Англомовні соціолектні інваріанти в сучасному українському соціумі

АНГЛОМОВНІ СОЦІОЛЕКТНІ ІНВАРІАНТИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ

Міщинська І. В., к.пед.н., доц.

Хмельницька Національна академія Державної прикордонної служби України

імені Богдана Хмельницького

https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.12

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто питання застосування англомовних соціолектних інваріантів у су- часному вітчизняному соціумі. Визначені особливості застосування цієї лексики, її фукнкціо- нування в словниковому складі української мови. Проаналізовані особливості мовної ситуації в Україні. Визначені сфери застосування англомовних соціолектних інваріантів.

Ключові слова: соціолектні інваріанти, мовна ситуація, бізнес-дискурс, мовний контакт, семантичне поле.

ЛІТЕРАТУРА

1.            Виденов М. Увод в социолингвистиката. София: Делфи, 2000. 318 с.

2. Жлуктенко Ю. А. Лингвистические аспекты двуязычия. К. : Вища школа, 1974. 176 c.

3. Краткая философская энциклопедия. М. : Прогресс, 1994. 576 с.

4. Левицький А. Е., Славова Л. Л. Порівняльна типологія російської та англійської мов: Навчальний посібник. Житомир : Вид-во ЖДУ, 2005. 204 с.

5. Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика. М.: Аспект Пресс, 1996. 207 с.

6. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ; за ред.. І. К. Білодіда. К. : Наукова дум- ка, 1970-1980.

7. Солнцев В. М. Язык как системноструктурное образование. М.: Наука, 1977. 342 с.

8. Chambers, J. K. Studying Language Variation: An Informal Epistemology. The Handbook of Language Variation and Change / ed. J.K. Chambers, Peter Trudgill and Natalie Schilling-Estes. Oxford, UK, and Cambridge, US : Blackwell, 2002. 807 р.

9. Dittmar, N. Sociolinguistics: A Critical Survey of Theory and Application. London: Edward Arnold, 1976. 307 p.

10. Dryer, Matthew S. The Greenbergian Word Order Correlations. Language, 1992. 68/1. P. 81-138.

11. Rijkhoff, Jan, Dik Bakker. Language Sampling. Linguistic Typology, 1998. 2/3. P. 263-314.

12. Van der Auwera J., Temurcu C. Semantic Maps. Encyclopedia of Language and Linguistics (2nd edition) / ed. Brown, Keith. Oxford: Elsevier, 2006. P. 131–134.

13. Van der Auwera, Johan, Vladimir A. Plungian. Modality’s Semantic Map. Linguistic Typology, 1998. – 2/1. – P. 79–124.