Еволюція лінгвокультурних концептів у новорічних вітаннях французьких президентів: національні цінності як інструмент маніпуляцій

ЕВОЛЮЦІЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ КОНЦЕПТІВ У НОВОРІЧНИХ ВІТАННЯХ ФРАНЦУЗЬКИХ ПРЕЗИДЕНТІВ: НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАНІПУЛЯЦІЙ

Пітик К. М., асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.16

АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено виявленню ключових лінгвокультурних концептів французької по- літичної культури, вербалізованих у новорічних вітальних промовах (les Voeux de Nouvel An) французьких президентів П’ятої республіки з 1960 по 2016 рік. Аналізуючи публічне мовлення французьких політиків, авторка декодує традиційні цінності французького народу, дзеркально відображені в ньому. У дослідженні узагальнено здобутки лінгвокультурології, лінгвопрагмати- ки та дискурс-аналізу, коротко наведено погляди провідних сучасних вчених щодо жанру свят- кової промови та її характеристик, а також вказано на лінгвостилістичні особливості, що вирізняють новорічне вітання з-поміж інших жанрів. У статті аргументовано доцільність обраної дослідницької парадигми та запропоновано порівняння характеристик «лінгвокультур- ного концепту» як елемента французької лінгвокультури та «соціальної репрезентації», що    є базовою одиницею французьких соціолінгвістичних студій. Застосовуючи лінгвокультурний підхід до даних, отриманих завдяки використанню лексикометричного програмного забезпечен- ня Tropes, авторка максимально об’єктивно визначає п’ять найбільш яскраво виражених лінг- вокультурних концептів, що зринають у французьких новорічних вітаннях, а саме: la France, la Nation, la Liberté, l’Esprit cartésien та la Fraternité. Дослідниця зазначає когнеми, що вербалізу- ють ті чи інші концепти, а також наводить приклади їхнього використання у вітальних про- мовах Шарля де Голля, Жоржа Помпіду, Валері Жискара д’Естена, Франсуа Міттерана, Жака Ширака, Ніколя Саркозі та Франсуа Олланда. У статті також продемонстровано еволюцію лінгвокультурного концепту-ідеї la Fraternité в концепт-символ та передання ідейних функцій лінгвокультурному концепту la Solidarité, а також запропоновано можливі екстралінгвістичні причини таких трансформацій.

Ключові слова: лінгвокультура, лінгвокультурний концепт, вітальна промова, французький політичний дискурс.

ЛІТЕРАТУРА

1.            Бурмістенко Т. В. Мовленнєвий жанр офіційної промови у прагмалінгвістичному висвітленні (на матеріалі французької мови). Мовні і концептуальні картини світу. 2011. №36. С. 151–155.

2. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002. 477 с.

3. Карасик В. И. О типах дискурса. Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: сб. науч. тр. / под ред. В. И. Карасика, Г. Г. Слышкина. Волгоград: Перемена, 2000. С. 5-20.

4. Карпенко О. П. Топонім. Українська мова: Енциклопедія. К. : Українська енциклопедія, 2000. С. 637.  5.  Avis  relatif  à  la  révision  constitutionnelle  «Pour  une Constitution garante de l’égalité femmes-hommes» Travaux du Haut Conseil. 2018. URL: http://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/parite/travaux-du-hcefh/article/avis-relatif-a-la-revision- constitutionnelle-pour-une-constitution-garante-de-l.

6. Cislaru G.  Le  nom  de  pays  comme  outil de représentation sociale. Mots. Les langages du politique. 2008. №86. p. 53-64.

7. Jodelet D. Les représentations sociales. Paris : PUF,  1989. 188 p.

8. Kaufmann  L. Les voies de la déférence. De     la nature des concepts sociopolitiques. Langage et société. 2006. №117.p. 89-116.

9. Leblanc J.-M., Martinez W/ Positionnements énonciatifs dans les vœux présidentiels sous la cinquième République. Corpus. 2005. URL: http://journals.openedition.org/corpus/347.

10. Liberté, égalité, fraternité. URL: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/la-france/institutions-vie-politique/symboles-de-la-republique-et-14/ article/liberte-egalite-fraternite. 11. Williams M. Pourquoi la devise de la France est-elle «Liberté, Égalité, Fraternité»? France Soir. 2016. URL: http://www.francesoir.fr/lifestyle-vie-quotidienne/ pourquoi-la-devise-de-la-france-est-elle-liberte-egalite-fraternite.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

1. 30 ans de paroles publiques de Charles de Gaulle. INA. URL: https://fresques.ina.fr/de-gaulle/ accueil.

2. Les voeux des présidents de la République depuis 1974. URL: https://www.vie-publique.fr/ discours/selection-discours/voeux-presidents-republique-depuis-1974-2.html.

3. Vœux présidentiels 1970-1974 Discours de Georges Pompidou. 2015. URL: https://www.georges-pompidou.org/sites/ default/files/recueil_voeux_presidentiels.pdf.