Сучасний англійськомовний блерб як адаптація класичного англійського детективу

УДК 811.111’22’42:791.221
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.06

Аліна ЛЕГЕЙДА, канд. філол. наук, доц.
Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна, м. Харків
ORCID ID: 0000-0002-8749-7667
Дмитро ЛЕГЕЙДА, канд. фіз-мат. наук, доц.
Харківський національний університет
будівництва та архітектури, м. Харків

ORCID ID: 0000-0002-8983-0822

СУЧАСНИЙ АНГЛІЙСЬКОМОВНИЙ БЛЕРБ ЯК АДАПТАЦІЯ КЛАСИЧНОГО АНГЛІЙСЬКОГО ДЕТЕКТИВУ (pdf)

Досліджено сучасний англійськомовний блерб, створений на основі класичного англійського детективного роману А. Крісті як компонент сучасної англійськомовної публікації детективного роману. Здійснено комплексний опис блербу на рівнях: структурно тематичному, лексичному, морфологічному, синтаксичному, графіковізуальному та прагматичному. На структурному рівні досліджено структурні підрозділи інваріанта блерб: виділено вступ, центральну частину та заключну частину. На лексичному рівні проаналізовано відповідні лексичні складові вступу, центральної частини та заключної частини. Встановлено набір відповідних типових лексичних репертуарів для кожної із зазначених частин. На морфологічному рівні виявлено та описано граматичні структури, властиві кожній частині блербу.

На синтаксичному рівні схарактеризовано традиційний синтаксис кожної з відповідних частин. На графіко-візуальному рівні встановлено графічні візуальні засоби, що найбільш ефективно використовуються укладачами блербу для апелювання до аудиторії. На прагматичному рівні виділено прагматичні функції блербу, що реалізують відповідний прагматичний вплив на читача.

Ключові слова: блерб, блерб-інваріант, текстова адаптація, метатекст, комерційно забарвлений текст, прагматичний вплив.