2018, випуск 64 (2)

Титул
Зміст

 1. Андрійченко Ю.В. ІСПАНОМОВНІ ГЕНДЕРНІ КАРТИНИ СВІТУ: ДИНАМІКА РОЗВИТКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. – C. 13-18
 2. Багрова Є. ВІДТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ КАРТИНИ СВІТУ Ф.С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА В ПЕРЕКЛАДІ. – C. 18-23
 3. Бондаренко М. ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ФЛОРИСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНЦЯ. – C. 23-30
 4. Бринюк А.М. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЛЕКСИКАЛІЗОВАНИХ СИНТАКСИЧНИХ СТРУКТУР У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ЗМІ. – C. 30-36
 5. Вергалюк М.М. ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ БІБЛІЙНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ. – C. 36-42
 6. Гашимова А. НАЗВИ ЛАНДШАФТІВ У СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ XVIII СТ. (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЙ І БАЙОК Г. СКОВОРОДИ) . – C. 42-47
 7. Гдешинська А.В. ПРАГМАТИЧНА АДАПТАЦІЯ АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ МЕДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ. – C. 47-53
 8. Гречка С.О. “КУЛЬТУРНА ЗБРОЯ” ЯК СКЛАДНИК КОНСЦІЄНТАЛЬНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ. – C. 53-59
 9. Гусар А.В. ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ТА ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ДАВНЬОСКАНДИНАВСЬКОГО КОНЦЕПТУ БИТВА В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПІСЕННОМУ ДИСКУРСІ. – C. 59-64
 10. Заверткіна Ю.Б. СТРУКТУРНО-ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЇ АНГЛОМОВНОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ. – C. 64-68
 11. Іванова А.В., Борисович О.В. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ. – C. 68-74
 12. Коваль А.О. УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРИРОДИ ТА ЛАНДШАФТУ ЯК ОБ’ЄКТ НАВЧАЛЬНОГО ЛЕКСИКОГРАФУВАННЯ. – C. 74-79
 13. Колодій Б.М., Підмогильна Ю.І. ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЛІЦИТНИХ ТА ІМПЛІЦИТНИХ ЗАСОБІВ ПРИ ВІДТВОРЕННІ КОМУНІКАТИВНОЇ ІНТЕНЦІЇ В АНГЛОМОВНИХ МАРКЕТИНГОВИХ ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ (НА МАТЕРІАЛІ РЕКЛАМИ КОСМЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ) . – C. 79-86
 14. Комарницька Т.К. МАСОВА КУЛЬТУРА ЯК ЗАГРОЗА КУЛЬТУРІ МОВИ (ПРИКЛАД ЯПОНІЇ) . – C. 86-95
 15. Кравченко О. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ У МОЛОДІЖНИХ КИТАЙСЬКОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕКСТАХ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ. – C. 95-102
 16. Кузьменко Ю.І. ЛЕКСИКА ФОТОСПРАВИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ. – C. 102-109
 17. Кур-Кононович І. ПРО СИМВОЛІКУ ХМАР В КОНТЕКСТІ ПОЕЗІЇ СЕРГEЯ ЄСЕНІНА. – C. 109-119
 18. Лазер-Паньків О.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОНЕТИЧНОГО ВАРІЮВАННЯ ДАВНЬОГРЕЦЬКИХ ПАРЕМІЙ: СИСТЕМА КОНСОНАНТИЗМУ. – C. 119-125
 19. Лугова Ю.В. СТРАТЕГІЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ОБРОБКИ Й ПЕРЕТВОРЕННЯ ФАХОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В АНГЛОМОВНИХ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТАХ МЕДИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ. – C. 125-131
 20. Мігунова Д.О. ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ХУДОЖНЬОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ АТМОСФЕРИ ЖАХУ В РОМАНІ СТІВЕНА КІНГА “ПРОТИСТОЯННЯ”. – C. 131-138
 21. Поворознюк Р.В., Антонова В. ПРОТИСТОЯННЯ ЛЮДЕЙ ТА МАШИН: ЕВОЛЮЦІЯ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНИХ ІНСТРУКЦІЙ, ОПРАЦЬОВАНИХ GOOGLE TRANSLATE. – C. 138-144
 22. Самусенко О.М. ЛЕКСИЧНІ МІНІМУМИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО УКЛАДАННЯ. – C. 144-150
 23. Сівков І.В. РЕГІОНАЛІЗМИ В АРАБСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ СІМЕЙНОГО ПРАВА КРАЇН АРАБСЬКОГО МАГРИБУ. – C. 150-155
 24. Черняк Ю.Ю. ДИСКУРС ТІЛЕСНОСТІ В ПОВІСТІ М. ВАРГАСА ЛЬЙОСИ “ХТО ВБИВ ПАЛОМІНО МОЛЕРО?” ТА СПЕЦИФІКА ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ У ПЕРЕКЛАДІ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ. – C. 155-162