2013, 43 випуск (3)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Клименко Н. Ф. Лексико-словотвірні категорії складних прикметників у зіставному аспекті (на матеріалі української та новогрецької мов). – C. 3-16.
 4. Лучканин С. М. Ідеологічні й політичні чинники розвитку теоретичного румунського мовознавства ХХ ст.. – C. 16-23.
 5. Мазепова О. В. Функціонування прецедентних імен у перському лінгвоментальному просторі. – C. 24-37.
 6. Макарук Л. Л. Структурно-семантичні особливості піктограм та ідеограм в англійськомовному газетному дискурсі. – C. 37-43.
 7. Маковійчук Л. В. Особливості вербалізації концепту “чоловік” у творах німецькомовних письменників Західної України ХІХ початку ХХ ст. (квантитативний підхід). – C. 43-53.
 8. Малікова О. В. Семантичне наповнення акціонального фрейму лінгвокультурного релігійного концепту DIVINE LOVE. – C. 54-64.
 9. Мальонкіна О. М. Лексична своєрідність шкільних драм та інтермедій XVIII ст.. – C. 64-69.
 10. Мариненко П. І. Андалусизми в сучасній іспанській мові. – C. 70-77.
 11. Миколенко Т. М. Мова міста: динаміка та сучасний етап вивчення. – C. 77-82.
 12. Михайленко О. О. Методологія перекладу: понятійно-термінологічні особливості. – C. 83-89.
 13. Михайлець В. О. Лінгвокультурологічний аналіз зооморфних та фітоморфних перевтілень у поемі Овідія “Метаморфози”. – C. 89-96.
 14. Михайлова Є. В. Морфологічна модель опису слова турецької мови. – C. 96-101.
 15. Наєнко Г. М. Популярне богослів’я другої половини XVII століття: Йосиф Шумлянський. – C. 101-108.
 16. Сингаївська Г. В. Арабізми у сучасній іспанській мові: історія запозичення й особливості функціонування. – C. 108-115.
 17. Науменко Л. П. Конституенти сучасного англомовного бізнес-дискурсу. – C. 115-123..
 18. Недайнова І. В. Дискурс ідеологій “глобалізм/антиглобалізм” як відображення сучасних світових процесів. – C. 124-130.
 19. Несина І. І. Особливості адаптації китайських географічних назв в українській мові. – C. 130-135.
 20. Ніка О. І. Бароковий концепт у староукраїнській проповіді. – C. 135-141.
 21. Нікітюк Т. В. Лексико-семантичні та прагматичні особливості вираження конфронтативного мовленнєвого жанру прокльону у турецькому художньому дискурсі. – C. 141-149.
 22. Нікіфорова Є. Ю. Мовна особистість “Троль” в англомовній форумній комунікації. – C. 149-157.
 23. Нікіфорова Л. І. Зміст та проблеми формування професійно-спрямованої мовної компетенції. – C. 157-163.
 24. Нужна К. А. Психолінгвальні особливості молодіжного мовлення Франції. – C. 163-169.
 25. Обручникова О. П., Кеба О. М. Багатоударний та одноударний вібранти в іспанській мові як новий зразок артикуляційної відмінності. – C. 170-178.
 26. Онуфрієва Ю. С. Поява англіцизмів в давньоверхньо-та середньоверх ньонімецькій мові. – C. 178-184.
 27. Павліченко Л. В. Комунікативно-прагматичні аспекти дискурсу досудового слідства (на матеріалі різних видів допиту). – C. 184-190.
 28. Павлюк А. Б. Феномен множинності перекладу в контексті питань сучасного мовознавства. – C. 190-197.
 29. Палійчук А. Л. Фокалізація та скорочення наративної дистанції в художньому тексті. – C. 198-203.
 30. Пальчевська О. С. Мотиваційний потенціал образних номінативних одиниць з компонентами-міфологемами чорт/диявол. – C. 203-210.
 31. Пасічник Г. П. Актуалізація бінарної опозиції “світло” і “темрява” у гіперконцепті пейзаж (на матеріалі англомовного художнього дискурсу ХІХ – початку ХХ століть). – C. 210-217.
 32. Петрова Г. Л. Засоби втілення сугестії в новогрецькому рекламному дискурсі. – C. 218-224.
 33. Письменна Ю. О. Роль прототипної лексики у створенні національно-мовної картини світу (на прикладі української лексеми село, російських лексем деревня, село). – C. 224-231.
 34. Пічахчи О. В. Неологізми новогрецької мови в інтернет-виданнях. – C. 231-236.
 35. Плетенецька Ю. М. Синтаксичні перетворення на рівні словосполучень у дубльованому перекладі американського художнього фільму “Pirates of the caribbean: on stranger tides”. – C. 236-242.
 36. Пожидаєва О. А. Аксіологічні особливості концепту “жінка” і його репрезентація в сучасній іспанській лексикографії. – C. 242-247.
 37. Пойнар Л. М. Реалізація концепту “синівська шанобливість” у мовній картині світу китайського етносу. – C. 248-255.
 38. Покровська І. Л. Вторинні значення номінацій мусульманського літочислення у сучасній турецькій мові. – C. 255-261.
 39. Поліщук (Шадчина) А. С. Індоєвропейсько-кавказькі джерела мотиву “герой у звіриній шкурі”. – C. 261-274.
 40. Пономаренко О. В. Зміна дипломатичного дискурсу XV століття як реакція на нові тенденції у веденні зовнішньої політики. – C. 274-280.
 41. Прима О. І. Структурно-методологічні проблеми укладання аксіологічного словника турецької мови. – C. 280-286.
 42. Приходько И. Г. Заказные материалы в период избирательных кампаний: медийное освещение проблемы. – C. 286-294.
 43. Прокопова Л. І. Вплив швидкості мовлення на формантну характеристику голосних у німецькій мові. – C. 294-296.
 44. Радзієвська С. О. Терміносистема нанонауки: перекладознавчий аспект. – C. 296-305.
 45. Рибалкіна Ю. О. Арабо-перські запозичення в лексиці індійської традиційної медицини. – C. 305-311.
 46. Рибачок С. М. Економічний дискурс як об’єкт дискурс-аналізу. – C. 311-317.
 47. Римар Є. Ф. Концепт savas і його фреймова структура в турецькій мовній картині світу. – C. 317-321.
 48. Вихідні дані.