2014, 50 випуск (2)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Мазепова О. В. Метафора та метонімія як засоби концептуалізації емоцій в перській мові (на прикладі концепту страх). – C. 3-14.
 4. Макаренко Л. П. Асиметрія у вираженні каузальності між іспанською та українською мовами та її подолання в перекладі. – C. 14-20.
 5. Макарук Л. Л. Термінологічний апарат сучасної графічної лінгвістики. – C. 20-28.
 6. Максименко О. В. Медійний переклад в умовах інформаційної війни. – C. 29-34.
 7. Малікова О. В. Відображення мовно-концептуальної картини світу християн в християнському теологічному дискурсі. – C. 34-41.
 8. Мандер С. М. Емоції та їх вербальна репрезентація в українській та американській лінгвокультурах. – C. 42-48.
 9. Марховська А. Ю. Дисфемізми та евфемізми у сучасній іспанськомовній прозі та її перекладах українською мовою. – C. 48-53.
 10. Мельник А. В. Особливості відтворення лінгвістичних варіацій мовлення персонажів дитячих казок Роальда Дала у їх перекладах українською мовою. – C. 53-60.
 11. Михальская О. В. Понятие поликодовости в отечественном и зарубежном языкознании. – C. 61-65.
 12. Мірошниченко М. В. Європейський досвід еволюції юридичного перекладу. – C. 65-74.
 13. Мовчан Б. В. Фразеологізми в контексті загальних тенденцій у перекладі на території Східної та Західної України початку XX століття (1910-1930-і роки). – C. 74-82.
 14. Моллаахмади Дехаги Амирреза Сленговая лексика в персидском языке: как избежать двусмысленности в русско-персидском диалоге?. – C. 82-85.
 15. Моргун Ю. Взаємодія тексту та коментаря у німецькомовному Інтернет-дискурсі. – C. 85-91.
 16. Мусієнко О. С. Прагматичні аспекти відтворення ідіостилю Дена Брауна (на матеріалі україномовних перекладів творів “Інферно” та “Втрачений символ”). – C. 91-98.
 17. Набережнєва Т. Є. “Авторство” крилатих висловів Шекспіра в українській мові. – C. 98-105.
 18. Недайнова І. В. Щодо визначення опозиційних відношень між концептами глобалізм та антиглобалізм в сучасному англомовному просторі. – C. 105-115.
 19. Некряч Т. “Що в імені моєму?”: промовисті імена в шекспірових творах як проблема перекладу (до 450-річчя з дня народження Вільяма Шекспіра). – C. 115-121.
 20. Нестеренко О. О. Емотивні характеристики вигуків сучасної китайської мови. – C. 121-126.
 21. Новелліно П. Д. Складнощі при перекладі англійських фразеологізмів українською мовою (на матеріалі автентичного видання Пола Барела “A Royal Duty”). – C. 127-132.
 22. Новосельцева І. В. Методика дослідження лінгвального гештальту. – C. 133-138.
 23. Овдіюк В. В. Актуалізація архетипів у мові реклами: психолінгвістичний аспект. – C. 139-144.
 24. Олешко Ю. Л. Емотивність староукраїнської проповіді XVII ст.. – C. 144-149.
 25. Орлова І. С. Методологія когнітивного аналізу стилю у художньому перекладі. – C. 150-157.
 26. Осідак В. В. Організація самостійної роботи студентів мовних спеціальностей. – C. 157-167.
 27. Павлюк А. Б. Роман Чарльза Діккенса “Посмертні записки Піквікського клубу”: перекладознавчий аналіз. – C. 167-174.
 28. Падалка Ю. М. Емотивність як підкатегорія модальності (на матеріалі іспанської мови). – C. 174-181.
 29. Падар Ю. А. Кореляція колективна / індивідуальна оцінка у мові української мемуаристики початку ХХ ст.. – C. 181-189.
 30. Парасін Н. Д. Гносеологічні основи мовної категоризації. – C. 189-197.
 31. Пастух Є. В. Прамгатичні особливості синтаксичної організації рекламних текстів у віртуальному просторі. – C. 197-203.
 32. Петрів Х. В. Порівняння як домінанта вербально-семантичного рівня ідіостилю Оксани Пахльовської. – C. 203-209.
 33. Пилипчук Т. В. Вербалізація метастеретипу “middle easterner” у комедійних шоу. – C. 210-217.
 34. Підгрушна О. Г. Відтворення гумористичного наповнення роману М. Левицької “Коротка історія тракторів по-українськи” у перекладі. – C. 218-225.
 35. Плющ Б. О. Перекладацькі стратегії відтворення української прози англійською мовою. – C. 225-233.
 36. Перевознюк Р. В. Медичні опитувальники як одиниця перекладу. – C. 233-239.
 37. Покровська І. Л. Формування суфійської термінології в османській мові. – C. 239-244.
 38. Пономаренко О. В. Лінгвопрагматичні особливості віртуального канону французького дипломатичного дискурсу (на матеріалі твітів Л. Фабіуса). – C. 244-252.
 39. Поповська К. Особливості українського газетного тексту як об’єкту перекладу англійською мовою. – C. 252-257.
 40. Приходько И. Г. Тематическая организация информационного пространства русскоязычной прессы Украины (на примере ежедневных всеукраинских газет). – C. 258-271.
 41. Прожогина И. М. Шумные согласные русского языка глазами китайских студентов. – C. 271-276.
 42. Радчук О. В. Паралингвистические способы репрезентации понятия отсутствие. – C. 276-282.
