“Єврослова” в мовній картині світу українця ХХІ століття (за матеріалами асоціативного експерименту

“ЄВРОСЛОВА” В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦЯ ХХІ СТОЛІТТЯ

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ АСОЦІАТИВНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ)

Богомолець-Бараш О. М., магістрант Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.02

АНОТАЦІЯ

У статті досліджено особливості сприйняття нових слів із компонентом “євро” студен- тами-філологами. Вільний асоціативний експеримент дозволив виявити тенденції розуміння елементів “євромови” респондентами.

Ключові слова: концепт, Європа, складне слово, єврослова, мовна картина світу.

ЛІТЕРАТУРА

1.            Бунько-Мислива, І. “Єврослова” в сучасній україномовній газетно-журнальній публі- цистиці. // Лiнгвiстичнi студiї : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А.П. Загніт- ко. Донецьк : ДонНУ, 2012. Вип. 24. С. 20–23.

2. Гриценко О. Доба євроремонту // Критика. 2001. № 1–2 (39–40). С. 15–17.

3. Єрмоленко, В. “Евромова” та її українська версія: нові сло- ва й нові об’єкти // Україна Модерна. 2010. №16 (5). С. 63–86.

4. Клименко, Н. Новотворен-   ня чи мавпування // Урок української. 2004. № 10. С. 23–25.

5. Прихода, Я. Концепт Європа   в українській публіцистиці : когнітивно-лінгвістичні аспекти : автореф. дис. канд. філології : 10.01.08/ Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2005. 16 с.

6. Тараненко, О. Ключові слова / Українська мова. Енциклопедія / редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко (співголови) та ін. К. : “Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 2000. С. 237–238.

7. Трач, Н. С. Євроме- тафори в мовленні мас-медіа (українсько-польські паралелі на матеріалі видань “Український тиждень” та “Gazeta Wyborcza”). Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. 2014. Т. 164.  С. 66–73.

8. Bartmiński, Jerzy. Language in the Context of Culture. The Metaphor “Europe as Home” in This Day and Age. Biblioteka Przeglądu rusycystycznego. Nr 27. Katowice, 2018.

9. Нелюба А., Редько Є. Лексико-словотвірні інновації (2014). Словник / Загальна ре- дакція А. Нелюби. Х.: Харківське історико-філологічне товариство, 2015.

10. Словник української мови 2012: Словник української мови / Кер. В. В. Німчук та ін. / [відп. ред. В.В. Жайворонок]. К. : ВЦ “Просвіта”, 2012. 1320 с.