LINGUOPOETIC PARAMETERS OF PANEGYRIC “EVODIIA” BY G. BUTOVYCH

LINGUOPOETIC PARAMETERS OF PANEGYRIC “EVODIIA” BY G. BUTOVYCH

Hrytsyna S. V., PhD, Assistant Taras Shevchenko National University of Kyiv

https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.05

ABSTRAKT

The article is devoted to the linguopoetic analysis of the ancient text of the Baroque period, in particular the panegyric “Evodiia” by G. Butovych, which is considered both the external design of the text, and the internal linguistic elements, caused by synthesis of the Baroque author’s thinking and sociocultural guidelines of the first half of the XVII century. The sociocultural circumstances of the creation of the “Evodiia” are revealed. The external, ornamental design of the Baroque monument  is described, so such aesthetic elements of the panegyric as the graphic decoration of the text by the author and the inclusion of various actual Baroque elements (acrostic, heraldic verse, visual poem etc.) and internal language units, in particular stylistic figures and tropes, creating aesthetic effect are investigated.

Linguopoetic parameters of “Evodiia” by G. Butovych, represented by architectonics and stylistically marked linguistic units, reveal the specifics of the panegyric as the original genre of the Baroque Period and testify to the peculiarities of the old Ukrainian literary language expressive means of the first half of the XVII century.

Keywords:  linguopoetics,  baroque  text  of  the  first  half  of  the  XVII  century,  panegyric,   the old Ukrainian literary language.

REFERENCES

1.            Aleksandrova, O. V. (1996). Jedinstvo pragmatiki i lingvopoetiki v izuchenii teksta khu- dozhestvennoy literatury. Problemy semantiki i pragmatiki. Kaliningrad. URL: http://www.gumer. info/bibliotek_Buks/Linguist/probl/01.php.

2. Babeliuk, O. A. (2010). Poetyka postmodernists’koho khudozhn’oho dyskursu: pryntsypy tekstotvorennya (na materiali suchasnoyi amerykans’koyi prozy maloyi formy). Avtoref dys… dokt. filol. nauk. Kyyiv.

3. Bieliekhova, L. I. (2002). Obraznyy prostir amerykans’koyi poeziyi: linhvokohnityvnyy aspekt. Avtoref dys… dokt. filol. nauk. Kyyiv. URL: http://www.disslib.org/obraznyi-prostir-amerykanskoyi-poeziyi-linhvokohnityvnyi-aspekt.html.

4. Burbelo, V. B. (2012). Suchasna linhvopoetyka: tradytsiyi ta novi orijentyry. Movni i kontseptual’ni kartyny svitu, 38, 88-95.

5. Vil’chyns’ka, T. P. (2008). Kontseptualizatsiya sakral’noho v ukrayins’kiy poetychniy movi ХVII–XVIII st. Ternopil’: Dzhura.

6. Vorobjova, O. P. (2004). Kohnityvna poetyka: zdobutky i perspektyvy. Visnyk Kharkivs’koho natsional’noho universytetu imeni V. N. Karazina, 635, 18-22.

7. Hutsuliak, I. H. (2005). Movostyl’ ukrayinskoho poetychnoho baroko. Avtoref dys… kand. filol. nauk. Kyyiv.

8. Zadornova, V. Y. (1992). Slovesno-hudozhestvennoye proizvedeniye na raznykh jazykakh kak predmet lingvopoeticheskogo issledovaniya. Avtoref dis… dokt. filol. nauk. Moskva. URL: http://cheloveknauka.com/slovesno-hudozhestvennoe-proizvedenie-na-raznyh-yazykah-kak- predmet-lingvopoeticheskogo-issledovaniya.

9. Isichenko Ihor, arkhiyepyskop. (2011). Istoriya ukrayins’koyi literatury: epokha Baroko (XVII–XVIII st.). Lviv: Sviatohorets’.

10. Klimovskaya, H.I. (2017). Tonkiy mir smyslov hudozhestvennogo (prozaicheskogo) teksta: metodologicheskiy i teo- reticheskiy ocherk lingvopoetiki. Moskva: Flinta.

11. Kosianchuk, O. (2011). Odychna tradytsiya v davn’oukrayins’kiy poeziyi seredyny XVIІ st. (na materiali tvoriv Y. Sedovs’koho ta H. Butovycha). Literatura. Fol’klor. Problemy poetyky, 35, 277-283.

12. Kurhanova, O. Y. (2016). Heral’dychna poezi- ya yak skladova knyzhkovoyi kul’tury Ukrayiny kintsia XVI – XVII st. Biblioteka. Nauka. Komuni- katsiya: formuvannya natsional’noho informatsiynoho prostoru, 149-153.

13. Lipgart, A. A. (2007). Osnovy lingvopoetiki. Moskva: URSS : Komkniga.

14. Slukhay, N. V., Snytko, O. S., Vil’chyns’ka, T. P. (2011). Kohnitolohiya ta kontseptolohiya v linhvistychnomu vysvitlenni. Kyyiv: “Kyyivs’kyy universytet”.