Полонізми в “матеріалах до словника писемної та книжної української мови XV-XVIII ст.” Є. Тимченка

УДК 811.161.2
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.04

Євдокімова О. С., студ.
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПОЛОНІЗМИ В «МАТЕРІАЛАХ ДО СЛОВНИКА ПИСЕМНОЇ ТА КНИЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XV–XVIII СТ.» Є. ТИМЧЕНКА (pdf)

У статті на основі першого історичного словника української мови, укладеного на наукових засадах, «Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV–XVIII ст.» Є. Тимченка робиться короткий огляд лексичного складу із виявленням запозичених із польської мови слів у староукраїнській мові XVI–XVII ст. Із цією метою виділяються лексико-тематичні та лексико-семантичні групи полонізмів.

Подаються контексти, в яких функціонує зазначена лексика. Розглядаються синонімічні та антонімічні пари, словотвірні гнізда, сталі вирази, в яких зустрічаються наведені полонізми.

Ключові слова: запозичення, полонізм, лексико-тематична група, лексико-семантична група, українська лексика, словник Є. Тимченка.