Функціонування епістемічного дієслова to know у творах Д. Г. Лоуренса

УДК 811.111.’373.612.2:070
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.10

Вікторія ШУБКО, асп.,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, м. Київ

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕПІСТЕМІЧНОГО ДІЄСЛОВА TO KNOW У ТВОРАХ Д. Г. ЛОУРЕНСА (pdf)

Статтю присвячено висвітленню функцій епістемічного дієслова to know як маркера Я-позиції суб’єкта в художньому діалогічному дискурсі на матеріалі творів Д. Г. Лоуренса. Епістемічна Я-позиція відображає знання суб’єкта про світ, його світогляд, погляди та переконання. Вона стосується знання мовця про предмет мовлення, ступеня впевненості у висловлюванні. Корпусно-орієнтовані дослідження дискурсу виконують у трьох напрямках, а саме: текстовому (вивчення вибору мовних одиниць, значень та моделей у текстах); критичному (поєднання критичного дискурс-аналізу та системної функціональної лінгвістики); контекстуальному (врахування ситуаційних факторів спілкування, залучення теорії мовленнєвих актів та прагматики). Зважаючи на експланаторну негнучкість наявних електронних корпусів англійської мови, тобто неможливість повного аналізу представлених контекстів, було створено власний корпус текстів для якнайповнішого вивчення епістемічної позиції Я-суб’єкта в англійськомовному діалогічному дискурсі. Проілюструємо це на прикладі творів Девіда Герберта Лоуренса, одного з ключових англійських письменників початку XX ст. Було виокремлено та оформлено в корпус контексти вживання епістемічних дієслів (наприклад, know, think, seem, believe, understand, suppose, guess, expect, hope). Виокремлені контексти вживання епістемічних дієслів у художньому діалогічному дискурсі проаналізовано в семантичному та прагматичному аспектах, а саме – розглянуто значення досліджуваних епістемічних маркерів, наприклад, достовірність, віра, впевненість тощо, а також досліджено прагматичне навантаження епістемічних маркерів для реалізації стратегій і тактик вираження Я-позиції. Перспективою цього дослідження є детальний аналіз семантичних та прагматичних особливостей епістемічних маркерів у художньому дискурсі.

Ключові слова: дискурс, епістемічна позиція, епістемічні маркери,
корпусний аналіз, дієслово to know.