2017, 59 випуск

Мовні і концептуальні картини світу, 2017, випуск 59

[Титул]{Title} 1-6

[Зміст]{Content} 7-15

Афанасьєва О. М. [Типологія ритуалів у комунікативній перспективі: критерії визначення]{Typology of rituals in the communicative perspective: criteria and definitions} 16-21

Бабире О. В. [Гейміфікація як інструмент переконання у контексті екологічної культури]{Gamification as an instrument of persuasion in environmental culture} 21-27

Білик К. А. [Консоціація як тип колоструктури]{Consociation as a type of collostructure} 27-34

Галицька Є. А. [Відображення соціальної стратифікації в парфумерно-косметичному номінативному регістрі]{Social stratification reflection in a perfume and cosmetic naming register} 35-45

Гуменна К. О. [Проблема відтворення архаїзмів як елементів Лінгвопоетики франкомовного історичного роману (на матеріалі “Легенди про Уленшпігеля” Шарля де Костера)]{Representation of archaisms as an element of linguo-poetics of a francophone historical novel (based on “Legend of Eulenspiegel” by Charles de Coster)} 46-52

Дейкун О. П. [Перекладацькі стратегії відтворення змісту англомовних статей Бі-Бі-Сі українською мовою]{Translation strategies for the content reproduction of the BBC English articles in Ukrainian language} 53-56

Довбищенко Ф. В. [Авторська наративна стратегія в V i VI книгах “Історії…”]{The authorial narrative strategy in the books V and VI of Herodian’s “History of the Roman Empire”} Геродіана. 57-64

Ісаєв С. С. [Лікувальні властивості їжі у китайській фразеологічній картині світу]{Medicinal properties of food in Chinese phraseological picture of the world} 65-69

Карабан А. В. [Узусні кореляції підсилювальних часток в українській та англійській мовах]{Language usage correlations for intensifying particles in Ukrainian and English} 70-76

Карабан В. І. [Роль узусу в перекладі]{The role of common language usage in translation} 76-82

Карпова К. С. [Мовний портрет кулінарного блогера]{Verbal portrait of a food blogger} 82-89

Клименко Н. Ф. [Словотвірні гнізда, композитоугруповання та темогнізда в процесах стратифікації лексики]{Families of words, composite formations and thematic families of words in processes of vocabulary stratification} 89-98

Кожуховська Ю. В. [Компонент мета в лабіринтовій подорожі новогрецької поезії ХХ ст.]{Component goal in the labyrinth journey in modern Greek poetry of the XX century} 98-103

Комарницька Т. К. [Мовна інтерференція в ізраїльських змі, орієнтованих на репатріантів (на матеріалі періодичних видань “Коль А-Шарон” і “Версія-Ньюз”)]{Тhe linguistic interference in israeli mass-media for repatriated (basing on the example of the magazines “Kol A-Sharon” and “Versiya-News”)} 103-109

Комісаров К. Ю. [Головні особливості емоційно-оцінної концептуалізації дійсності на словотвірному рівні японської мови]{Main features of emotional and axiological conceptualization of reality on the derivational stratum of the Japanese language} 110-117

Корнієць К. А. [Пуристичні тенденції в сучасній мовній політиці Туреччини]{Purist tendencies in the modern linguistic policy of Turkey} 117-121

Кравченко Л. О., Сюсюрченко М. А. [Партіоніми України (структурний і лексико-семантичний аспекти)]{Artionyms of Ukraine (structural and lexico-semantic aspects)} 122-128

Кучеренко А. О. [Арабський медіадискурс у сучасних лінгвістичних і міждисциплінарних дослідженнях]{Arabic media discourse in modern lingustic and interdisciplinary studies} 128-135

Лабенко О. А. [Проблеми перекладу “хибних друзів перекладача” у французькій та українській мовах]{Problems of translation of the “false friends of translator” in French and Ukrainian languages} 135-139

Литовченко Д. [Аспекти стереотипізації мусульман у медіаджерелах Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії]{Aspects of muslim stereotyping in the media of the Great Britain and Northern Ireland} 140-148

Музика М. В. [Паремія як одиниця мовної свідомості людини (на матеріалі асоціативного експерименту)]{Paremia as a unit of language consciousness of the human (on the material of associative experiment)} 148-154

Невойт В. І. [Російський займенник “сам” та його похідні]{Russian pronoun “сам” and its derivatives} 154-159

Охріменко В. І. [Відношення у системі модальних операторів когнітивно-семантичного поля достовірності (на матеріалі італійської мови)]{Relations in the system of modal operators of the cognitive-semantic field of trustworthiness} 160-167

Прожогіна І. М. [Проблеми постановки російської вимови носіям китайської мови]{Problems of Russian pronunciation training for Chinese students} 167-172

Радчук В. Д. [Америка – світові: читайте Павличка!]{America appeals to the world: read Pavlychko (based on the novel “The Holy Terrors”)} 173-179

Сайко М. А. [Зміст термінологічної компетентності медичного перекладача]{The content of terminological competence of a medical translator} 179-185

Семенко С. М. [Канонічні тексти тенрійської релігії як джерело японської мови середини ХІХ ст. у її кансайському варіанті]{Canonical tenrikyo texts as a source of kansai dialect of the Japanese language in the mid-19th century} 185-193

Синявська О. Є. [Прагматичний потенціал символічних комерційних номінацій ХІХ-ХХІ століть]{Pragmatic potential of symbolic commercial nominations in XIX-XXI centuries} 194-199

Сівков І. В. [Концепт “республіканізм” та його вербалізація у текстах конституцій арабських країн]{The concept “republicanism” and its verbalization in the texts of constitutions of Arabic countries} 199-205

Смашнюк О. І. [Сленг у комунікативній ситуації “лайка” в емоційному спонтанному мовленні (на матеріалі Британського національного корпусу)]{Slang in communicative situation “swearing” in emotional spontaneous speech (on the basis of the British National Corpus)} 205-214

Фокін С. Б. [Двомовні перекладні словники: причини недосконалості та перспективи оптимізації]{Bilingual dictionaries: reasons of deficiency and perpectives of optimization} 214-221

Чеботарьова А. [Множинність прочитання трагедії В. Шекспіра “Ромео та Джульєтта” в українських перекладах: семіотичний підхід]{The plurality of the Shakespeare’s tragedy “Romeo and Juliet” in Ukrainian translations: a semiotic approach} 221-227