Прагматичний потенціал авторських та трансформованих фразеологізмів у творі Карлоса Руїса Сафона «В’язень неба»

УДК 811.134.2:81¢373.7
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.02

Бовсунівська А. Ю., магістрантка,
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПРАГМАТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АВТОРСЬКИХ ТА ТРАНСФОРМОВАНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ТВОРІ КАРЛОСА РУЇСА САФОНА «В’ЯЗЕНЬ НЕБА» (pdf)

Статтю присвячено дослідженню прагматичних аспектів вживання фразеологізмів у текстовому просторі роману Карлоса Руїса Сафона «В’язень неба». Однією з визначальних рис ідіостилю цього знаного сучасного іспанського письменника є метафоричність та образність його художнього слова, насиченість тексту фразеологічними єдностями, які відіграють істотну роль у створенні прагматичного навантаження художнього твору. Поряд із загальномовними фразеологічними одиницями, до складу яких входить загальновживана лексика, автор використовує діалектні та індивідуально-авторські фразеологічні одиниці, що є особливістю його ідіостилю. Всі три виокремлені групи фразеологізмів відображають здебільшого негативний психофізичний та емоційний стан персонажів.

Автор використовує діалектні, індивідуально-авторські та модифіковані фразеологічні одиниці, що є особливістю його ідіостилю. Визначено, що трансформація — один із найпродуктивніших і найефективніших способів оновлення мовних засобів у художніх творах. Авторська модифікація ФО приводить до зміни семантики та структури виразу, надає йому більшого експресивного чи емоційного забарвлення. Трансформований фразеологізм обмежений індивідуальним уживанням і підпорядкований контексту твору. Модифіковані ФО у художньому просторі Сафона набувають певних естетичних і художніх якостей. Їхня видозміна відбувається здебільшого з метою створення бажаного стилістичного ефекту — досягнення емоційної чи експресивної виразності, що посилює інтерес читача, зосереджує увагу на змісті, проблематиці твору, а також виявляє потенційні виражальні можливості іспанської мови. У трансформованих ФО простежено не просто нове значення, а поєднання загальновідомого з оказіональним. Унікальне поєднання різних типів фразеологічних одиниць у романі вважається виявом ідіостилю та уможливлює більш виразну репрезентацію індивідуально-авторської мовної картини світу.

Ключові слова: фразеологія, фразеологізм, класифікація фразеологічних одиниць, функції фразеологічних одиниць, художній твір, прагматика.