Етнолінгвістичні аспекти сімейної обрядовості закарпатців у збірці М. Дочинця “Карби і скарби”

УДК 811.161.2’282.2(477.87):39:821(477.87)Дочинець
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.1.05

Ольга ПИСКАЧ, канд. філол. наук, доц., ДВНЗ “Ужгородський національний університет”,
Ужгород, Україна

ORCID: 0000-0002-3858-6823

ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ СІМЕЙНОЇ ОБРЯДОВОСТІ ЗАКАРПАТЦІВ У ЗБІРЦІ М. ДОЧИНЦЯ “КАРБИ І СКАРБИ” (pdf)

Досліджено етнолінгвістичні особливості акціонального, реальнопредметного та вербального елементів сімейної обрядовості закарпатців у збірці М. Дочинця “Карби і скарби”. Доведено, що родинна обрядовість у новелах репрезентована як через художні образи, так і через призму філософських, традиційно-народних та релігійних уявлень самого автора. Найяскравіше відтворено акціональні елементи поховальної обрядовості, зокрема омивання й одягання небіжчика, нічне пильнування біля померлого тощо. У більшості з них тісно переплелися язичницькі й християнські традиції, закріплені в ментальній свідомості закарпатців. Специфікою реально-предметного плану є відображення містичних, символічних ознак, що сформувалися на базі міфічних та релігійних уявлень народу. Вербальний план сімейної обрядовості аналізованої збірки представлений переважно лексемами та зрідка фраземами. Більшість обрядових номінацій – загальноукраїнські слова, вживані в літературній мові, за винятком кількох діалектизмів.

Ключові слова: етнолінгвістика, сімейна обрядовість, наратор, лексема, фразема, М. Дочинець.