Аксіологічні ознаки концепту перетворення в українській мові

УДК 811.161.2’1
DOI: https://doi.org/10.17721/2520-6397.2020.1.05

Звонко Г. О., к. філол. н.
Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

АКСІОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ КОНЦЕПТУ ПЕРЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (pdf)

У статті на основі контекстуального аналізу експлікуються аксіологічні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, тобто такі елементи значення, що репрезентують позитивне чи негативне ставлення мовця до концептуалізованого явища в цілому або до окремих його поняттєвих ознак. За результатами дослідження встановлено, що негативна оцінка явища перетворення мовцем переважає над позитивною оцінкою; ознаки, що виражають негативну оцінку, виявляють більшу різноманітність.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт, аксіологічні ознаки концепту, позитивна / негативна оцінка мовця, ПЕРЕТВОРЕННЯ.