2015, 53 випуск

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Охріменко В. І. Модальне значення деонтичної необхідності (на матеріалі італійської мови). – C. 3-13.
 4. Пастух Є. В. Семантичний аналіз лексеми glamour в англійській мові (на матеріалі словникових дефініцій). – C. 14-22.
 5. Пашковська В. С. Специфіка перекладів Павлина Свєнціцького. – C. 22-31.
 6. Перескоцька У. І. Анексія Криму у польських ЗМІ. – C. 31-38.
 7. Петренко С. В. Комунікативні стратегії читацького відгуку як літературно-критичного жанру англомовного медійного дискурсу. – C. 38-45.
 8. Пилипчук Т. В. Вербалізація етнічного стереотипу “індієць” у комедійних шоу Рассела Пітерза. – C. 45-57.
 9. Підгрушна О. Г. Стратегії відтворення гумору в українських перекладах повісті Джерома К. Джерома “Троє у човні, як не рахувати собаки”. – C. 57-69.
 10. Пічахчи О. В. Неологізми як засіб інтелектуалізації новогрецької мови. – C. 69-76.
 11. Плющ Б. О. Перекладацький диспаритет у контексті перекладів української прози англійською та німецькою мовами. – C. 76-90.
 12. Поворознюк Р. В. Перекладацька компетенція й відтворення медичних текстів. – C. 91-105.
 13. Приходько И. Г. Прозвищные номинации как маркер корректности и ценностных представлений социума. – C. 105-117.
 14. Романюк Ю. В. Вплив соціодинаміки на систему і структуру українського дієслова. – C. 117-123.
 15. Рудницька Н. М. Ідеологічно мотивована асиметрія радянських перекладів творів західних письменників, присвячених громадянській війні в Іспанії. – C. 123-132.
 16. Сайко М. Особливості відтворення пейоративної лексики у перекладі субтитрів до німецькомовних кінофільмів. – C. 133-144.
 17. Синявская О. Е. Русские коммерческие наименования XIX века и их суггестивный потенциал. – C. 144-157.
 18. Скрильник С. В. Механізми неологізації у художньому перекладі. – C. 157-170.
 19. Слюсарчик А. Б. Метафора в україномовних європейських інтернет-ресурсах. – C. 170-175.
 20. Смолянская А. И. Терапевтический текст в интернет-пространстве: особенности функционирования и виды. – C. 175-185.
 21. Смущинська І. В. Запозичення з класичних мов у французькій мові: основні тенденції. – C. 185-194.
 22. Снитко О. С. Аудіовізуальні образні засоби сугестії в інтернет-комунікації: стратегії використання. – C. 194-210.
 23. Соболєва О. В., Калініна-Шамрай В. Р. Проблеми багатомовності у франкомовних країнах. – C. 210-218.
 24. Соколенко О. А. Асоціативний вплив на концептуалізацію кольору (на матеріалі каталогів косметичної продукції). – C. 218-226.
 25. Соловей Ю. В. Відтворення ідіостилю Джуліана Барнза в українськомовному перекладі роману “The sense of an ending”. – C. 226-238.
 26. Софієнко І. В. Відтворення мовленнєвих портретів іноземців в українських перекладах кінофільмів. – C. 238-245.
 27. Станіслав О. В. Когезія та сепаратизація: корелятивні відношення (на матеріалі синтаксису сучасної французької мови). – C. 246-254.
 28. Стасюк О. С. Прагматичні характеристики метаінтертексту (на матеріалі парламентського дискурсу ФРН). – C. 255-262.
 29. Строкаль О. М. Поетика індивідуально-авторських флоронімів у текстах Володимира Коломійця. – C. 262-271.
 30. Сыромля Н. Н. Особенности дискурса детского журнала. – C. 271-278.
 31. Святенко М. М. Інтертекстуальність в рекламних текстах. – C. 279-290.
 32. Телешун К. О. Метафоризація як лексико-семантичний спосіб творення турецьких термінів торгівлі. – C. 290-296.
 33. Тесленко В. Структурно-типологічні особливості закритих фразеологізованих речень. – C. 296-305.
 34. Тищенко О. О. Особливості використання питальних речень у заголовках публікацій інтернет-версій грецьких газет. – C. 306-312.
 35. Торосян О. М. Полімодельність сучасного ділового комунікативного процесу. – C. 312-321.
 36. Усов Д. Особливості функціонування мумбайського сленгу в комунікації сучасної індійської молоді. – C. 321-329.
 37. Харик О. В. Епонімічна складова медичної термінології. – C. 330-335.
 38. Хюнерлі Б. Роль навчальних посібників Інституту імені Юнуса Емре у вивченні турецької мови. – C. 335-344.
 39. Челпан В. М. Лінгвокультурні аспекти дослідження творчості Міті Карагациса. – C. 344-351.
 40. Черненко Н. А. Соціокультурні чинники концептуалізації поняття доброчесність в просторі давньоримської лінгвокультури. – C. 351-363.
 41. Черніченко А. О. Маніфестація символу Mary Magdalene у структурі художнього концепту Religion в англійській мові (на матеріалі твору Дена Брауна “The da Vinci Code”). – C. 363-371.
 42. Чижевська Є. О. Поняття паремій у сучасній китайській мові: суюй та яньюй. – C. 371-381.
 43. Янчук А. С. Поняття істинності в історіографії елліністичного періоду (на матеріалі “Всесвітньої історії” Полібія). – C. 381-390.