Перекл – Ад чи пекло для ідентичності оригіналу (на матеріалі російськомовних трансформацій поезії І. Драча)

УДК 811.161:251. Драч
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2021.1.08

Михніцька І. В., студентка
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

ПЕРЕКЛ — АД ЧИ ПЕКЛО ДЛЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ОРИГІНАЛУ (НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОМОВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПОЕЗІЇ І. ДРАЧА) (pdf)

У статті сконцентровано увагу на одному з аспектів дослідження перекладу зі спорідненої мови, який викликає не менше труднощів, ніж переклад із далекоспоріднених мов. Через пееркладацькі інтерпретації творів І. Драча можливо прослідкувати неповторність його ідіостилю в межах колоритності української мови та мовних реалій.

Ключові слова: переклад, оригінал, міжмовна комунікація, близькоспоріднені мови, трансформація, «дух» оригіналу.