Текстотвірні функції імперативів у казаннях Леонтія Карповича

УДК 811.161.2̕ 01ʼʼ16ʼʼ
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.01

Асєєва Т. О., магістрантка,
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

ТЕКСТОТВІРНІ ФУНКЦІЇ ІМПЕРАТИВІВ У КАЗАННЯХ ЛЕОНТІЯ КАРПОВИЧА (pdf)

У статті проаналізовано функції імперативних форм дієслів у барокових казаннях Леонтія Карповича, одного з відомих проповідників початку ХVII cтоліття. Казання розглядається як комунікативний акт проповідника з реципієнтом, спрямований на формування переконань вірян.

Ключові слова: імператив, мовленнєвий вплив, комунікативний акт, проповідник, реципієнт, барокова проповідь, Леонтій Карпович.