Вимоги до оформлення статей

 1. Статті друкуються українською або англійською мовами.
 2. Класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК) – зліва вгорі, жирний прямий шрифт, кегль 11, Times New Roman.
 3. Відомості про автора (авторів) через рядок, праворуч:
 4. Імʼя та прізвище автора – напівжирний прямий шрифт, вчений ступінь, вчене звання – прямий шрифт, 11 pt, Times New Roman;
 5. у наступному рядку – місце роботи (назва установи чи організації, їхнє місцезнаходження), назва країни (для іноземних авторів) – напівжирний прямий шрифт, 11 pt, Times New Roman;
 6. ORCID ID.
 7. якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками.
 8. Назва публікації (має стисло відображати зміст і за формою бути зручною для складання бібліографічних описів і здійснення бібліографічного пошуку) – через рядок, по центру, напівжирний прямий шрифт, 11 pt, Times New Roman, великі літери.
 9. Анотація українською мовою обсягом 800-1000 знаків – через рядок, курсив, 10 pt, Times New Roman. 
 10. Ключові слова – 5-7 слів, курсив, 10 pt, Times New Roman.
 11. Текст статті (обсяг – від 20 000 до 35 000 знаків) – 11 pt, Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,0; приклади виділяються курсивом; абзацний відступ – 0,5, поля: верхнє – 2,5; ліве – 3; праве – 2; нижнє – 2,5.
 • Перед прізвищами в основному тексті, ставити лише один ініціал. Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою статті й обовʼязково супроводжувати покликаннями на джерело та сторінку. Покликання подавати у квадратних дужках, наприклад: [1, с. 7].
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (бібліографічний опис складають згідно з ДСТУ 8302:2015 http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf – через рядок, кожне джерело з абзацу, кегль – 10, в алфавітному порядку, прізвище та ініціали авторів – курсивом.
 • Імʼя, прізвище автора – in English, напівжирний шрифт, учений ступінь, вчене звання, 10 pt, Times New Roman;
 •  Відомості про авторів через рядок після статті:
 • у наступному рядку – місце роботи (назва установи чи організації, їхнє місцезнаходження), назва країни (для іноземних авторів) –курсив, 10 pt, Times New Roman;
 • ORCID ID.
 • якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками;
 • назва публікації – через рядок, по центру, напівжирний прямий шрифт, 10 pt, Times New Roman, великими літерами;
 • текст анотації – курсив, 10 pt, Times New Roman.  Анотація англійською мовою обсягом не менше 1800 друкованих знаків, ключові слова (5–7 ключових слів).
 •  Дата надходження авторського оригіналу до редакційної колегії – справа, 10 pt.

13. Після анотації – REFERENCES (за вимогами APA Referencing Style).

14. Розрізняти тире (–) і дефіс (-).

15. Століття позначати римськими, а не арабськими цифрами, скорочувати – ст. (ІІ ст.).

16. У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді.

Оформлення списку літератури для розширеної анотації англійською мовою

ЗРАЗОК