Свій” та “чужий” простір у контексті перської системи ввічливості ta’ārof

“СВІЙ” ТА “ЧУЖИЙ” ПРОСТІР У КОНТЕКСТІ ПЕРСЬКОЇ СИСТЕМИ ВВІЧЛИВОСТІ TA’ĀROF

Мазепова О. В., д. філол. н., доц., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.10

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто проблематику, пов’язану з реалізацією бінарної опозиції “свій- чужий” у контексті перської системи ввічливості ta’ārof, яка має визначальний вплив на всі види соціальної взаємодії в  Ірані.  Проаналізовано  концепцію  американського  антрополога В. Бімана, згідно з якою комунікативна поведінка іранців визначається строгим диференцію- ванням “свого” та “чужого” простору, що знаходить вияв у доборі стилістично маркованих мовних засобів. Встановлено специфіку кореляції між поняттями “свій”/“чужий” простір та

 “внутрішня”/“зовнішня” поведінка, яка просякає все іранське світосприйняття і закорінена у глибоку давнину.

Наголошено на наявності негативного аспекту у складі перської системи ввічливості, який виявляється у можливості її застосування з метою маніпулювання співрозмовником. Іденти- фікація таких випадків і правильне реагування на них з боку іноземців є одним із найважливіших завдань міжкультурної комунікації з носіями перської мови і культури.

Ключові слова: перська мова, система ввічливості, мовленнєвий етикет, міжкультурна комунікація.

ЛІТЕРАТУРА

1.            Баранов, Х.К. Арабско-русский словарь. [6-е изд., стереотип.]. Москва : Русский язык, 1985. 944 с.

2. Красных, В.В. “Свой” среди “чужих”: миф или реальность? Москва : ИТДГК “Гнозис”, 2003. 375 с.

3. Пейсиков, Л.С. Лексикология современного персидского языка. Москва : Издательство Московского университета, 1975. 207 с.

4. Персидско-русский сло- варь. В 2 т. [Под ред. Ю.А. Рубинчика]. Москва : Русский язык, 1985. 5. Рубинчик, Ю.А. Грамматика современного персидского литературного языка. Москва : Издательская фирма “Восточная литература” РАН, 2001. 600 с.

6. Селіванова, О.О. Опозиція свій/чужий в етнос- відомості (на матеріалі українських паремій) // О.О. Селіванова. Світ свідомості в мові. Мир сознания в языке. Монографічне видання. Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. С. 196–218.

7. Семе- нова, Т.И.  Феномен Другого в концептуализации внутренней сферы человека // Лингвистика  и аксиология : этносемиометрия ценностных смыслов : коллективная монографія / отв. ред. Л.Г. Викулова. Москва : ТЕЗАУРУС, 2011. С. 117–127.

8. Aryanpur Kashani, A., Aryanpur Kashani, M. Aryanpur Persian-English Dictionary. Tehran : Amir-Kabir Publications, 1986. 605 p.

9.            De Bellaigue, C. In the Rose Garden of the Martyrs : A Memoir of Iran. London : Harper Collins, 2004. 304 p.

10. Koutlaki, S.A. Offers and expressions of thanks as face enhancing acts : Tæ’arof in Persian // Journal of Pragmatics, 2002. Vol. 34, Issue 12. P. 1733–1756.

11. Beeman, W.O. Emotion and Sincerity in Persian Discourse : Accomplishing and Representation of Inner States // Internation- al Journal of the Sociology of Language. 2001. Issue 148. Р. 31–57.

12. Beeman, W.O. Language, Status, and Power in Iran. Bloomington : Indiana University Press, 1986. 280 p.

13. Sahragard,  R.   A cultural script analysis of a politeness feature in Persian // Paper presented at the 8th Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, Japan, 2003. Р. 399–423. URL: www.paaljapan.org/resources/ proceedings/PAAL8/pdf034.pdf