2015, 51 випуск

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Александрук І. В. Концептуальна категорія простір можливого світу у творах фентезі (на матеріалі творів сучасних американських та британських авторів). – C. 3-11.
 4. Андрійченко Ю. В. Лінгвальні особливості вираження мачизму в іспанській мові. – C. 11-15.
 5. Антонов О. В. Вплив сімейних ролей на комунікативний стиль персонажів (на матеріалі сучасної американської драми). – C. 15-22.
 6. Аршиннікова М. В. Особливості застосування лексичних трансформацій при перекладі новел Томаса Манна з німецької мови українською. – C. 22-26.
 7. Афанасьєва О. М. Образ мовця в структурі комунікації. – C. 26-34.
 8. Білоконь М. В. Електронний словник афіксальних морфем (ЕСАМ) сучасної української мови (суфікс -к-). – C. 34-42.
 9. Бойко І. О. Концепція апелятива в комунікативній лінгвістиці. – C. 43-52.
 10. Бондар М. В. Турецькі власні назви та особливості їхнього відтворення в українських художніх перекладах. – C. 52-61.
 11. Бондаренко Л. М. Відтворення категорії стану у франкомовних військових текстах та їх перекладі. – C. 61-66.
 12. Борбенчук І. М. Лінгвостилістична характеристика політичних епіграм Г. В. Катула. – C. 66-71.
 13. Борис Д. П. Визначення сленгу у вітчизняній та зарубіжній термінологічних традиціях. – C. 72-83.
 14. Борисенко Н. Д. Обіцянка в дискурсі британської драми. – C. 83-89.
 15. Борисов О. О. Комунікативна ситуація сварки у британському та українському діалогічному дискурсі. – C. 89-96.
 16. Брага І. І. Суржик у родинному спілкування дітей. – C. 96-105.
 17. Веклич О. А. Оcобливості відтворення італійських реалій українською мовою у перекладі роману Грації Деледди “Тростини на вітрі” . – C. 106-111.
 18. Галамага О. Генологічна класифікація сакральних латиномовних текстів. – C. 112-119.
 19. Гнатюк Л. П. Коригування картини світу як реалізація мовної функції впливу на свідомість. – C. 119-124.
 20. Голубовська І. О. Вчення М. Я. Марра про мову як “віртуальна реальність”. – C. 124-131.
 21. Гонта І. А. Композитний спосіб словотвору у формуванні неологізмів англійської мови початку XXI ст. . – C. 132-137.
 22. Гриценко М. В. Адаптація в ситуації перекладу і реконструкція оригіналу. – C. 137-146.
 23. Дем’яненко Н. Б. Фразеологічні одиниці у засобах масової інформації (на матеріалі польської та російської мов). – C. 146-151.
 24. Дехтярук О. Гендерні характеристики персонажів: виклики для перекладача (на матеріалі казок Оскара Уайльда). – C. 151-158.
 25. Дригіна А. Електронний словник рим Ліни Костенко та Івана Андрусяка. – C. 158-162.
 26. Заєць В. Г. Освітні моделі інтеграції мовно-мовленнєвих знань учнів. – C. 163-167.
 27. Золотаренко О. А. Продуктивність афіксації в юридичній термінології німецької мови. – C. 168-176.
 28. Иванова К. А. Позиция автора и способы ее выражения в информационно-аналитических интернет-текстах. – C. 176-181.
 29. Калениченко М. М. Структурно-семантична взаємодія членів безособового речення у чеській мові. – C. 181-189.
 30. Карабан В. І., Карабан А. В. Порівняльне узусознавство. – C. 190-197.
 31. Киреева Т. М. Звуко-цветовой символизм в поэме Юрия Кузнецова “Путь Христа”. – C. 197-202.
 32. Кирилова В. А. Новела Михайла Коцюбинського “Intermezzo” – як віддзеркалення української душі у французькому перекладі. – C. 202-211.
 33. Ковальчук І. С. Генералізація та конкретизація як складові індивідуального стилю перекладача (на матеріалі перекладів оповідань Г. Белля). – C. 211-217.
