Фонетична інформація в матеріалах для вивчення української мови іноземцями

ФОНЕТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ В  МАТЕРІАЛАХ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМЦЯМИ

Гайдиш Н. О., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, м. Київ

https://doi.org/10.17721/2520-6397.2019.2.04

АНОТАЦІЯ

У статті проаналізовано фонетичний матеріал з огляду на його інтерпретацію у підручниках та інтерактивних засобах для вивчення української як іноземної. Аргументовано подається потреба укладання нових матеріалів, так само як і оновлення вже створених. Висновки зроблено через зіставний аналіз доступних джерел вивчення мови.

Ключові слова: експериментальна фонетика, артикуляція, орфоепія, акцент, аудіовізуалі- зація, інтерактивні засоби.

ЛІТЕРАТУРА

1. URL: https://play.google.com/store/search?q=українська%20мова&c=apps (Дата звернення: 15.04.2019).

2. URL:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vertaler.uken (Дата звернення:15.04.2019).

3. URL: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.speaktranslate. englishalllanguaguestranslator.ivoicetranslation (Дата звернення: 15. 04.2019).

4. URL : https:// play.google.com/store/apps/details?id=com.ttdictionary.ukrainianenglish (Дата звернення: 15. 04.2019).

5. Huk I. Вивчаємо українську мову : підручник/ Huk I., Kawecka M. Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1994. 228 с.

6. URL :  ukrainianlessons.com (Дата звернення: 07.04.2019).

7. Альохіна С.В., Онкович Г.В., Шутенко Я.- С. М.Українська мова для іноземних студентів: по- чатково-предметні курси : навч. посібн. Київ : АртЕк, 1998. 152 с.

8. Вінницька В., Головяшина Л., Плющ Н. Українська мова як іноземна/ Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, підготовчий факультет 2002. 379 c.

9. Джура М. З. Вивчаймо українську мову! Let’s learn Ukrainian! : навч. посібн. ; за ред.  І. Ключковської. Львів : Піраміда, 2007. 219 с.

10. Жлуктенко Ю. О., Тоцька Н. І., Молодід Т. К. Підручник української мови/ Київ : Вища школа, 1973. 352 с.

11. Жлуктенко Ю. О., Тоцька Н. І., Молодід Т. К. Вивчаємо українську мову. Самовчитель : навч. посібн. ; за ред. Русанівського В. 3-тє вид. переробл. та допов. Київ : Либідь, 1996. 224 p. 12. Палінська О., Туркевич О. КРОК-1: українська мова як іноземна : навч. посібн. ; за ред. Ключковської І. 2-ге вид. переробл. та до- пов. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 104 с.

13. Соколова С. Новий підручник «Ukrajinsky jazyk pre slovakov. Українська мова для словаків». Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Київ : Національний університет імені М. П. Драгоманова, 2012.

№7. С. 257–262.

14. Терлак З., Сербенська О. Украинский язык для начинающих/ 2-ге вид. пере- робл. та допов. Львів : Світ, 2000. 264 с.

15. Тоцька Н. І. Голосні фонеми української літературної мови. Київ: Видавництво Київського університету, 1973. С. 79–113.

16. Тоцька Н. І. Фонети-  ка української мови та її вивчення в початкових класах. Київ : Радянська школа, 1976. 176 с.

17.         Українська мова для іноземців : навч. посібн. / Барчук О.Г., Волкова О.М., Ворона Н.О. та ін.; за ред. Т. Дегтярьової. 4-те вид. стер. Суми : Університетська книга, 2019. С. 4–44.