ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВОТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Кучма О. І.

к. філол. н., доц. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

АНОТАЦІЯ

В статті узагальнюється досвід перекладу різних типів науково-технічних (фахових) текстів з німецької мови на українську та викладання практичного курсу перекладу цих текстів. Аналізуються проблеми, пов’язані з перекладом фахових текстів українською мовою, які мають бути враховані в процесі підготовки перекладачів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: науково-технічні тексти, калька, псевдотермін, граматичні проблеми.

ЛІТЕРАТУРА

1. Карабан В.І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову. Ч.1. Граматичні труднощі. https://nmetau.edu.ua/file/karaban_posibnik_dovidnik_z_perekladu_nauk_tehn_lit.pdf

2. Міщенко А. Комп’ютеризовані інструменти перекладача фахової літератури / А. Міщенко // Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка // Наукові записки. – 2010. – Вип. 89 (1). – С. 190–197.

3. Міщенко А.Л. Мультилінгвальна текстова комунікація у світлі сучасних лінгвістичних технологій (на матеріалі технічної документації): дис…. докт. філол. наук: спец. 10.02.21 / А.Л. Міщенко ; – К., 2015. – 503 с.

4. Шаблій О.А. Міжмовна термінологічна омонімія як проблема термінографії і перекладу (на матеріалі німецької та української юридичних терміносистем): дис… канд. філол. наук: 10.02.16 / О.А. Шаблій ; К., 2002. http://www.disslib.org/mizhmovnaterminolohichna-omonimia-jak-problema-terminohrafiyi-i-perekladu.html

5. Шлоер Б., Сойко І. Німецько-українсько-російський коментований словник з адміністративного права / Загальна редакція Б.Шлоера та Ю.Зайцева. – К.: Український центр правничих студій, 2003. – 464 с.

6. Gläser, R. Fachtextsorten im Englischen / Rosemarie Gläser. – Tübingen : Narr, 1990 (Forum für Fachsprachen-Forschung ; Bd.13. – 331 S.

7. Reiß, K. Textbestimmung und Übersetzungsmethode. Entwurf einer Texttypologie. (1969), in: Übersetzungswissenschaft (= Wege der Forschung, 535), hg. v. Wolfram Wilss, Darmstadt 1981,76–91.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Німецько-український та українсько-німецький політехнічний словник : навч. посіб. / Л. Ф. Когут, Г. Ф. Проців, Г. Р. Сокол, Л. Г. Сорока. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 1010 с.

2. Украинско-русский политехнический словарь  http://www.classes.ru/allukrainian/dictionary-ukrainian-russian-polytechnical-term-45604.htm

3. http://gelika.org 4.https://kraski-smile.ibud.ua

5. http://budport.com.ua/articles/299-restavraciya-mebliv-za dopomogoyu-baycuvannya.

6. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 995_890

7. http://www.orion.te.ua/index.php/uk/produktsiia/produktsiia-n-h/zasoby-zv-iazku-n-h/item/57nosyvna-radiostantsiia-orion-rn-2-6

8. https://tabletki.ua/uk/%D0%90%D1%81% D0%BF %D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD/

Повний текст PDF