Антропоцентризм як методологічний принцип у дослідженні наукового перекладу

УДК 81’255.4
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2023.1.02

Олена МИХАЙЛЕНКО, канд. філол. наук, доц., Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ORCID: 0000-0003-2085-4698

АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП У ДОСЛІДЖЕННІ НАУКОВОГО ПЕРЕКЛАДУ (pdf)

У статті досліджено принцип антропоцентризму як один із основних методологічних принципів сучасного перекладознавства та його прояв у науковому перекладі, з огляду на роль перекладача як транслятора наукових знань. Розглянуто питання співвідношення суб’єктивного та об’єктивного в перекладі наукових текстів. Проаналізовано з позицій антропоцентризму перекладацькі рішення у відтворенні наукових текстів із різних галузей знань. Вивчено причини перекладацьких помилок, зумовлених людським чинником, наведено альтернативні прийоми та способи перекладу з метою запобігання збоям у передачі наукової інформації та підвищення якості наукових перекладів загалом. Висвітлено доцільність подальшого дослідження антропоцентричного підходу до наукового перекладу як одного з методологічних засад для формування теоретичних основ наукового перекладу. Підкреслено необхідність перевірки в подальших дослідженнях можливості створення теорії наукового перекладу як різновиду спеціального перекладу, з огляду на недостатність вивчення методів та принципів перекладознавчого дослідження перекладу наукових текстів.

Ключові слова: антропоцентризм, методологічний принцип, особистість перекладача, науковий переклад, перекладацьке рішення, перекладацький прийом, спеціальна теорія наукового перекладу.