СИНЕРГЕТИКА ДИСКУРСУ У МІЖКУЛЬТУРНОМУ КОНТЕКСТІ

Кравченко Н. Г.

к. філол. н., Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, м. Київ

АНОТАЦІЯ

Розвиток мовознавчих досліджень в умовах глобалізації набуває нового осмислення, оскільки корелює з культурологією, етнологією, а також експлікується з лінгвокультурним надбанням. Сучасні лінгвістичні розвідки екстрапольовані на проблеми міжкультурної комунікації, лінгвоестетики, вивчення національно-культурних реалій. Розгляд мов, зокрема германських, у міжкультурній взаємодії виявляється актуалізованим, тому що знання національних цінностей і особливостей спілкування носіїв германських мов сприяють розумінню специфіки пізнання їхнього культурного середовища.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: міжкультурний вимір, синергетична парадигма, дискурс, внутрішнє мовлення, внутрішній монолог.

ЛІТЕРАТУРА

1. Домброван Т. И. Синергетическая модель развития английского языка. Монография /Татьяна Ивановна Домброван. – Одесса: КП ОГТ, 2014. – 400 с.

2. Кравченко Н. Г. Афективне внутрішнє мовлення в німецькомовній художній прозі ХХ століття: дис…. канд. філол. наук: спец. 10.02.02 «Германські мови» / Кравченко Наталія Григорівна. – К., 2016. – 227 с.

3. Кравченко Н.Г. Афективне внутрішнє мовлення в німецькомовній художній прозі ХХ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. філол. наук: спец. 10.02.04 «Германські мови» / Наталія Григорівна Кравченко. ‒ Запоріжжя., 2016.  20 с.

4. Пихтовникова Л. С. Лингвосинергетика: основы и очерк направлений: монография / Лидия Сергеевна Пихтовникова. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 180 с.

5. Піхтовнікова Л. С. Прагмастилістичні характеристики німецькомовної притчі: монографія / Л. С. Піхтовнікова, І. М. Яремчук. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 220 с. 

6. Піхтовнікова Л. С. Синергія стилю байки: німецька віршована байка 13-20 ст.: монографія / Лідія Сергіївна Піхтовнікова. – Харків: Бізнес Інформ, 1999. – 220 с.

7. Arbeitsbuch: Literaturwissenschaft / [Hg., Thomas Eicher, Volker Wiemann]. – [3. Auflage]. − Paderborn, München, Wien, Zürich: Schöningh, 2001.− 226 s.

Повний текст PDF