 34. Козирєв Є. В. Складні випадки перекладу біблійних метафор японською мовою . – C. 217-224.
 35. Комісаров К. Ю. Головні стильові особливості сучасних японських науково-технічних текстів. – C. 224-233.
 36. Конік Г. В. Місце театральних практик серед методик викладання французької мови. – C. 234-240.
 37. Касяненко Д. С., Коржик В. В. Перекладач у суді: специфіка роботи та вимоги до кваліфікації. – C. 240-244.
 38. Крупко О. І. Репрезентація концепту людина в поетичних текстах Ліни Костенко. – C. 245-251.
 39. Куликовская Н. И. Каша на Лукулловом пиру (на матиреале фразеологических единиц немецкого языка с гастрономическим компонентом). – C. 251-258.
 40. Кулікова О. С. Особливості формування бази даних для дослідження театральної термінології. – C. 259-265.
 41. Курагіна Л. П. Функціонування політичних табу у сучасній німецькій лінгвокультурі. – C. 266-274.
 42. Леміш Н. Є. Семема як tertium comparationis у дослідженні каузального комплексу в різноструктурних мовах. – C. 274-283.
 43. Литовченко Д. Стереотипізація мусульман в сучасних англомовних мас-медіа. – C. 283-288.
 44. Любченко Т. В. Аспектуальні класи дієслівної лексики. – C. 288-295.
 45. Максимчук Н. М. Дискурс англомовних брифінгів: структурний і лексичний аспекти. – C. 296-301.
 46. Маленький Б. І. Німецьке телевізійне ток-шоу суспільно-економічної тематики: прагмалінгвістичний аналіз жанру. – C. 301-309.
 47. Малунова Г. Д. Концепт знання в “Апології Сократа” Платона: verba sciendi з сенсуальним етимоном. – C. 310-318.
 48. Меленевська А. Р. Поняття інтертекстуальності та типологізація інтертекстуальних елементів. – C. 319-324.
 49. Мельник М. В. Русско-английские лексические дивергенты в виртуальном дискурсе. – C. 324-329.
 50. Михайлець В. Кооперативне та конфліктне спілкування: узагальнення теоретичної бази. – C. 329-336.
 51. Мяснікова В. В. Автоматична фонетична транскрипція та транслітерація українського тексту. – C. 336-344.
 52. Нестеренко О. О. Особливості синонімічної диференціації вигуків сучасної китайської мови. – C. 344-351.
 53. Олешко Ю. Л. Комунікативні стратегії і тактики староукраїнської проповіді XVII ст. . – C. 351-356.
 54. Орєхова О. І. Жанрові особливості психологічного кінотрилеру з позицій перекладознавства: характерологічний контекст. – C. 357-366.
 55. Пасічник Г. П. Інформативний потенціал опису пейзажу в англомовному художньому дискурсі. – C. 366-373.
 56. Пилипенко А. В. Тематична парадигма турецьких прислів’їв та приказок. – C. 373-379.
 57. Письменна Ю. О. Етнокультурна специфіка лексем як предмет лінгвістичних досліджень у ХХ – на початку ХХІ ст. . – C. 379-386.
 58. Підгрушна О. Г. Гумор в аспекті перекладності (на матеріалі англомовних художніх творів). – C. 386-392.
 59. Плющ Б. О. Переклади української постколоніальнії прози в європейському контексті: комплекс пережитого. – C. 393-400.
 60. Пономаренко О. В. Особливості процесу запозичення в дипломатичному дискурсі (на матеріалі італійської мови). – C. 400-409.
 61. Приблуда Л. М. Вторинна номінація у мовотворчості Володимира Лиса. – C. 409-413.
 62. Приходько И. Г. Личностные наименования элиты в украинских СМИ: тенденции и динамика. – C. 414-423.
 63. Радчук О. В. Конкретизація образу: затекст і тезаурус. – C. 423-428.
 64. Ракітіна М. І. Мотивно-образна парадигма народних пісень “Шицзіну”. – C. 429-435.
 65. Романовська Т. І., Левчук Л. О. Тенденції розвитку технічної термінології харчової промисловості. – C. 435-438.
