2013, 46 випуск (1)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Aйдачич Д. Колекція цінностей Свобода, Рівність, Братерство та її вербалізація в слов’янських мовах. – C. 3-17.
 4. Алексеева Т. А. Стратегия порицания в межличностной коммуникации: бинарная оппозиция “родитель : ребенок”. – C. 17-25.
 5. Ангерчік Є. Відтворення українського просторіччя в англійському перекладі (на матеріалі художніх творів). – C. 25-33.
 6. Альошина К. О. Способи перекладу “промовистих” імен у художній літературі (на матеріалі англійського та українського перекладів науково-фантастичних творів І. Єфремова). – C. 33-42.
 7. Альшева А. Переклад німецької Вікіпедії як шлях до розширення Uanet. – C. 42-48.
 8. Андрієвська Е. М. Електронний лексикографічний ресурс Tresor de la Langue Française та його використання в роботі перекладача. – C. 48-58.
 9. Андрійченко Ю. В. Відображення ґендерних стереотипів в назвах професій і посад у іспанській мові. – C. 58-63.
 10. Андрощук О. С. Принципи укладання електронного словника українсько-англійських фразеологізмів на означення людини. – C. 64-68.
 11. Андрухович А. Реалізація категорії ґендер в офіційних інтернет-ресурсах спецслужб Росії. – C. 69-78.
 12. Антоненко З. В. Відтворення іспанських евфемізмів українською мовою у перекладі текстів економічної тематики. – C. 78-88.
 13. Антоненко Н. П. Психологические ассоциативы восточных славян в свете теории сакрального. – C. 89-99.
 14. Антонов О. В. Чоловічий та жіночий комунікативні стилі персонажного мовлення (на матеріалі сучасної американської драми). – C. 100-106.
 15. Атаманенко Н. П. Особливості вживання дієслівних часів у розмовній французькій мові Алжиру. – C. 106-112.
 16. Бабире О. В. Концепт “апокаліпсис” у текстах на екотематику. – C. 112-124.
 17. Бадзюнь О. Є. Жанрові особливості метеопрогнозів (на прикладі англомовних синоптичних повідомлень телеканалу BBC). – C. 124-131.
 18. Белоусова Т. П. Биоэтика как объект когнитивной ономасиологии. – C. 132-146.
 19. Білан М. Б. Смислова одиниця французького військового статутного документа. – C. 146-155.
 20. Білецька Т. О. Роль дейктичних елементів у реалізації стратегій впливу на адресата (на матеріалі англомовних текстів-описів товару комерційних інтернет-сайтів). – C. 155-163.
 21. Білюк І. Метафорична номінація як складник урбаністичного брендингу. – C. 164-172.
 22. Біляк І. В. Ігровий заголовок як засіб впливу в англомовному новинному медіатексті. – C. 172-182.
 23. Бондар В. Порівняльний аналіз первинних вокативних однозвукових вигуків (на матеріалі китайської та української мов). – C. 182-189.
 24. Булкіна А. В. Аргументативно-ритуальний діалогічний дискурс: мовленнєвий жанр “пропозиція руки та серця”. – C. 190-200.
 25. Василюк О. В. Вербальний та візуальний складники брендингу мегаполісів. – C. 200-208.
 26. Виклюк І. В. Специфіка функціонування абревіатуру сучасній турецькій пресі. – C. 208-217.
 27. Гаврецька Х. М. Юридична лексика сучасної мові гінді та її функціонування. – C. 217-224.
 28. Гаженко І. В. Особливості жіночого та чоловічого мовлення в японській лінгвокультурі. – C. 224-231.
 29. Галайчук А. Ю. Художні евфемізми та проблеми їх відтворення у перекладі. – C. 231-239.
 30. Гапченко О. А. Індивідуальний лексикон особистості як особливе ментальне утворення. – C. 239-249.
 31. Гач Н. О. Культурна конотація словосполучень в американському поетичному дискурсі XIX ст.. – C. 250-262.
 32. Гетьман З. О. Функціональне призначення перерваних і усічених синтаксичних конструкцій (на матеріалі сучасної іспанської мови). – C. 262-267.
 33. Гейко Т. М. Зближення мов у соціокультурному просторі сучасності. – C. 268-273.
 34. Гоз Д. Семантика тире у поезіях Ліни Костенко. – C. 274-282.
 35. Головань В. О. Модальні дієслова як морфологічний засіб модерації категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань Європейського парламенту). – C. 282-290.
 36. Голов’янник Д. С. Елементи турецького сленгу в сучасній німецькій мові (на матеріалі блогів). – C. 290-296.
