких вказівних прикметників та займенників у перекладі (на прикладі “Бекасових Казок” Гі де Мопассана та роману “Жерміналь” Еміля Золя). – C. 253-260.
 36. Радкевич Ю. Стилістичні та аксіологічні особливості сучасних англійських афоризмів і сентенцій. – C. 260-267.
 37. Рахно М. Ю. Хижі птахи і звірі в гомерівському, скандинавському та українському епосах. – C. 268-274.
 38. Radchuk V. On Verbal Tools to Open our Past and Future Wider. – C. 274-286.
 39. Рєзнікова Н. В. Реалізація комунікативно-прагматичних цілей у перекладі (на матеріалі японських перекладів поезій Тараса Шевченка). – C. 286-299.
 40. Ременюк Я. Експериментальний верлібр джона ешбері в українських перекладах. – C. 300-308.
 41. Рижикова М. Д. Особливості лаудації в англомовних ювілейних промовах. – C. 308-317.
 42. Романченко М. А. Принципи перекладу поезії італійських герметиків українською мовою. – C. 317-325.
 43. Романчук С. Семіотична модель осягнення соціальної комунікації. – C. 325-331.
 44. Ромась Я. В. Лінгвістичні характеристики персуазивного політичного дискурсу ФРН. – C. 331-337.
 45. Ружановська М. В. Основні тематичні групи галліцизмів в арабських діалектах Магрибу. – C. 337-344.
 46. Савенко А. О. Партиціпіальні звороти у структурі художнього тексту. – C. 344-351.
 47. Саволоцька А. А. Авторська міфологічна картина світу як перекладознавча проблема (на матеріалі перекладів творів Чінгіза Айтматова та Орхана Памука). – C. 351-357.
 48. Самусь Ю. І. У пошуках нових світів:відтворення мовної картини світу автора в поетичному перекладі. – C. 358-366.
 49. Сизенко А. Плив цифрових медіа на формування нової графічної норми сучасної французької мови. – C. 366-377.
 50. Сіленко Н. В. Функціонування фразеологічних одиниць у турецькому рекламному тексті. – C. 377-383.
 51. Синиця А. С. Оніми як складова внутрішнього лексикону мовної особистості. – C. 383-389.
 52. Синявская О. Е. Русские дореволюционные неймы в лингвистическом и нейролингвистическом аспектах. – C. 389-401.
 53. Сировець А. Ю. Гендерна асиметрія та її відтворення в художньому перекладі (на прикладі оповідання Хуліо Кортасара “Дальня”). – C. 401-415.
 54. Сыромля Н. Лингвокультурологический анализ символа “дождь” в поэзии детских журналов Украины. – C. 416-423.