УЯВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ПРО ПРОФЕСІЮ ТА ВИМОГИ РИНКУ

Середа О. М.

канд. пед. наук Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

АНОТАЦІЯ

В статті представлені результати емпіричного дослідження, в якому використано метод напівструктурованого інтерв’ю з майбутніми перекладачамипрактикантами. Проаналізовані фактори, які впливають на якість практики з погляду студентів. Особлива увага приділяється очікуванням студентів від перекладацької практики, відповідності умов практики до реальних умов праці перекладача. Визначені проблеми, з якими стикаються майбутні перекладачі під час практики. КЛЮЧОВІ СЛОВА: майбутні перекладачі, перекладацька практика в Україні та в Німеччині, уявлення про професію.

ЛІТЕРАТУРА

1. Беседіна Є.В. Модернізація професійної підготовки майбутніх перекладачів в умовах диверсифікації університетської освіти: дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 : теорія і методика професійної освіти. – Ялта, 2010. – 330 с.

2. Зінукова Н.В. Професійна підготовка перекладачів у сучасних умовах: вимоги ринку перекладацьких послуг // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля.  Серія: Педагогіка та психологія.  – № 2 (8). – 2014 – с. 42-47.

3. Методичны рекомендації щодо організації та проведення виробничої (науково-перекладацької) практики студентів денної та заочної форм навчання 6.020303 Філологія / Укл.: О.М. Бондаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 14 с.

4. Перекладацька практика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 0305 філологія, спеціальністю  6.020303 мова та література / переклад (англійська) / Розробник: Ребрій О.В. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразина, 2010. – 6 с.

5. Павлюк Н.В., Мілова О.Є. Перекладацька практика: методичні рекомендації / Н.В. Павлюк, О.Є. Мілова – Київ: КУБГ. – 2017. – 42 с.

6. Панов С.Ф. Теоретико-методичні основи професійної підготовки технічних перекладачів у вищих навчальних закладах.:  дис. … докт. педаг. наук. Київ, 2017. – 605 с.

7. Поршнева Е.Р. Междисциплинарные основы базовой лингвистической подготовки специалистапереводчика.: дис. … докт. педаг. наук. Казань, 2004. – 566 с.

8. Bortz J., Döring N.   Forschungsmethoden und Evalution für Human- und Sozialwissenschaftler. Heidelberg: Springer-Verlag, 4. Aufl., 2006. – 897 S.

9. Rechte und Pflichten im Praktikum. Tipps und Informationen für Studierende, Absolventinnen und Absolventen. Berlin: DGB. – 2016. – 26 S.

10. Universität Heidelberg: Praktika-Center. FAQ Praktika [Електронний ресурс]. – Режим доступу від 4.07.2018: https://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/neuphil/iask/sued/imstudium/ FAQ_Pflichtpraktika.html;

11. Universität Leipzig, Institut für angewandte Linguistik und Translatologie. FAQ Praktika [Електронний ресурс]. – Режим доступу від 4.07.2018: https://ialt.philol.uni-leipzig.de/studium/b-a-translation/praktikum-modul/? sword_list[]=praktikum&no_cache=1.

12. Universität Mainz: Fachbereich Translations-, Sprachund Kulturwissenschaft. FAQ Praktika [Електронний ресурс]. – Режим доступу від 4.07.2018: http://www.fb06.uni-mainz.de/studium/522.php.

Повний текст PDF