2012, 40 випуск

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Батюк І. Особливості вживання діалектизмів у структурі художнього тексту (на матеріалі роману Накаґамі Кенджі “Море засохлих дерев”). – C. 3-7.
 4. Бондар О. Японсько-алтайські лексичні паралелі і ностратична прамова. – C. 7-12.
 5. Войцехівська Х. Технологічний розвиток як чинник формування мови. – C. 13-17.
 6. Головко К. Перекладна лексикографія у Японії: історія та сучасність. – C. 17-21.
 7. Горошкевич О. Кодекс мовної поведінки людини у пареміях та фразеології сучасної японської мови. – C. 22-29.
 8. Дем’янчук М. Зарубіжні та вітчизняні підходи до класифікації ідіом японської мови. – C. 30-35.
 9. Дзябко Ю. Ядерна зона мікрополя “мовна політика” в українській та японській мовах. – C. 35-39.
 10. Забуранна О. Спонукання до дії у ситуації “прохання-вимоги” на матеріалі мовленнєвих реакцій студентської аудиторії носіїв японської мови. – C. 40-44.
 11. Ікеда С. 現代日本語に於ける「だけ」の意味用法について. – C. 45-50.
 12. Кім Ю. Особливості вживання міжособистісних висловлювань в сучасній японській мові. – C. 50-54.
 13. Кобелянська О. Консонантний звукосимволізм японських ономатопоетом. – C. 55-63.
 14. Колодько М. Основні ознаки та функції простого речення в японській мові. – C. 64-68.
 15. Коломієць Н. Шляхи аналізу культурно специфічної лексики. – C. 68-73.
 16. Левіна О. Категории вежливости в современном японском языке. – C. 73-75.
 17. Мазур С. Особливості графічного оформлення тексту “Офудесакі”. – C. 76-82.
 18. Мирна Д. Стилістичні особливості рекламного тексту у японській мові. – C. 82-87.
 19. Мігдальський В. “Числа” в идиоматических сочетаниях из 4-х иероглифов (ёдзидзюкуго). – C. 88-91.
 20. Міядзакі С. 日本語の敬語~語法と話し手に対する評価に与える影響~. – C. 92-96.
 21. Музика О. Семантичні трансформації у процесі запозичення японською мовою китайських фразеологізмів типу “чень’юй”. – C. 97-99.
 22. Озерська О. Мовленнєві акти подяки і вибачення в офіційно-діловому стилі японської мови. – C. 100-107.
 23. Олійник Л. Особливості мови японських манґа як об’єкт лінгвістичного дослідження. – C. 108-118.
 24. Петриченко І. Феномен картини світу: спроба загальної класифікації. – C. 118-122.
 25. Пирогов В. Лексична сполучуваність і семантичний контекст різносистемних мов (лексикографічна парадигма). – C. 122-128.
 26. Рижков А. Копулятивный тип словосложения и перевод двухкомпонентных юридических терминов японского языка на русский. – C. 129-133.
 27. Руднік Ю. Повірняльна характеристика концепту “подорож / путешествие / travel / 旅” (на матеріалі української, російської, англійської та японської мов). – C. 133-137.
 28. Федоришин М. A configurative model of linguistic communication: extralinguistic factors with reference to Japanese. – C. 138-143.
 29. Федотова Ю. Трансформація жіночої антропонімічної моделі у Японії протягом XII-XIX ст.. – C. 143-147.
 30. Шітанда С. コーパス言語学観点における現代日本語書きことば語彙の変遷過程解明のための予備考察 (Пропедевтика для пояснення перехідного процесу між словниковим складом та граматикою у сучасній японській письмовій мові з точки зору корпусної лінгвістики). – C. 148-152.
 31. Асадчих О. タラス・シェフチェンコ記念キエフ国立大学における東洋言語・文学の専攻のカリキュラムの問題点とその対策の一例 (Навчальний план підготовки студентів спеціальності “Східна мова та література” у Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка: проблеми та шляхи їх розв’язання). – C. 153-158.
 32. Бондарчук Т. До питання про особливості формування лінгвосоціокультурної компетенції студентів на початковому етапі мовних внз (на матеріалі айдзучі). – C. 159-163.
 33. Горновська О. Навчання діалогічного мовлення майбутніх учителів японської мови з урахуванням особливостей японської й української мовної поведінки. – C. 163-167.
 34. Еґава Х. 日本語教育を受けた生徒たちへの大学進学に関するアンケート調査 (Результати анкетування серед учнів, що вивчають японську мову, щодо вступу до ВНЗ). – C. 168-175.
