2014, 47 випуск (2)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Мірошниченко М. В. Законодавчий переклад у Канаді: історія та здобутки. – C. 3-15.
 4. Милик О. В Validus як категорія давньоримського лінгвокультурного простору. – C. 15-21.
 5. Михайленко О. О. Функціонально-стилістична специфіка перекладу науково-технічного тексту. – C. 21-30.
 6. Михальская О. В. Разграничение креолизованных и поликодовых текстов (проблемы таксономии). – C. 30-37.
 7. Набок А. І. Формування ефектів об”єктивності й суб”єктивності у англомовних інтерент-новинах: номіннація джерел інформації. – C. 37-45.
 8. Несина І. Особливості адаптації китайської побутової лексики в українській мові. – C. 45-53.
 9. Нечипоренко А. Національно-культурна маркованість адвербіальної лексики (на матеріалі “Словаря української мови” за ред. Б. Грінченка). – C. 53-59.
 10. Нужна К. А. Особливості формування молодіжного мовлення південного регіону Франції. – C. 59-69.
 11. Орличенко О. В. Багатство символіки у творах сучасних латиноамериканських письменників та її відтворення у перекладі. – C. 69-77.
 12. Охріменко В. І. Контаміноване модальне значення епістемічної імовірності й епістемічної необхідності (на матеріалі італійської мови). – C. 77-92.
 13. Підгрушна О. Г. Відтворення гумору в перекладі роману Тері Пратчета “Правда”. – C. 92-99.
 14. Падар Ю. Аксіологічний словник: принципи укладання, оцінкова інтерпретація (на матеріалі української мемуаристики Є. Чикаленка). – C. 99-107.
 15. Палатовская Е. Структурно-смысловые модели эпидейктической речи (на материале выступлений академика Д. С. лихачева). – C. 107-117.
 16. Пасічник Г. П. Концепт пейзаж у семантико-когнітивному просторі англомовної детективної прози. – C. 117-129.
 17. Пермінова А. В. варіативність у поетичному метадискурсі. – C. 129-137.
 18. Пічахчи О. В. Корпус лексичних архаїзмів та неологізмів грецької мови. – C. 137-142.
 19. Плющ Б. стильотворчі засоби (реалії та алюзія) роману І. Багряного “Тигролови” та специфіка їхнього відтворення в англомовному та непрямому німецькомовному перекладах. – C. 142-154.
 20. Поворознюк Р. В. Етноспецифічні аспекти перекладу англомовних медичних текстів. – C. 154-162.
 21. Покровська І. Л. сакралізація антономазійних номінацій у сучасній турецькій мові. – C. 162-170.
 22. Пономарів О. Д. Стилістико-граматичні засади перекладацької майстерності Григорія Кочура. – C. 170-174.
 23. Пономаренко О. В. Етноспецифічні особливості віртуального дипломатичного дискурсу Франції (на матеріалі твітів Л. Фабіуса за січень-червень 2013 року). – C. 174-189.
 24. Попова Н. М. Структура та функції когнітивних метафор у мовній картині світу Іспанії. – C. 189-196.
 25. Приходько И. Г. “Темники” как феномен украинского политического массмедийного дискурса. – C. 196-206.
 26. Прожогина И. М. Сонорные согласные русского языка глазами китайских студентов. – C. 206-214.
 27. Radzievskaya Svetlana Translation in the field of nanoscience: terminographical aspect. – C. 214-222.
 28. Радчук В. Д. Навіщо перекладачеві теорія?. – C. 222-233.
 29. Рибалкіна Ю. Писемні пам”ятки як джерело дослідження гіндімовної лексики індійської традиційної медицини. – C. 233-242.
 30. Рижанкова Д. В. Методика викладання турецької мови на початковому етапі. – C. 242-256.
 31. Руда Н. В. Категорія демінутивності в англійській мові (формально-семантичний аспект). – C. 257-264.
 32. Рудакова Н. І. Топос козака в українському героїчному епосі. – C. 264-270.
 33. Рудницька Н. Особливості розвитку художнього перекладу за умов скасування цензури. – C. 271-276.
 34. Саволоцька А. А. Культурно-специфічні оніми як проблема перекладу (на матеріалі англійського та українського перекладів турецького роману Орхана Памука “Музей Невинності”). – C. 276-288.
 35. Сандига Л. О. Інформаційні технології як джерело формування англомовних неологізмів. – C. 288-297.