 37. Гончарова О. О. Нідерландська мова у сучасному світі: становлення мови на території Нідерландів. – C. 296-314.
 38. Гордон К. О. Фразеологізми гуанюн’юй у розмовному стилі китайської мови: узуальний аспект. – C. 314-321.
 39. Горобець І. С. Класифікаційний вимір лексики народної медицини античних часів лексика народної античної медицини у класифікаційному вимірі (на матеріалі текстів “De agri cultura” Марка Порція Катона, “De medicina” Авла Корнелія Цельса, “Historia Naturalis” Гая Плінія Старшого). – C. 321-328.
 40. Григораш A. С. Евфемізми як засіб маніпуляції свідомістю (на матеріалі англомовних мас-медійних текстів. – C. 328-336.
 41. Гриценко М. В. Перекладач у ситуації перекладацької дії. – C. 336-345.
 42. Губа Л. В. Конструювання простору в текстах малих епічних жанрів Германа Гессе. – C. 345-351.
 43. Гуменюк О. Можливості браузерів у галузі комп’ютерного перекладу. – C. 351-363.
 44. Гумінілович М. В. Проблема перекладу заголовків з німецької мови у пресі. – C. 363-371.
 45. Гусейнов А. Особливості перекладу художньої метафори з німецької мови на українську (на матеріалі роману П. Зюскінда “Das Parfüm” та його перекладу). – C. 371-379.
 46. Давидюк Н. О. Відображення національного світобачення у лексиці французької мови Алжиру. – C. 379-385.
 47. Дарчук Н. П. Напрямки формалізації семантики. – C. 385-396.
 48. Данилевська О. В. Топоніми-концепти України та Франції у ЗМІ (контекстуально-частотний аналіз). – C. 396-404.
 49. Дегтяренко М. О. Комунікативні тактики і стратегії в англомовних інтерв’ю з бізнесменами. – C. 404-414.
 50. Дем’яненко Н. Б. Використання Інтернету у процесі вивчення польської фразеології. – C. 414-421.
 51. Денисенко Н. В. Особливості відтворення емфатичного курсиву в перекладах з англійської мови. – C. 421-431.
 52. Довбищенко Ф. Особливості давньогрецьких фразеологізмів із семантичними сегментами “мореплавство” і “міфологія” (структурно-семантичний аналіз). – C. 432-440.
 53. Довганчина Р. Текстуальні та підтекстуальні значення кольору в перекладі (на прикладі оповідань Е. Хемінгуея). – C. 440-451.
 54. Домилівська Л. В. Мовні символи ідіостилю Ю. Яновського з семантикою “гендерна ознака”. – C. 451-461.
 55. Дорошенко О. Лексика на позначення особливостей помешкання німецького бюргера (der deutsche Bürger) у першій половині ХІХ ст.. – C. 461-468.
 56. Дригіна А. Електронний словник рим Ліни Костенко. – C. 468-474.
 57. Дубенко О. Ю. Гендерна ідентифікація ключових концептів поетичної картини світу в англо-американській та українській традиціях. – C. 474-486.
 58. Дурманенко А. Каламбур як проблема перекладу (на матеріалі роману Любка Дереша “Культ” та його перекладу французькою мовою). – C. 487-498.
 59. Душка-Іванов А. Латинськомовні фразеологізми із соматичним компонентом: природа, сутність, підходи до аналізу. – C. 498-506.
 60. Д’яконова О. В. Концепт щастя у віртуальному дискурсі: потенційність чи реалізованість?. – C. 506-514.
 61. Дяченко Ю. В. Відтворення ідіолекту підлітка у романі Дж. Д. Селінджера “The Catcher in the Rye” (на матеріалі перекладів російською та українською мовами). – C. 514-523.
 62. Єременко А. С. Відтворення власних назв арабського походження у французьких медійних текстах у процесі перекладу українською мовою. – C. 523-529.
 63. Єфімова А. Прагматика verba dicendi в латинській мові. – C. 529-535.
 64. Жидкова Д. В. Функціонування політичної метафори у мас-медійних текстах під час передвиборчих перегонів. – C. 535-542.
 65. Завадська О. В. Інтердискурсивність як системоутворювальний параметр офіційних веб-сайтів інститутів сектору безпеки. – C. 542-552.
 66. Загоруйко А. Зоонім “собака” та особливості його функціонування у лінгвокультурному просторі різних народів. – C. 552-559.
 67. Звонська Л. Л. Поезія Солона у лінгвопрагматичному вимірі. – C. 559-567.