СЛЕНГ ЯК МЕТАМОВНА ВАРІАНТА В ІСТОРИЧНОМУ ТА ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТАХ

Борис Д. П.

к. філол. н. Київський національний лінгвістичний університет, м. Київ

АНОТАЦІЯ

У статті розглянуто термін сленг із позицій його полісемантичності в англістиці, україністиці, полоністиці, мадяристиці, галлицистиці, італістиці та іспаністиці. Уточнено та систематизовано підходи до тлумачення сленгу в англійській мові. Встановлено міжмовні семантичні еквіваленти при номінації рівноцінних англомовному сленгові понять у шести проаналізованих національних лінгвістичних терміносистемах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: соціолект, лект, сленг в англістиці, сленг в україністиці, сленг у полоністиці, сленг у мадяристиці, сленг у галлицистиці, сленг в італістиці, сленг в іспаністиці.

ЛІТЕРАТУРА

1. Беликов В. И. Социолингвистика : учебник для вузов / В. И. Беликов, Л. П. Крысин. — М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. — 439 с.

2. Бондалетов В. Д. Социальная лингвистика / Василий Данилович Бондалетов. — М. : Просвещение, 1987. — 160 с.

3. Грабовий П. М. Когнітивні параметри українського молодіжного сленгу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / П. М. Грабовий ; Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка, Ін-т філол. — К., 2010. — 18 с.

4. Клименко О. Л. Поповнення словникового складу сучасної англійської мови з нелітературних підсистем : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / О. Л. Клименко. — Харків, 2000. — 19 с.

5. Маковский М. М. Английская диалектология. Современные английские территориальные диалекты Великобритании / Марк Михайлович Маковский. — М. : Высш. школа, 1980. — 191 с.

6. Мосенкіс Ю. Л. Феномен українського молодіжного сленгу (сутність, розвиток, контакти) / Ю. Л. Мосенкіс, П. М. Грабовий, О. С. Фурса. — К.; Умань : ПП Жовтий, 2008. — 220 с.

7. Потятиник У. О. Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалах періодики США) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 “Германські мови” / У. О. Потятиник ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. — К., 2003. — 21 с.

8. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. — Полтава : Довкілля-К, 2006. — 716 с.

9. Ставицька Л. О. Арґо, жарґон, сленґ : соціяльна диференціяція української мови / Леся Олексіївна Ставицька. — К. : Критика, 2005. — 464 с.

10. Щур І. І. Українськомовний комп’ютерний сленг : формування і функціонування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / І. І. Щур; Київ. нац. ун-т імені Т. Шевченка, Ін-т філол. — К., 2006. — 20 с.

11. Ayto J. The Oxford Dictionary of Modern Slang / J. Ayto, J. Simpson. — New York : Oxford University Press, 2005. — 324 p.

12. Bartmiński J. Współczesny język polski / Jerzy Bartmiński. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. — 695 s.

13. Besses L. Diccionario de argot español ó lenguaje jergal gitano, delincuente profesional y popular / Luis Besses. — Valladolid : Maxtor, 2011. — 273 pp.

14. Blake B. J. Secret Language / Barry J. Blake. — Oxford, New York : Oxford University Press, 2010. — 328 p.

15. Bussmann H. Routledge Dictionary of Language and Linguistics / Hadumod Bussmann. — London, New York : Routledge, 2006. — 1304 p.

16. Coleman J. The Life of Slang / Julie Coleman. — Oxford, New York : Oxford University Press, 2012. — 354 p.

17. Eble C. C. Slang and Sociability : In-Group Language among College Students / Connie C. Eble. — Chapel Hill, London : The University of North Carolina Press, 1996. — 240 p.

18. Haensch G. Los diccionarios del español en el siglo XXI / Günther Haensch, Carlos Omeñaca. — Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2004. — 400 pp.

19. Hughes G. An Encyclopedia of Swearing / Geoffrey Hughes. — London, New York : Routledge, 2006. — 573 p.

20. Janocha M. Język jako narzędzie identyfikacji / M. Janocha // Ogrody Nauk i Sztuk. Rocznik 2016 / A. Kobylarek (red. nacz.). — Wrocław, 2016. — 6. — S. 117 —120.

21. Kis T. Szempontok és adalékok a magyar szleng kutatásához / Tamás Kis. — Debrecen : A Debreceni Kossuth Lajos tudományegyetem magyar nyelvtudományi intézetének kiadványai, 1997. — 296 l.

22. León V. Diccionario de Argot Español / Víctor León. — Madrid : Alianza Editorial, 1992. — 157 pp.

23. Lighter J. E. Slang / J. E. Lighter // The Cambridge History of  the English Language. Volume VI : English in North America / Ed. by J. Algeo. — Cambridge : Cambridge University Press, 2001. — P. 219—252.

24. López A.Á. El Burón. La jerga de los vendedores y albarderos ambulantes de Forniella / Alejandro Álvarez López. — Ponferrada — Uviéu : Instituto de Estudios Bercianos — Academia de la Llingua Asturiana, 2005. — 177 pp.

25. Palermo F. Varietà sociali nell’italiano contemporaneo: i gerghi come sottocodici non tecnici / Francesca Palermo. — Castelfranco Veneto : Panda Edizioni, 2016. — 118 p.

26. Partridge E. Origins : A Short Etymological Dictionary of Modern English / Eric Partridge. — London, New York : Routledge, 2006. — 4218 p.

27. Partridge E. Usage and Abusage / Eric Partridge. — Middlesex : Penguin Books, 1969. — 380 p.

28. Pawelec R. Młodzieżowy słownik wyrazów obcych i trudnych / Radosław Pawelec. — Warszawa : Wilga, 2003. — 371 s.

29. Sáez J.S. Diccionario de argot / Julia Sanmartín Sáez. — Madrid : EspasaCalpe, 1998. — 877 pps.

30. Smółkowa T. Neologizmy we współczesnej leksyce polskiej / Teresa Smółkowa. — Kraków : Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, 2001. — 194 s.

31. Sornig K. Lexical Innovation : A Study of Slang, Colloquialisms and Casual Speech / Karl Sornig. — Amsterdam : John Benjamins, 1981. — 127 p.

32. Spears R.  Slang and Euphemism / Richard Spears. — New York : Jonathan David Publishers, Inc., 1981. — 448 p.

33. Villarín J. Jerga a cuatro bandas : El cheli, el pasota, el caliente y el drogata / Juan Villarín // Interviú. — # 232. — 1980. — Págs 84-86.

34. Wales K. A Dictionary of Stylistics / Katie Wales. — London, New York : Routledge, 2014. — 496 p.

Повний текст PDF