Синтаксичні трансформації у перекладі наукової статті

УДК 81’25
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.06

Михайленко О. О., к. філол. н., доц.,
Інститут філології, КНУ імені Тараса Шевченка

СИНТАКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПЕРЕКЛАДІ НАУКОВОЇ СТАТТІ (pdf)

Статтю присвячено особливостям застосування граматичних синтаксичних трансформацій як засобу досягнення адекватності у перекладі українськомовних наукових статей із журналів, що входять до міжнародних наукометричних баз.

Ключові слова: наукова стаття, норми наукової мови, українська мова, англійська мова, синтаксична трансформація, прийом перекладу.