Дискурс щоденника як наративізація особистого досвіду О. Гончара

ДИСКУРС ЩОДЕННИКА ЯК НАРАТИВІЗАЦІЯ ОСОБИСТОГО ДОСВІДУ О. ГОНЧАРА

Мостова С. М., студ. Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.13

АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано лінгвістичне вивчення дискурсу щоденника на матеріалі

«Щоденників» О. Гончара. У фокусі уваги цього дослідження щоденникові записи постають проекцією мовної особистості письменника та рефлексією мовосвідомості автора. Процес ве- дення щоденника розглядається як комунікативна цінність текстотворення.

Ключові слова: дискурс, щоденник, комунікативна діяльність, досвід О. Гончара, рефлексія.

ЛІТЕРАТУРА

1.            Арутюнова Н. Д. Дискурс. Лингвистический энциклопедический словарь. М. : 1990.  136 с.

2. Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики. Львів: Видавничий центр Львів- ського національного університету ім. І. Франка, 2003. 281 с.

3. Одинцова М. П. К теории образа человека в языковой картине мира. Язык. Человек. Картина мира. Лингвоантропологические и философские очерки (на материале русского языка). Ч. 1. Омск, 2000. С. 8–11.

4. Падар Ю. А. Аксіологічність в українській мемуаристиці початку ХХ століття. Актуальні проблеми україн- ської лінгвістики: теорія і практика. 2012.

5. Радзієвська Т. В. Дискурсивні простори: історико- лінгвістичний вимір. Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2018. 323 с.

6. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія [підручник]. Полтава : Довкілля, К, 2006. 716 с.

7. Сирко І. Генеза жанру щоденника: історіографічний огляд. Українська мова. 2013.

№ 4. С. 93-102.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

1.            Гончар О. Т. Щоденники : 1943–1968 / упоряд., підгот. текстів, ілюстр. матеріалу та передм. В. Д. Гончар. К. : Веселка, 2002. Т. 1. 455 с.

2.            Гончар О. Т. Щоденники : 1968–1983 / упоряд., підгот. текстів, ілюстр. матеріалу та передм. В. Д. Гончар. К. : Веселка, 2003. Т. 2. 607 с.

3.            Гончар О. Т. Щоденники : 1984–1995 / упоряд., підгот. текстів, ілюстр. матеріалу та передм. В. Д. Гончар. К. : Веселка, 2004. Т. 3. 606 с.