2018, випуск 63

Мовні і концептуальні картини світу, 2018, випуск 63

[Титул]{Title} 1-2

[Зміст]{Content} 205-207

Бондаренко І. [Співпраця Київського національного університету імені Тараса Шевченка з компанією “Міцубіші Корпорейшен”: досягнення та перспективи]{Cooperation between Taras Shevchenko national university of Kyiv and the company “Mitsubishi Corporation”: achievements and prospects} 3-16

Батюк І. [Особливості наґасакського діалекту в романі Ендо Шюсаку “Німа тиша”]{Features of Nagasaki dialect in the novel “Silence” written by Endo Shusaku} 17-21

Дергачова І. [Японські реалії у дитячій літературі як перекладознавча проблема]{Japanese realia in children’s literature as a translational problem} 21-26

Дзябко Ю. [Методика укладання “Японсько-українського словника соціолінгвістичних термінів”]{Methodology of compilation of “Japanese-Ukrainian dictionary of sociolinguistic terms”} 26-32

Закутіна М. [Сучасні лінгвістичні дослідження в галузі туристичної реклами (бібліографічний огляд: Китай, Корея)]{Contemporary linguistic research in the field of tourist advertising (a bibliography review: China, Korea)} 32-43

Кобелянська О. [Перспективні напрями наукових досліджень у галузі японської ономатопеї]{Perspective directions of scientific research in the field of Japanese onomatopeia} 43-55

Колдаєва А. [Зміна концепту обов’язку у японській лінгвокультурі другої половини ХХ-ХХІ ст. під впливом соціальних чинників]{The change of the Japanese concept of debt in the linguistic culture in late XX – XXI c. under the influence of social factors} 56-61

Колосова О. [Аспектний підхід до виділення жанротворчих ознак японських тревел-блогів]{An aspect-based approach to genre-forming features selection of Japanese travel blogs} 61-66

Комарницька Т. [Деградація мови у масовій культурі (на прикладі японських та українських поп-пісень)]{Language degradation in the mass-culture (based on the Japanese and Ukrainian popular songs)} 66-77

Комісаров К. [Віддзеркалення ідеї невимушеності буття та гармонії з природою у сучасній японській мові]{Reflection of the idea of disengagement of being and harmony with nature in the modern Japanese language} 77-88

Петриченко I. [Часова модальність японських дієслів у художніх творах після реставрації Мейджі]{Tense and aspect system of Japanese verbs in post-Meiji restoration literature} 88-91

Пирогов В. [Переклад і перекладність поетичних текстів з погляду відмінностей між різноструктурними мовами з дихтомічно протилежними системами письма (японська, китайська, англійська, українська, російська)]{Translation and translatability of the poetical texts with regard to the differences between genetically opposed languages and writing systems (Japanese, Chinese, English, Ukrainian, Russian)} 91-98

Ржевська Д. [Innovative mimetic verbs in Japanese and construction approach to them] 99-103

Рябоволенко I. [Borrowing words in the modern Japanese informational space] 104-110

Семенко С. [Термінологічна система як дзеркало філософсько-етичної концепції тенрійської релігії (на матеріалі “Офудесакі”)]{Terminological system as a mirror of philosophical-ethic conception of Tenri-Kyo religion (as exemplified by the text of “Ofudesaki”)} 111-118

Федотова Ю. [Морфологічні, синтаксичні та структурні ознаки звертання в японському реченні]{Morphological, syntactic and structural feachers of address in the Japanese sentence} 119-123

Філонова В. [Етикетні формули ділового листування в Японії]{Etiquette formulas of business correspondence in Japan} 123-127

Біляніна Т. [Архетип дому у творчості Кьоко Морі]{The archetype of home in Kyoko Mori’s writing} 128-133

Вестель T. [Шінкьо та шінкьо-шьосецу в літературній дискусії 20-х років доби кіндай]{Shinkyō and shinkyō-shōsetsu in the literary discourse of the 20s of the 20th century} 134-139

Гілевич А. [До питання про жанрову ідентифікацію хейанської прози ніккі-бунґаку]{To the question of genre identification of the hikki-bungaku heian prose} 140-146

Голомах К. [Естетична інтерпретація природних явищ як засобів художньої виразності в середньовічній японській поезії]{The aesthetic interpretation of natural phenomena as artistic images in medieval Japanese poetry} 146-155

Горошкевич О. [Переосмислення древніх сюжетів у творах Акутаґави Рюноске (на матеріалі новели “杜子春”)]{Reconsideration of ancient plots Akutagawa Ryunoske`s works (on the material of short-story”杜子春”)} 156-162

Зеленцова В. [Категорія часу в новелах про митця Р. Акутаґава та Г. Джеймса]{The category of time in short stories by R. Akutagawa and H. James} 162-167

Кузьменко Ю. [Гедоністична естетика в ранній прозі Танідзакі Джюн’ічіро та її переосмислення в сучасних екранізаціях]{Hedonistic aesthetics in early prose of Jun’ichiro Tanizaki and its reinterpetation in modern film adaptations} 167-172

Горбуньова С. [Дискусія як продуктивний метод розвитку комунікативної компетентності студентів на заняттях з японської мови]{Discussion as a productive method for the development of the communicative competence of students in Japanese classroom} 173-179

Костевич Н. [Комп’ютерні та смартфонні програми як сучасні допоміжні матеріали для вивчення японської мови]{Computer and smartphone programs as modern additional materials for studying Japanese} 179-185

Локшина Ю. [Особливості викладання теорії та практики перекладу студентам, які вивчають японську мову як вибіркову дисципліну]{Features of teaching of theory and practice of translation to students who study Japanese language as an elective discipline}186-190

Юкіхіро О. [ラトビア大学における発展的授業の試み-ラトビア紹介動画作成のプロジェクトワークから-] 191-195

Петриченко І., Ябусакі Й., Сайто Ч., Моріта Дж., Кобаяші А. [「ウクライナさくら日本語教師研修2016」の試み] 195-200

Шіракава С. [ネイティブ教師としての活動とウクライナ人学習者の誤用について] 200-204