2013, 46 випуск (2)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Зінченко Г. Ю. Інструментарій теорії лакунарності в дослідженні міжкультурної комунікації. – C. 3-10.
 4. Иванова К. А. Информационно-аналитические интернет-тексты: подходы к изучению. – C. 10-16.
 5. Іванчук К. В. Соціальні медіа як ЗМІ. – C. 16-23.
 6. Ільченко Ю. Ю. Оповідання Чака Паланіка у перекладацькій інтерпретації Іллі Стронґовського. – C. 23-30.
 7. Ітані О. Оптимізація критеріїв класифікації арабських прислів’їв. – C. 30-37.
 8. Кавун Н. Л. Особливості перекладу неологізмів з англійської на українську мову (на матеріалі роману Девіда Мітчелла “Сон номер 9” в перекладі Олекси Негребецького). – C. 37-42.
 9. Калініна-Шамрай В. Р. Графічні особливості бельгіцизмів. Подвійне написання слів (на матеріалі бельгійської франкомовної преси). – C. 43-49.
 10. Клименко Н. Ф. Префіксація і словоскладання в творенні ад’єктивів та адвербативів з темпоральною семантикою (зіставний аспект). – C. 50-63.
 11. Каптюрова В. В. Особливості комунікації в англійському, російському та українському просторі соціальних мереж. – C. 63-72.
 12. Каптюрова О. В. Використання методик лінгвістичного програмування поведінки людини в мас-медійній комунікації. – C. 72-82.
 13. Каратаєва М. В. Онлайновий відео-журнал Louis Vuitton як новий жанр віртуальної реклами: infotainment & edutainment. – C. 83-97.
 14. Касяненко Д. C. Правовий євролект та його переклад. – C. 97-104.
 15. Кирилова В. А. Стилістика повісті Михайла Коцюбинського “Тіні забутих предків” і її відтворення у французькому перекладі Еміля Крюби. – C. 104-113.
 16. Кобзарьова Т. С. Лексико-семантичні трансформації у перекладі французьких науково-популярних текстів українською мовою. – C. 113-118.
 17. Коваленко Г. М. Концепт slow fashion у сучасному англомовному дискурсі. – C. 118-126.
 18. Кодубовська О. О. Семантичні особливості одиниць на позначення національних типів поселень у західно-германських та східнослов’янських мовах. – C. 127-135.
 19. Кожуховская Ю. В. Своеобразие поэтического языка Янниса Варвериса в сборнике “Господин Фогг”. – C. 135-142.
 20. Козачевська Л., Сидоренко О. Мова української діаспори як віддзеркалення мовної свідомості та мовної діяльності носіїв-білінгвів. – C. 142-151.
 21. Козоріз О. П. Атрибутивне словосполучення як істотна структурна одиниця термінологічної гіпонімії в китайській мові. – C. 151-161.
 22. Колесник Р. С. Когезія та когерентність у художньому перекладі (на матеріалі перекладів оповідань В. Борхерта). – C. 161-166.
 23. Колесник О. С. Функціонально-семантичні особливості номінації концептів-стихій. – C. 167-176.
 24. Комашинська Ю. В. Реченнєві структури з оцінним значенням у латинській мові. – C. 176-184.
 25. Корняга К. К. Особливості відтворення “nadsat” в українському та російському перекладах роману Ентоні Берджеса “Механічний апельсин”. – C. 184-190.
 26. Король О. А. Сенсорна лексика з позитивним емотивно-оцінним навантаженням у романі Susan Elizabeth Philiphs Glitter Baby. – C. 191-196.
 27. Косицький М. М. Іменникові композити новогрецької та української мов (зіставний аспект). – C. 197-206.
 28. Котенко В. Л. Лінгвопрагматичні засоби реалізації категорії оцінки в іспанськомовному спортивному дискурсі (на матеріалі газетних статей футбольної тематики). – C. 206-214.
 29. Кощій О. Зворотні запозичення у новогрецькій мові. – C. 215-223.
 30. Коцюба О. П. Концепт mann у прозі Йозефа Рота в проекції на українську культуру. – C. 223-230.
 31. Крамар Н. А. Мовна об’єктивація концепту самогубство в давньогрецькій трагедії класичної доби. – C. 230-239.
 32. Крижановська М. В. Особливості когнітивних процесів у сімейній адресантно-адресатній конфігурації “чоловік-жінка” (на матеріалі сучасної італійської мови). – C. 239-247.
