Мікропроменеве рентгенографування як один із найсучасніших прийомів артикуляційних досліджень

МІКРОПРОМЕНЕВЕ РЕНТГЕНОГРАФУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ НАЙСУЧАСНІШИХ ПРИЙОМІВ АРТИКУЛЯЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Тітяєва Ю. В., студ. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.18

АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано історію становлення й розвитку експериментально-фонетичних досліджень в Україні та світі. Розглянуто основні прийоми артикуляційних досліджень, зокре- ма різні види рентгенографування як одного з найважливіших артикуляційних прийомів. Основ- ну увагу приділено одному з найсучасніших різновидів рентгенографування – мікропроменевому рентгенографуванню (X-ray microbeam), визначено основні його переваги у порівнянні з іншими соматичними прийомами.

Ключові слова: експериментально-фонетичні дослідження, артикуляція, рентгенографу- вання, мікропроменеве рентгенографування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Скалозуб, Л. Г. Динамика звукообразования (по данным кинорентгенографирования). Київ : Вища школа, 1979. 131 с.

2. Тоцька, Н. І. Сучасна українська літературна мова : фоне- тика, орфоепія, графіка і орфографія: завдання і вправи : навчальний посібник для вузів. Київ : Вища школа, 1995. 151 с. 3. Бас-Кононенко О. В. Склад в українському мовленні: складот- ворення та артикуляторна типізація (експериментально-фонетичне дослідження артикуля- торної динаміки). Автореф. канд. дис. Київ : 1999. 17 с.

4. Kawahara, S. In Memoriam: Osamu Fujimura // Phonetica. I–IV. 2017. P. 74-78. URL : https://www.karger.com/Article/Abstract/475761.

4. Kiritani, S., Itoh, K. Fujimura, O. Tongue-Pellet Tracking by a Computer-Controlled X-ray Microbeam System // Journal of the Acoustical Society of America. 1975. № 57. Р. 1516-20. URL : https://www. researchgate.net/publication/277431290_Tongue-pellet_tracking_by_a_computer-controlled_x-ray_ microbeam_system

5. Westbury, J. X-RAY MICROBEAM SPEECH PRODUCTION DATABASE USER`S HANDBOOK. Wisconsin : Waisman Center on Mental Retardation & Human Development, 1994. 135 p. URL : http://www.haskins.yale.edu/staff/gafos_downloads/ubdbman.pdf