Суспільно-політична лексика в українських пам’ятках XVIII ст. (на матеріалі “Договорів і постанов прав і вольностей військових” П. Орлика)

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА В УКРАЇНСЬКИХ ПАМ’ЯТКАХ XVIII СТ. (НА МАТЕРІАЛІ “ДОГОВОРІВ І ПОСТАНОВ ПРАВ І ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКОВИХ” П. ОРЛИКА)

Колегіна Н. Л., магістрант Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.09

АНОТАЦІЯ

Присвячена аналізу особливостей суспільно-політичної лексики “Договорів і поста- нов…”. Визначено сутність поняття “суспільно-політична лексика”. Простежено наслідки міжмовних і міжкультурних контактів українців у XVII-XVIII ст. на лексичному рівні мови. З’ясовано, що суспільно-політична лексика “Договорів і постанов…” означена впливами церковнослов’янської, латинської, польської та частково російської мов.

Ключові слова: суспільно-політична лексика, “Договори і постанови прав і вольностей вій- ськових” Пилипа Орлика, етимологія, історична лексикологія.

ЛІТЕРАТУРА

1.            Бурячок А. Формування спільного фонду суспільно-політичної лексики східнослов’янських мов. К. : Наук. думка, 1983. 248 с.

2. Гриценко П. Ю. Із текстологічних спостережень над “Договорами і постановами прав і вольностей військових…”. “Пакти і Кон- ституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / відп. ред. В. А. Смолій; упо- рядники М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. Львів : Світ, 2011. C. 61–73.

3. Німчук В. В. “Договори і постанови прав і вольностей військових…” 1710 року з погляду історії української мови». “Пак- ти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя укладення) / відп. ред. В. А. Смо- лій; упорядники М. С. Трофимук, Т. В. Чухліб. Львів : Світ, 2011. C. 26–60.

4. Cічкар О. А. Ідіолект Тараса Шевченка і сучасні мовні норми: автореф. дисерт. канд. філол. наук. К., 2003. 15 с.

5. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія: підручник / ред. І. К. Біло- діда. К. : Наукова думка, 1973. 430 с.

6. Туровська Л.В. Суспільно-політична лексика у творах Т.Г. Шевченка. Наукові записки Ніжинського державного ун-ту ім. Миколи Гоголя. Сер. : Фі- лологічні науки. 2014/4. С. 65-69. 7. Холявко І. Суспільно-політична лексика у пресі 90-х років ХХ ст. (семантико-функціональний аналіз) : автореф. дис. Кіровоград, 2004. 20 c.

 8. Етимологічний  словник  української  мови   :   в   7   т.  АН   УРСР   Ін-т   мовознавства  ім. О. О. Потебні; редкол. О. С. Мельничук (гол. ред.). К.: Наукова думка, 1982–2012.

9.“Лексикон словенороський” Памви Беринди; підгот. до вид. В. В. Німчук. АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. К.: Вид. АН УРСР, 1961, 272 с. URL: http://litopys.org.ua/berlex/ be03.html.

10. “Лексис” Лаврентія Зизанія. “Синоніма славеноросская” / Підг. В. В. Німчука. К.: Наук. думка, 1964. 259 с. URL: http://litopys.org.ua/zyzlex/zyz.htm.

Огієнко І. Етимологічно-семантичний словник української мови: в 4 т. / за ред. Ю. Мулика- Луцика. Вінніпеґ : накладом т-ва “Волинь”, 1979–1995. (Ін-т дослідів Волині, ч. 39).

11. “Пакти і Конституції” Української козацької держави (до 300-річчя уклад-я) / відп. ред.

В.А. Смолій; упорядники М. С. Трофимук, Т.В. Чухліб. Львів : Світ, 2011. C. 76–117.

12. Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV–XVIII ст. : у 2 кн. / Підготували до вид. В. В. Німчук та Г. І. Лиса. К. Нью-Йорк, 2002. (Пам’ятки української мови : серія словників).

13. Худаш М.Л. Лексика українських ділових документів кінця XV–поч. XVII ст. (на матеріалі Львівського Ставропігійського братства). К. : Вид-во АН УРСР, 1961. 164 с.