2013, 43 випуск (2)

 1. Титул.
 2. Зміст.
 3. Демченко Я. М. Турецька притча в прагматичному аспекті. – C. 3-9.
 4. Дергун Т. В. Семантика фразеологічних одиниць в англомовних журнальних статтях науково-технічної тематики: лінгвокогнітивний аспект. – C. 9-15.
 5. Джава Н. А. Домашнє читання – важливий компонент змісту навчання іноземної мови в середній школі. – C. 15-21.
 6. Дмитрук О. В. Маніпулятивні стратегії в міжособистісному спілкуванні (на матеріалі сучасних англомовних серіалів). – C. 21-30.
 7. Довбня К. В. Перспективи розвитку мови гінді за межами індії в умовах глобалізації. – C. 30-36.
 8. Домилівська Л. В. Символ “Київ” у мовотворчості Ю. Яновського. – C. 36-41.
 9. Журавльова О. М. Смисловий простір тексту сучасної християнської протестантської літератури в перекладацькому аспекті. – C. 41-47.
 10. Задоріжна Н. І. Просодичний портрет оповiдача в англомовній аудіоказці. – C. 48-55.
 11. Занько Г. П. Неузуальна словотворчість українськомовної дитини. – C. 56-61.
 12. Засанська Н. Д. Семантичні особливості мікрополів труднощі/difficulty в українській та англійській мовах. – C. 61-70.
 13. Засєкін С. В. Вплив когнітивного стилю та провідного каналу сприйняття інформації на перекладацькі рішення. – C. 70-77.
 14. Здражко А. Є. Українські видання перекладної дитячої літератури періоду незалежності України (на початку 1990-х років). – C. 77-83.
 15. Зінченко Г. Ю. Теорія лакунарності в сучасному лінгвістичному знанні. – C. 83-89.
 16. Зірко І. П. Формування у студентів-іноземців комунікативної компетенції у професійно орієнтованому читанні на заняттях з української мови. – C. 89-97.
 17. Зотова С. А. К проблеме диглоссии в греческом языке (Ранний этап “Итацизма”). – C. 97-102.
 18. Іваненко Н. В. Поняття згода / agreement у діалозі культур. – C. 102-109.
 19. Іванченко В. О. Особливості номінації психосоматичного компонента французької енологічної культури. – C. 109-114.
 20. Калениченко М. М. Безособові речення у лінгвістичній богемістиці. – C. 114-123.
 21. Каленська А. С. Морфологізована субстантивація влексико-граматичній системі турецької мови. – C. 123-129.
 22. Каптюрова В. В. Синкретизм монологу, діалогу та полілогу в Інтернет-комунікації. – C. 129-137.
 23. Каптюрова О. В. Релізація концепту “політична коректність” в МАС-медійному дискурсі. – C. 137-146.
 24. Каратаєва М. В. Номінації пошукових Інтернет-сервісів: словотвірний та семантичний аспекти. – C. 147-152.
 25. Карпенко Є. Д. Вплив соціальних мереж на українську національно-мовну картину світу. – C. 152-159.
 26. Карпова К. С. Лінгвостилістичні та лексико-семантичні особливості вербалізації образу Кетрін Міддлтон (на матеріалі англомовних медіатекстів). – C. 160-167.
 27. Кашперська Д. О. Специфіка функціонування онімів у публіцистичному тексті. – C. 167-173.
 28. Кирилова І. П. Особливості англіцизмів у сучасних німецькій та українській мовах. – C. 174-181.
 29. Кісьміна К. О. Мовні засоби створення ефекту комічного в скетчі. – C. 181-186.
 30. Клименко Л. В. Особливості мовної об’єктивації запахів. – C. 186-191.
 31. Коваленко Г. М. Концепт ANDROGYNY в сучасному англомовному фешн-дискурсі. – C. 191-197.
 32. Ковальова Т. П. Комунікативні стратегії і тактики впливу в німецькому політичному дискурсі (на матеріалі слоганів політичної реклами). – C. 197-204.
 33. Козлова А. О. Емоційний концепт “страх” у китайській мовній картині світу. – C. 204-209.
 34. Козоріз О. П. Явище омонімії у китайській юридичній термінології. – C. 210-217.
 35. Колесник О. С. Лінгвокультурні та лінгвосеміотичні особливості вербалізації концепту-міфологеми вогонь. – C. 218-226.
 36. Колодько Т. М. Інтелектуальний потенціал майбутнього вчителя іноземної мови у дослідницькій діяльності. – C. 226-233.
 37. Кондратьєва О. В. Порядок слів як засіб відтворення комунікативної структури речення в перекладі. – C. 233-240.
 38. Костюк М. М. Процес семантизації графічних знаків у поезії французьких символістів. – C. 240-246.
 39. Котвицька В. А. Особливості семантичної адаптації та функціонування англіцизмів у сучасній німецькій публіцистиці. – C. 246-251.
 40. Кравець Т. В. Об’єктивація ґендерних стереотипів в українському МАС-медійному дискурсі. – C. 252-257.
 41. Лазебна О. А. Придієслівні прислівники оцінки в соціолінгвістичному аспекті (на матеріалі австрійської художньої прози). – C. 257-264.
 42. Лазер-Паньків О. В. Особливості функціонування прецедентних антропонімів у давньогрецьких фразеологізмах. – C. 265-270.
 43. Левицький А. Е. Профетичний дискурс: підходи до визначення та аналізу. – C. 270-277.
 44. Лисенко К. В. Просодичне оформлення інтерогативів в аудіозаписах радіопостанов творів Шекспіра. – C. 277-284.
 45. Литовченко Д. Ґендерний аспект Інтернет-спілкування (на матеріалі блогів, форумів та чатів). – C. 284-291.
 46. Лісняк С. П. Деякі національно-культурні особливості іспанських фразеологізмів. – C. 291-296.
 47. Літинська Н. В. Структурно-смислові компоненти концептосфери “Сучасна Італія”. – C. 296-304.
 48. Вихідні дані.