2013, 46 випуск (4)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Ситдикова І. В. Нові парадигми досліджень письмової комунікації. – C. 3-10.
 4. Скибицька Н. В. Дейктичні функції префіксоїдних основ з темпоральними значеннями у сучасній англійській мові. – C. 10-18.
 5. Смолянская А. Образные стереотипы сказочных персонажейв развитии мышления и речи ребенка. – C. 18-26.
 6. Соболєва О. В. Функціональні характеристики ілетрограм у сучасній французькій мові. – C. 26-32.
 7. Солдатова Л. П. Поняття “дискурс”: проблеми визначення. – C. 32-42.
 8. Софієнко І. В. Переклад кінокомедій українською: крізь терни до сміху. – C. 42-49.
 9. Стасюк О. С. Мовні засоби оцінки образу сучасної України в публіцистичних текстах ФРН та Швеції. – C. 50-56.
 10. Столярова А. А. Стилістико-композиційні риси текстів довіреностей новогрецькою та українською мовами. – C. 56-66.
 11. Телешун К. О. Номенклатура, професіоналізми та жаргонізми як лексична складова фахової мови (на матеріалі турецької фахової мови торгівлі). – C. 66-74.
 12. Теряев Д. А. Гармония звучания в структуре материи речи (экспериментально-фонетическое исследование). – C. 74-81.
 13. Теслюк Г. С. Основні тенденції розвитку французької авторської казки у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть. – C. 81-95.
 14. Тищенко К. М. Пізній Рим і алани у топонімії Європи. – C. 95-113.
 15. Тищенко О. О. Особливості родового оформлення іменників – назв національностей і територіальної належності в новогрецькій мові. – C. 113-119.
 16. Торопова А. А. Лингвокультурный аспект современной греческой печатной рекламы. – C. 119-126.
 17. Трофімчук І. Окреслення прагматичного наповнення діалогу в художніх творах на доперекладному етапі. – C. 126-133.
 18. Турчина А. А. Структурно-семантичний аналіз міжмовних омонімів на матеріалі слов’янських мов. – C. 133-140.
 19. Угрин Т. В. Поняття соціо-дискурсивної репрезентації та його основні характеристики. – C. 141-148.
 20. Філатова О. О. Нові англійські номінації годинників. – C. 148-154.
 21. Фіщенко М. В. Мовні і позамовні характеристики блогінгу та мікроблогінгу як різновиду інтернет-жанру. – C. 154-160.
 22. Fedayuk P. A. The Structure of Lexical Field of Weather Phenomena Notions. – C. 160-171.
 23. Ференс Н. Єйтс український та російський: поетичні інтерпретації. – C. 171-181.
 24. Филатенко И. А. Внутренняя организация речевого события в массмедийном политическом дискурсе Украины. – C. 181-192.
 25. Фокін С. Б. Хибні друзі перекладача як наслідок словотвірної інтерференції. – C. 192-200.
 26. Фоменко О. Вербальні та візуальні маркери національної ідентичності в комерційних брендах (на матеріалі англійської мови). – C. 201-214.
 27. Хайдер Є. М. Способи відтворення повтору як особливості авторського стилю Г. Гессе (на матеріалі українських і російських перекладів). – C. 214-221.
 28. Харик О. Актуалізація опозиції “свій – чужий” у дискурсі Страбона. – C. 221-228.
 29. Хоменко С. В. Засоби вираження категорії оцінки на прикладі іспанських художніх творів та їх перекладів. – C. 228-234.
 30. Циганок О. Про науку писання листів у XVII– XVIII ст. у Києво-Могилянській академії. – C. 234-240.
 31. Циркунова І. В. Мовні засоби реалізації іронії і їх відтворення в іспансько-українському перекладі. – C. 240-245.
 32. Чаленко Ю. А. Утворення та функціонування неологізмів у французькій мові початку ХХІ ст. (на матеріалі преси та словникових видань). – C. 246-251.
 33. Черенкова Д. Особливості перекладів поезій В. Маяковського перською мовою. – C. 251-258.
 34. Черкес Г. Лексичні особливості перекладу оглядів футбольних матчів з французької мови на українську. – C. 258-266.
 35. Чобан М. В. Выражение партитивности в русском и английском языках. – C. 266-271.
 36. Шабуніна В. В. The Role of Languages in the Process of Global Integration. – C. 272-277.
 37. Шебуніна О. М. Сучасний англомовний готельний дискурс як різновид інституційного дискурсу. – C. 278-287.
 38. Шах Б. Конструктивні та деструктивні комунікативні стратегії журналістів у німецькомовному політичному інтерв’ю . – C. 287-292.
 39. Швець Л. А. Переклад фразеологізмів у англомовному кінотексті. – C. 293-300.
 40. Шевцова О. В. Еквівалентність у перекладі англійських граматичних категорій конвенцій українською мовою. – C. 300-310.
 41. Шевченко О. Особливості дескрипції дієслова як частини мовив іранській лінгвістиці XIX-XX століття. – C. 310-320.
 42. Шендрик О. Особливості перекладу іспановмовних верлібрів українською мовою (на прикладі поезій Х. Л. Борхеса та Ф. Ґ. Лорки). – C. 320-326.
 43. Шерепитко А. С. Образные стереотипы восприятия вечности в русской лингвокультуре. – C. 327-336.
 44. Шигаєва К. В. Слова-реалії і способи їх перекладу в контексті міжкультурної комунікації (на матеріалі романів Дена Брауна “Код да Вінчі” та “Цифрова фортеця”). – C. 337-349.
 45. Шірінян Е. А. Новоутворення у сучасній німецькій молодіжній інтернет-мові. – C. 349-355.
 46. Шовковий В. М. Навчання граматики класичних мов у контексті теорії поетапного формування розумових дій. – C. 356-367.
 47. Шуляк С. А. Функціонування міфочисел у світі українських замовлянь. – C. 367-374.
 48. Щербакова М. С. Відтворення іспанських лексико-стилістичних засобів художніх портретних описів українською мовою. – C. 375-381.
 49. Юдко Л. В. Концепт “толерантність” в європейських лінгвокультурах. – C. 382-391.
 50. Юревич М. В. Об’єктивація концепту “кінь”в українській та польській фразеології. – C. 391-399.
 51. Яременко А. С. Труднощі перекладу вигуків у казці Льюїса Керола “Аліса в Країні Чудес”. – C. 399-404.
 52. Ярошевська М. О., Бурмістенко Т. В. Основні учасники комунікативної ситуації ток-шоу (на матеріалі французьких телевізійних ток-шоу полемічного типу). – C. 404-415.
 53. Яшенкова О. В. Поліаспектність дослідження комунікації між начальником і підлеглим (на матеріалі англійської мови). – C. 416-426.