 66. Руда Н. В. Демінутивізовані прислівники і дієслова української та латинської мов (зіставний аспект). – C. 438-443.
 67. Рудницька Н. М. Маніпулювання ідеологемами у радянському перекладі. – C. 443-450.
 68. Саволоцька А. А. Різдвяна філософія Ч. Діккенса крізь призму перекладу. – C. 451-457.
 69. Сандига Л. О. Англомовні неологізми у сучасному економічному дискурсі. – C. 458-465.
 70. Семашко Т. Ф. Вербальна об’єктивація поняттєвої сфери “перцептивне сприйняття”. – C. 465-472.
 71. Синявская О. Е. Русские коммерческие наименования советского периода в аспекте прагмалингвистики. – C. 472-480.
 72. Сировець А. Ю. Відтворення іншомовного компонента в українських перекладах творів А. Переса–Реверте. – C. 480-488.
 73. Ситар Г. В. Функції фразеологізованих речень у мовленні. – C. 488-497.
 74. Сірук О. Б., Держанський І. О. Заячі назви в болгарській і українській народній ботаніці. – C. 497-510.
 75. Скрипник Ю. С. Роль номена morbus в латинському лінгвокультурному просторі. – C. 510-515.
 76. Совтис Н. М. Польськомовна українська література – спільна культурна спадщина українського та польського народів. – C. 515-524.
 77. Смущинська І. В., Стародубцева О. А. Кінема як об’єкт лінгвостилістичного аналізу. – C. 524-531.
 78. Сукаленко Т. М., Чужа К. В. Процес формування професійної компетентності майбутнього фінансиста. – C. 531-537.
 79. Сыромля Н. Н. Электронно-сетевые издания как новый сегмент детской периодики. – C. 538-544.
 80. Телешун К. О. Термінологічна лексика в структурі турецької фахової мови торгівлі. – C. 544-550.
 81. Тесленко В. Фразеологізовані речення як особливий тип синтаксичних одиниць. – C. 550-555.
 82. Титаренко М. В. Знаки, передающие социальный статус в художественном тексте (на материале русского, английского и немецкого языков). – C. 555-561.
 83. Третяк Ю. Ю. Імпліцитні стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю. – C. 561-566.
 84. Тригуб А. М. Рецензійне мистецтво Володимира Митрофанова. – C. 567-575.
 85. Уманець Р. С. Перекладацькі рішення при відтворенні реалій у художньому перекладі німецькою мовою (на матеріалі перекладу роману Марії Матіос “Солодка Даруся”). – C. 576-583.
 86. Ференс Н. О. Відтворення авторської метатропіки у перекладі (на прикладі інтерпретацій поезії В. Б. Єйтса Анною Блейз. – C. 583-590.
 87. Фокін С. Б. Переваги корпусів малого обсягу для дослідження макроявищ у перекладі. – C. 590-597.
 88. Харитонова Д. Д. Способи реалізації категорії переповідної модальності у сучасному художньому тексті (на матеріалі збірки оповідань “Нація” Марії Матіос). – C. 597-603.
 89. Чаус С. В. Жанр “допит” в судовому дискурсі (на матеріалі Нюрнберзького процесу). – C. 603-609.
 90. Черненко Г. А. Ціннісний тезаурус у дослідженнях з аксіологічної лінгвістики. – C. 609-621.
 91. Черненко Н. А. Особливості вербалізації концепту доброчесність у морально-ціннісних системах французької та англійської лінгвокультур. – C. 621-629.
 92. Чернова А. О. Проблема знака і значення у текстах сучасної французької соціальної реклами. – C. 629-637.
 93. Шаргай І. Є., Поваліхіна Н. К. Відтворення авторської картини світу в перекладі з французької мови роману Ж. -М. Г. Леклезіо “Désert”. – C. 637-642.
 94. Шевченко Ю. О. Особливості дескрипції дієслова в сучасній перській мові в порівнянні з дарі-кабулі. – C. 642-651.
 95. Шуляк С. А. Словесна формула відсилання-вигнання у текстах українських замовлянь. – C. 652-657.