2013, 43 випуск (4)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Рогач О. О. Стереотипи народів Європи в аспекті діахронії. – C. 3-8.
 4. Романишина О. С. Семантична структура ієрогліфів на позначення кольорів. – C. 8-14.
 5. Руда Н. В. Категорія демінутивності в українській мові: етнопсихолінгвістичний аспект. – C. 14-20.
 6. Cазанович Л. В. Стереотипність у фольклорі: каузальна складова вчинків персонажів американської англомовної фольклорної балади. – C. 21-26.
 7. Саламаха М. Я. Морфемна структура англійських термінів сфери охорони довкілля. – C. 27-32.
 8. Самусь Ю. І. Фразеологізація ідей кінцевих двовіршів у сонетах Шекспіра як пробний камінь для перекладача. – C. 33-40.
 9. Сарміна Г. Л. Комунікативні стратегії і тактики ввічливості в німецькомовних шантажних листах. – C. 41-49.
 10. Семілетко В. І. Інтернет-терміни як феномен культури. Перспективи їх перекладу. – C. 49-55.
 11. Сивокозова В. До питання періодизації української тлумачної лексикографії. – C. 55-63.
 12. Сизонов Д. Ю. Дериваційний потенціал антонімії в активних семантичних процесах сучасної медичної термінології. – C. 63-69.
 13. Ситдикова І. В. Аналіз фоностилістичних концепцій у сучасній лінгвістиці. – C. 69-75.
 14. Скалевська Г. О. Концептуально-практична стратегія перекладу англомовної експериментальної поезії двадцятого століття. – C. 76-82.
 15. Скибицька Н. В. Нові моно- і полілексемні номеми в заголовках англійських періодичних Інтернет-видань. – C. 82-88.
 16. Славова Л. Л. Статус концепту “Політик” у свідомості сучасних американців та українців (за даними асоціативного експерименту). – C. 88-96.
 17. Сліпченко О. Фразеологічна одиниця чен’юй у функціональних стилях китайської мови. – C. 97-109.
 18. Смовженко Л. Г. Інноваційні методи навчання іноземних мов студентів-філологів. – C. 109-116.
 19. Старко В. Ф. Класичний підхід до категоризації вмовно-когнітивних дослідженнях. – C. 117-123.
 20. Сукаленко Т. М., Солодка І. В. Формування мовної особистості у процесі навчання мови. – C. 123-129.
 21. Суслова М. О. Експериментальне дослідження концепту Іслам (на матеріалі іспанської та французької мов). – C. 129-135.
 22. Суховій О. О. Концепція посібника для практичних занять з української діалектології. – C. 135-143.
 23. Сыромля Н. Н. Системно-структурная организация русскоязычного детского журнала Украины как разновидности медиатекста. – C. 143-150.
 24. Талавіра Н. М. Безартиклеві прийменникові звороти в англомовних журнальних статтях: дескриптивна стратегія. – C. 150-155.
 25. Тарасова В. В. Процеси детермінологізації, термінологізації і транстермінологізації в англійській авіаційній фаховій мові. – C. 156-161.
 26. Тищенко О. О. Словотвірні родові варіанти новогрецьких іменників. – C. 162-168.
 27. Толстова О. Л. Мовленнєві особливості іспаномовного sms-сленгу. – C. 169-174.
 28. Торосян О. М. Параметри міжкультурної компетенції особистості. – C. 174-180.
 29. Турчина А. А. Дистрибуція міжмовних омонімів у системі повнозначних частин мови. – C. 180-187.
 30. Угрин Т. В. Особливості утворення жіночого роду іменників на позначення професій, посад та роду занять у сучасній французькій мові. – C. 187-192.
 31. Филатенко И. А. Конститутивные признаки речевого события в политическом дискурсе масс-медиа. – C. 192-199.
 32. Філатова О. О. Нові номінації у сфері SPA-індустрії (на матеріалі сучасної англійської мови). – C. 199-207.
 33. Фісяк І. Є. Динаміка відображення емоцій у фразеологічних одиницях на позначення міжособистісних відносин. – C. 207-214.
 34. Фоменко О. С. Національний брендинг як повідомлення ідентичності країни (на матеріалі роману Дж. Барнза England, England). – C. 214-226.
 35. Хаврусь М. А. Джерела походження ідіом з ботанічним компонентом в англійській мові. – C. 226-232.
 36. Харитонова Д. Д. Власне лексичні діалектизми покутсько-буковинського говору південно-західного наріччя (на матеріалі роману Марії Матіос “Солодка Даруся”). – C. 233-237.
 37. Хачатурян Г. Х. Функції та роль граматичних категорій у французькому президентському дискурсі. – C. 238-244.
 38. Чалая Е. В. Фразеологизмы с компонентом “морская фауна” в современном английском и украинском языках. – C. 244-251.
 39. Чернова А. О. Ґендерний аспект соціокультурних репрезентацій у французькому рекламному дискурсі. – C. 251-258.
 40. Чистяк Д. О. Структура міфічної ізотопії у франкомовному художньому тексті. – C. 259-265.
 41. Чобан М. В. Языковые универсалии и изучение мышления людей. – C. 266-271.
 42. Чорна Н. В. Особливості формування концепту “гра” у новелі Хуліо Кортасара “Las babas del diablo”. – C. 271-279.
 43. Шамшур М. А. Синхронічний аспект дослідження концепту “любов” у сучасній китайській мові. – C. 279-286.
 44. Шевченко Л. І., Дергач Д. В. Медійні константи масової мовної свідомості: колористика. – C. 286-292.
 45. Шершньова А. В. Когнітивно-семіотичні особливості образовторення в англомовному хайку. – C. 292-298.
 46. Шмігер Т. В. Перші спроби рецепції давньої української літератури в англомовному світі. – C. 298-304.
 47. Штиченко І. Ю. Тематична класифікація фразеологізмів латинської мови із соматичним компонентом (семантико-когнітивні виміри). – C. 304-310.
 48. Шуляк С. А. Текстове обрамлення укранських замовлянь. – C. 310-316.
 49. Юдко Л. В. Прагматичний аспект концепту “Толерантність” у різних лінгвокультурах. – C. 316-322.
 50. Янушевич М. Концептосфера “Мораль” у китайській фразеологічній системі. – C. 322-328.
 51. Янчук С. Я. Теорія військового перекладу в Україні: стан, проблеми, перспективи. – C. 328-335.
 52. Ящук А. К. Вербалізація концепту “Батьківщина” в поезії М. Т. Рильського 1910-1929 та 1941-1950 рр.. – C. 335-340.
 53. Вихідні дані.