Структура гіперконцепту occultism (на матеріалі англомовних словників)

УДК 811.111.’374
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.1.09

Юлія ТОМЧАКОВСЬКА, канд. філол. наук, доц.
Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса
ORCID.ID: 0000-0003-0117-2704

СТРУКТУРА ГІПЕРКОНЦЕПТУ OCCULTISM (на матеріалі англомовних словників) (pdf)

Стаття присвячена аналізу структури англомовного гіперконцепту OCCULTISM на матеріалі тлумачних і етимологічних словників. У цьому дослідженні зроблено спробу врахувати різні підходи до структурування концепту, зокрема, лінгвокультурного концепту. У роботі використано такі методи дослідження: етимологічний аналіз, дефініційний аналіз та концептуальний аналіз. Структура англомовного гіперконцепту OCCULTISM містить три складових концепти: ALCHEMY, MAGIC, ASTROLOGY. У роботі проаналізовано їх мотиваційні та поняттєві ознаки. Ми вважаємо, що мотиваційні і поняттєві ознаки є первинними або базовими, інші ознаки є вторинними і можуть варіюватися в своїй кількості і способах номінації. Проведений дефініційний та концептуальний аналізи показали, що поняттєвими ознаками концепту ALCHEMY є unscientific, search, transformation, eternal life, universal medicine, mysticism. Мотиваційні ознаки концепту ALCHEMY визначаються етимологією англійської лексеми alchemy та вербалізуються наступним чином: occult, search, unscientific. Поняттєвими ознаками концепту MAGIC є power, supernatural, extraordinary, use of means, influencing or predicting events, hidden, controlling, spiritual, superhuman. Мотиваційні ознаки концепту MAGIC визначаються етимологією англійської лексеми magic та вербалізуються так: to be able, have power. На основі проведеного дефініційного аналізу робимо висновок про те, що в зазначених дефініціях цих лексем містяться такі сигніфікативні компоненти: (1) СУБ’ЄКТ (ФЕНОМЕН), (2) ВЛАСТИВІСТЬ СУБ’ЄКТА (ФЕНОМЕНА) – power to influence, control, (3 ) ОБ’ЄКТ – people, events, (4) АТРИБУТ – spiritual, supernatural, hidden. Поняттєвими та мотиваційними ознаками концепту ASTROLOGY є foretelling, stars, influence. Перспективою цього дослідження є аналіз особливостей вербалізації складових гіперконцепту OCCULTISM в англомовному дискурсі та виявлення відповідних образних і асоціативних ознак.

Ключові слова: гіперконцепт, концептуальний аналіз, мотиваційні ознаки, поняттєві ознаки, окультизм.