 35. Жук Т. Основные задачи профессионально ориентированного обучения японскому языку студентов специальности “Международные отношения”. – C. 175-179.
 36. Ішібаші М. アウトプットの機会を重視した授業作り―ミンスク国立言語大学における実践報告― キーワード:アウトプット,モチベーション,作品集作成. – C. 180-184.
 37. Курінна М. Нестандартні методи викладання японської мови на початковому етапі навчання. – C. 185-189.
 38. Локшина Ю. Про викладання японської мови студентам спеціальності “міжнародні відносини”. – C. 190-195.
 39. Оґата Т. コミュニケーション能力をめぐる問い. – C. 195-200.
 40. Островська Д. Асоціація як одна зі складових мнемонічних принципів. – C. 201-206.
 41. Бедненко О. Буддійські мотиви в антології “Ман’йошю”. – C. 207-213.
 42. Бондарєва А. Японія у творчості Юдіт-Луїзи Ґот’є. – C. 214-221.
 43. Бондар Ю. Розлучення як центральна дилема у творі Танідзакі Джюн‘Ічіро “Про смаки не сперечаються”. – C. 221-227.
 44. Букрієнко А. Буддійська символіка в японській середньовічній літературі. – C. 227-232.
 45. Катерина О. Інтертекстуальність у творчості Морі Оґая. – C. 232-237.
 46. Кирик О. Казкові міфологічні персонажі в системі первісних вірувань японців. – C. 237-244.
 47. Курман І. Жіночі образи у драматичній спадщині Мішіми Юкіо. – C. 244-248.
 48. Левицька О. Морі Оґай та інтелектуальна свобода в Японії на початку ХХ ст.. – C. 248-254.
 49. Мурашевич К. Художні образи в китайській та японській поезії малих форм (компаративний аналіз). – C. 254-259.
 50. Осадча Ю. Концепція літератури в трактаті “Про письменство” (“Бунґаку рон”) Аріґа Наґао. – C. 259-267.
 51. Прасол Є. Поетика жахливого в експерементальній новелі Нацуме Сосекі “Десять ночей снів”. – C. 267-271.
 52. Рибак Ю. Анімізм у японських прислів’ях та приказках. – C. 272-276.
 53. Смірнова Г. Жіночі образи в творчості японських неоромантиків. – C. 276-280.
 54. Усенко О. Проблеми вивчення жанру утопії в японській літературі ХХ століття. – C. 280-286.
 55. Ямщикова В. Проблема самотності в романах Кобо Абе “Людина-ящик” і “Чуже обличчя”. – C. 287-291.
 56. Квасниця О. Японська ідентитарна матриця як чинник буття нації. – C. 292-297.
 57. Комарницька Т. Співвідношення міжнародного та національного права у законодавстві Японії. – C. 297-302.
 58. Лахоніна М. 仏教から見た日本社会 (Японське суспільство крізь призму буддизму). – C. 302-306.
 59. Лепьохін М., Шатохіна І. Формирование имиджа Японии в странах Европейского Союза. – C. 306-309.
 60. Малахова Ю. Діяльність українського технікуму сходознавства та східних мов у 30-ті роки ХХ ст.. – C. 309-313.
 61. Палієнко М. Архівна система Японії: особливості формування, структура, тенденції розвитку. – C. 314-317.
 62. Потульницький В. Японія і українська гетьманська еміграція: основні етапи налагодження взаємостосунків (1928-1943 Рр.). – C. 318-322.
 63. Рябоволенко І. Класифікація та аналіз сучасних психологічних проблем через призму змін соцально-культурної ролі жінки у японському суспільстві. – C. 323-327.
 64. Собакар В. Japanese post-war economic miracle and the perspective of its implementation in the modern Ukraine. – C. 328-334.
 65. Срібняк І. Газета “Асахі Шімбун” в суспільно-політичному та культурному житті Японії. – C. 334-339.
 66. Шаповалова О. Україна-Японія: до 20-річчя встановлення дипломатичних відносин. – C. 339-344.
 67. Штевіна А. Концепції розвитку громадянського суспільства в Японії. – C. 345-349.
 68. Моцак Н. Каліграфія як одне з найважливіших явищ в мистецтві Японії та бажаний компонент в освіті філолога-японіста. – C. 350-354.
 69. Нікітін П. Тематические парки в Японии. – C. 354-359.
 70. Парамонова В. Кацусика Хокусай и его вклад в развитие художественного направления укиё-э. – C. 360-363.
 71. Руднєва В. Митці школи Утаґава представники міської культури періоду токуґава. – C. 363-371.