 43. Рибалкіна Ю. Основні особливості термінологічного поля офіційної медицини в СЛМГ. – C. 283-290.
 44. Рижикова М. Д. Професійна належність мовця як чинник формування англомовного лаудативного дискурсу (на прикладі рецензій на книги). – C. 290-297.
 45. Rogach O. The concept of poverty and its verbal representation in the English lexical phraseological system. – C. 297-301.
 46. Романець О. Основні підходи до проблеми співвідношення норми і узусу у сучасній лінгвістиці. – C. 302-307.
 47. Романченко М. А. До історії перекладу віршів Франческо Петрарки українською мовою). – C. 307-313.
 48. Рудницька Н. М. Антирелігійна адаптація російськомовних перекладів у СРСР. – C. 313-321.
 49. Рудько О. В. Складнощі відтворення стилістичних засобів досягнення гумористичного ефекту в сучасній дитячій літературі (на матеріалі українських, англійських та французьких творів 1980-2013 рр.). – C. 321-327.
 50. Ружановська М. В. Особливості мовної ситуації в Алжирі. – C. 327-333.
 51. Саволоцька А. А. відтворення інтертекстуальних елементів у культурно-специфічному тексті (на матеріалі роману Орхана Памука “Музей Невинності”) у перекладах на англійську та українську мови. – C. 334-341.
 52. Сандига Л. О. Англомовні неологізми у сфері інформаційних технологій. – C. 342-349.
 53. Семашко Т. Ф. Мовна стереотипізація: стратегії виявлення та реалізації етнічних стереотипів у художньому тексті. – C. 349-358.
 54. Сидорова О. Ю. Формування комунікативної компетенції студентів правничих факультетів у вищій школі. – C. 358-364.
 55. Синявская О. Е. Терминологическая фиксация коммерчески релевантного имени: история и современность. – C. 365-375.
 56. Скибицька Н. В. Новотвори англійськомовного інформаційного простору як цілісні і розчленовані номінації. – C. 376-382.
 57. Сліпченко О. В. Функціонально-стилістичні особливості вживання китайських ідіом чен’юй у художніх та публіцистичних текстах. – C. 382-393.
 58. Соболєва О. В. Неографія у сучасній французькій мові. – C. 393-400.
 59. Софієнко І. В. Становлення кіно-перекладу в Україні. – C. 401-405.
 60. Спіцина В. Є. Гендерні особливості текстів публічних промов Перших леді США та їх відтворення у перекладі. – C. 405-412.
 61. Стасюк О. С. Інтердискурсивність урочистих парламентських промов ФРН. – C. 412-417.
 62. Cтрокаль О. М. Індивідуально-авторські субстантиви у поетичних текстах Павла Мовчана. – C. 417-423.
 63. Струк В. Особливості становлення хорватської лексикографії. – C. 423-429.
 64. Телешун К. О. Арабо-перські лексичні запозичення в турецькій фаховій мові торгівлі. – C. 429-435.
 65. Тесленко В. Фразеологізовані речення в сучасному термінологічному прочитанні. – C. 436-441.
 66. Смущинська І. В., Чайківська Г. С. Еволюція лінгвопоетики жанру французької авторської казки від XII ст.. – C. 441-451.
 67. Тищенко К. О. Концепт vatan / батьківщина в турецькій мові: лексикографічний аспект. – C. 451-456.
 68. Толстова О. Л. Структурa та семантика іспанського футбольного жаргону. – C. 456-463.
 69. Трищенко І. В. Відтворення особливостей літературних пародій Дж. Леннона в перекладі. – C. 463-468.
 70. Угрин Т. В. Les représentations interculturelles au sein du paradigme representationnel. – C. 468-473.
 71. Ференс Н. Творча індивідуальність В. Б. Єйтса в інтерпретації О. Зуєвського. – C. 474-481.
 72. Філіна Д. В. Політичний дискурс: особливості та функції. – C. 481-486.
 73. Циркунова І. В. Поліфонія як засіб створення іронії в романі К. Х. Села “Вулик” та проблеми її відтворення в перекладі. – C. 487-491.
 74. Червоненко О. Н. Прецедентність як засіб економії мовних зусиль в телевізійному дискурсі (на матеріалі британського ситкому “Father Ted”). – C. 491-500.
 75. Черниш Т. Чинник фонетичної подібності в історичній еволюції слов’янської лексики: етимологія і паронімія. – C. 500-504.
 76. Чернова А. О. Соціальна реклама як особливий різновид французького рекламного дискурсу. – C. 504-511.
 77. Чистяк Д. О. Функціонування текстових концептів у поемі Ш. Ван Лерберга “Соляна”. – C. 511-516.
 78. Шавелашвілі Є. В. Теоретичні засади визначення частиномовного статусу числівника турецької мови. – C. 517-520.
 79. Шерепитко А. С. Содержательные взаимосвязи концептов вечность и интернет в русской лингвокультуре. – C. 521-526.
 80. Шиянова І. М. Додавання видільних часток у перекладі з іспанської на українську. – C. 526-533.
 81. Шулінова Л. В. Синестеземи в українському медійному тексті спеціалізованих інтернет-видань мистецької тематики. – C. 534-539.
 82. Шум О. В. Лексико-стилістичні особливості перекладу роману О. Гончара “Собор” німецькою мовою. – C. 539-544.
 83. Янчук С. Я. Неперервність традицій військового перекладу в Україні. – C. 544-551.