 33. Крисальна Ю. В. Релігійні концепти в нерелігійній комунікації (на матеріалі сучасних англомовних медійних текстів). – C. 248-256.
 34. Ксьондзик К. М. Український електронний словник словосполучень з ад’єктивом. – C. 256-261.
 35. Кучеренко А. Гумор в арабських ЗМІ як явище постфольклору. – C. 262-271.
 36. Кушнір М. А. Ландшафтна метафора в латинській анатомічній термінології. – C. 271-278.
 37. Кушнір Н. О., Лі Нань Особенности этикетных формул извинения и обращения в русских и китайских волшебных сказках. – C. 278-289.
 38. Лавриненко С. Т. Лінгвокультурна презентація категорії “правда” в українських народних казках. – C. 290-300.
 39. Лаврінець О. Я. Суб’єктна синтаксема в пасивних конструкціях сучасної української наукової мови. – C. 301-315.
 40. Лазаренко Л. Н. Передача эмоциональных состояний персонажей в романе Р. Стивенсона “Остров сокровищ”: способы перевода. – C. 315-324.
 41. Лебедева Г. В. Компенсація як спосіб передачі афро-американського діалекту в художній літературі. – C. 324-333.
 42. Левчин І. Лексико-граматичні особливості поезії Ахавана Салеса. – C. 334-344.
 43. Леончик О. М. Багатослівні економічні терміни у новогрецькій мові. – C. 344-352.
 44. Лєпухова Н. Проблема дефініції, домінантні ознаки та труднощі перекладу літературної казки. – C. 352-360.
 45. Лисенко К. В. Просодичні маркери варіативності квазімонологу – розповіді з п’єси Шекспіра “Юлій Цезар”. Ескпериментально-фонетичне дослідження (на матеріалі радіовистав). – C. 360-370.
 46. Лисенко М. Комбіновані інтонаційні конструкції в синтезаторах штучного мовлення. – C. 370-376.
 47. Літинська Н. В. Вербалізація домінантних рис італійського національного характеру. – C. 376-385.
 48. Лопушанський В. М., Пиц Т. Б. Німецькі лексичні запозичення у бойківському говорі: кількісний, тематичний і соціолінгвістичний аспект. – C. 385-399.
 49. Лук’янець Г. Г. Функціонування колоронімів у заголовках англомовних інтернет-новин: лінгвориторичний аспект. – C. 399-409.
 50. Лук’янець Т. Г. Емоційне наповнення крупного плану в англомовних художніх і кінематографічних текстах. – C. 410-421.
 51. Любченко Т. В. Структура форм минулого часу у новогрецькій та українській мовах. – C. 421-427.
 52. Лютянська Н. І. Вербальні та невербальні засоби впливу у текстах англомовної реклами продуктів харчування. – C. 427-438.
 53. Мазепова О. В. Роль соматизмів у мовній концептуалізації внутрішнього світу людини (на матеріалі перської мови). – C. 438-450.
 54. Макарова О. В. Синхронічний та діахронічний підходи до вивчення верлану. – C. 450-455.
 55. Максимчук Н. М. Дискурс англомовного брифінгу в лінгвопрагматичному аспекті. – C. 456-463.
 56. Маленький Б. І. Мовна адаптація та функціонально-прагматичний потенціал англіцизмів у німецьких фінансових та економічних текстах. – C. 463-475.
 57. Малявська Ю. П. Мовно-стилістичні засоби формування образу гетери у діалогах лукіана (на матеріалі “діалогів гетер”). – C. 475-481.
 58. Манаєва А. Структурно-семантичні особливості ієрогліфів китайської мови з ключовою графемою “серце”. – C. 481-488.
 59. Мартиненко М. Р. Розтягнена вимова звукових сегментів в українському спонтанному мовленні. – C. 488-497.
 60. Мельник І. В. Причини комунікативних невдач у провокаційному мовленні. – C. 497-506.
 61. Мельник А. В. Особливості відтворення прислів’їв та приказок у перекладі текстів дитячої літератури (на матеріалі роману К. С. Льюїса “Кінь та його хлопчик” і його українськомовних версій). – C. 506-514.
 62. Милик О. В. Вербалізація концепту “здоров’я” в латинських пареміях. – C. 514-522.
 63. Миронівська Т. Лексико-семантичні особливості латинськомовного дипломатичного листування (на матеріалі листів Богдана Хмельницького). – C. 522-529.