Асиметрія тлумачень промовистих власних назв у перекладі (на матеріалі англомовних романів Т. Пратчета та їх українських, німецьких, французьких та російських перекладів)

АСИМЕТРІЯ ТЛУМАЧЕНЬ ПРОМОВИСТИХ ВЛАСНИХ НАЗВ У ПЕРЕКЛАДІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ РОМАНІВ Т. ПРАТЧЕТА ТА ЇХ УКРАЇНСЬКИХ, НІМЕЦЬКИХ, ФРАНЦУЗЬКИХ ТА РОСІЙСЬКИХ ПЕРЕКЛАДІВ)

Підгрушна О. Г., к.філол.н., асист.,

Фещенко В. О., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.15

АНОТАЦІЯ

В статті досліджено проблему відтворення промовистих власних назв у рамках худож- нього твору. Промовисті оніми, переважно антропоніми та топоніми, у художньому творі розглядаються як засоби передачі авторського задуму, що мають визначені конотативні та прагматичні характеристики. Промовисті імена виконують не тільки номінативну, але й екс- пресивно-інформативну функцію, відтак особлива увага приділяється відтворенню конота- тивного, емоційного, прагматичного та етнокультурного компонента промовистих онімів, оскільки від правильного сприйняття читачами значення оніма залежить і правильне розу- міння твору в цілому. Розглянуто основні перекладацькі труднощі, що виникають при пере- кладі промовистих власних назв, що пов’язані як із різницею мовних систем, з етнокультур- ними особливостями читацьких аудиторій та потребою орієнтуватись на мікро- та макро- контекст вихідного твору. Проаналізовано шляхи подолання таких труднощів та визначено основні перекладацькі трансформації, що сприяють адекватній передачі промовистого оніма в цільову культуру. Трансформації, калькування та диференціації вважаються такими, що потенційно в змозі відтворити прихований сенс, натяки, іронічну чи гумористичну складову вихідного промовистого оніма. Проте, асиметрія тлумачень промовистих власних назв спо- стерігається навіть у перекладах на близькоспоріднені мови, що частково підтверджує гі- потезу лінгвістичної відносності. Відтак, видається неможливим відтворити подвійні сенси та багатозначність образів, прихованих у промовистій назві, у всій повноті й забезпечити їх ідентичне сприйняття середньостатистичним читачем вихідного й цільового тексту. Основ- ними причинами асиметрії тлумачень промовистих власних назв читацькою аудиторією ори- гіналу та перекладів є лексико-граматичні, етнокультурні, контекстуально-прагматичні та особистісно-суб’єктивні.

Ключові слова: переклад, промовисті назви, оніми, відтворення, перекладність, художній твір, фентезі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Альошина К.О. Способи перекладу «промовистих» імен у художній літературі: на мате- ріалі англійського та українського перекладів науково-фантастичних творів І. Єфремова. Мовні і концептуальні картини світу. Збірник наукових праць. 2013. Вип. 46, Ч. 1. С. 33–41.

2. Бархуда- ров Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) / Л.С. Бархударов. – М. : «Междунар. отношения», 1975. 240 с.

3. Ворона О.В., Крисало О.В. Переклад промовистих імен (на матеріалі казки-притчі Дж. Оруелла «Колгосп тварин». Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. 2013. № 9 (268). Ч. 1. С. 11-17.

4. Гера О. Власні назви в українському перекладі книг про Гаррі Поттера Дж.К. Ролінґ. Іноземна філо- логія : укр. наук. зб. 2007. Вип. 119 (2). С. 134–140

5. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Пере- кладознавство (німецько-український напрям). Київ, 2008. 543 с.

6. Ковтун О. В., Помазан О. С. Власне ім’я у художньому творі як перекладацька проблема. Типологія мовних значень у діахро- нічному та зіставному аспектах : зб. наук. пр. 2016. Вип 31-32. C. 46-58.

7. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад) : Підручник. – Вінниця, «Нова Книга», 2003. 448 с.

8. Кудрявцева Н.С. Проблема перекладності в світлі лінгвістичного релятивізму. Збірник Studia Linguistica. 2011. № 5. С. 461-464.

9. Стасюк Б. Неповноеквівалентність власних назв  (на матеріалі українського перекладу казкової повісті Дж. Р. Толкіна «Farmer Giles of Ham». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Лінгвістика. 2009. Вип. Х.    С. 209–214.

10. Шапошник О. Лінгвокультурні та стилістичні проблеми перекладу фентезі: характерологічний контекст. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія

«Лінгвістика» : Зб. наук. праць. 2013. Вип. ХХ. С.288-293.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пратчетт Т. Барва чарів. Переклад Ю. Бісика, С. Шуль. 2017. 197 с. URL: https://docs. google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fshron1.chtyvo.org.ua%2FPratchett_Terence%2FBarva_ chariv.doc (дата звернення: 24.04.2019)

2. Пратчетт Т. Вещие сестрички. М. : «Эксмо», 2007. 416 с.

3. Пратчетт Т. Віщі сестри. Львів : «Видавництво Старого Лева», 2018. 384 с.

4. Прат- четт Т. Движущиеся картинки. М. : «Эксмо», 2008. 480 с.

5. Пратчетт Т. Правда. пер. О. Михель- сона. Львів : «Видавництво Старого Лева», 2017. 464 с. 6. Пратчетт Т. Правда. М. : «Эксмо», 2008. 512 с.

7. Пратчетт Т. Право на чари. Львів : «Видавництво Старого Лева»,  2017. 280 с.

8.            Пратчетт Т. Творцы заклинаний. М. : «Эксмо», 2008. 329 с.

9. Пратчетт Т. Цвет волшебства. М. : «Эксмо», 2008. 320 с.

10. Pratchett T. The Colour of Magic. London : HarperCollins Publishers LTD, 2013. 218 p.

11. Pratchett T. Das Erbe des Zauberers. München :  Piper Verlag, 2015. 193 p.

12. Pratchett T. Die Farben der Magie. München : Heyne Bücher, 1995. 193 p.

13. Pratchett T. Die volle Wahrheit. München : Manhattan, 2003. 389 p.

14. Pratchett T. Equal Rites. London : HarperCollins Publishers LTD, 1987. 192 p.

15. Pratchett T. La Huitième couleur. Nantes : L`Atatlante, 1996. 144 p.

16. Pratchett T. La Huitième Fille. Nantes : L`Atatlante, 1994. 230 p.

17. Pratchett T. La Vérité. Nantes : L`Atatlante, 2005. 376 p.

18. Pratchett T. MacBest. München : Heyne, 1992. 318 p.

19. Pratchett T. Moving pictures. London : HarperCollins Publishers LTD, 1990. 245 p.

20. Pratchett T. Night Watch. London : HarperCollins Publishers LTD, 2002. 233 p.

21. Pratchett T. The Truth. London : HarperCol- lins Publishers LTD, 2000. 319 p.

22. Pratchett T. Trois sœurcières. Nantes : L`Atatlante, 1995. 289 p.

23.         Pratchett T. Voll im Bilde. München : Goldmann, 1993. 375 p. 24. Pratchett T. Wyrd Sisters London: Penguin Books, 1988. 233 p.