 36. Сингаївська Г. В. епоніми у складі іспаномовних медичних термінів. – C. 297-308.
 37. Синявская О. Е. Русские коммерческие наименования дореволюционного и советского периодов в системно-структурном освещении (сравнительный анализ). – C. 308-319.
 38. Скибицька Н. В. Лінгвокультурні реалії як ключ до розуміння текстів документальних відеофільмів (на матеріалі документального серіалу Бі-Бі-Сі “Seven Ages of Britain). – C. 319-327.
 39. Скрипник Ю. С. Лексична репрезентація концепту “хвороба” в латинській мові. – C. 327-335.
 40. Славова Л. Л. Мовна особистість політика у дзеркалі образно-асоціативного сприйняття: США-Україна. – C. 335-345.
 41. Смущинська І. В. Французька калька як особливий вид запозичень. – C. 345-353.
 42. Стасюк О. С. Прагматичні характеристики інтертекстуальності в парламентській комунікації ФРН. – C. 353-360.
 43. Сукаленко Т. М. , Солодка І. В. Проблеми вивчення термінології податківція. – C. 360-370.
 44. Сыромля Н. Н. Функционирование паралингвистических средств в медиатексте (на материале детских журналов). – C. 370-378.
 45. Талавіра Н. М. Біфункціональні прийменникові берартиклеві звороти в англомовному журнальному дискурсі: лингвокогнітивний аспект. – C. 378-388.
 46. Телешун К. О. термінологічне планування у Туреччині (на матеріалі торгівельно-економічної термінології турецької мови). – C. 389-396.
 47. Тищенко О. О. Варіантність іменників жіночого роду – назв осіб за національністю і територіальною приналежністю в новогрецькій мові. – C. 396-402.
 48. Тищенко К. М. Бактрійські греки і буддизм у топонімічних маркерах в україні. – C. 402-443.
 49. Ткач В. А. Особливості відтворення діалектизмів в українсько-німецькому перекладі (на матеріалі роману Юрія Винничика “Танго смерті”). – C. 443-448.
 50. Трофімчук І. Відтворення ключових мовленнєвих актів драматичного твору в перекладі. – C. 448-457.
 51. Угрин Т. В. La structure et les fonctions des represetations socio-discursives (a travers les medius francais). – C. 457-465.
 52. Ференс Н. Екзегетика та герменевтика у перекладі символістської поезії (на матеріалі українських та російських перекладів В. Б. Єйтса). – C. 465-474.
 53. Фокін С. Б. Дисфемізми в художньому перекладі: еквівалентність у мікро- та макроконтексті. – C. 474-484.
 54. Циркунова І. В. Основні моделі творення/відтворення авторської іронії в сучасній прозі та її перекладах (на матеріалі роману Карлоса Руїса Сафона “Ігри Янгола”). – C. 485-492.
 55. Челпан В. М. Текстові функції специфічних знаків культури у мовному світі Міті Карагациса. – C. 492-498.
 56. Черненко Г. А. Лінгвістична верифікація тексту з референцією до семіотичної події. – C. 499-509.
 57. Черенеко Н. А. Концепт доброчесність як універсальна домінанта культури: до питання вербалізації. – C. 510-517.
 58. Шавелашвілі Є. В. теоретичні та методологічні засади побудови частиномовної класифікації у сучасній тюркології. – C. 517-526.
 59. Шевченко Ю. О. Особливості лінгвістичних ідей у давньому та середньовічному Ірані у порівнянні з арабською мовознавчою традицією. – C. 526-536.
 60. Шеремета Н. Правнича термінологія в українському законодавстві. – C. 536-543.
 61. Шовковий В. М. Bellum як ключовий концепт становлення Римської державності (на матеріалі книги трактату Тіта Лівія “Ab Urbe condita”). – C. 543-552.
 62. Шуляк С. А. Мова українських замовлянь як вияв сособливостей магічного світогляду людини. – C. 553-560.
 63. Юзвяк І. П. Сакральна культура гагаузького народу та її відображення у релігійній термінології гагаузької мови. – C. 560-569.
 64. Юревич М. В. Спільні витоки концептів “ім”я” та “мати” (псл. *іматі) на тлі функціонування у сучасному мовному просторі. – C. 569-579.
 65. Яковенко Я. М. Особливості перекладу каламбурів у художньому тексті для дітей. – C. 579-591.