Семіотика суб’єктивованого ландшафту в наративному дискурсі англійського роману ХІХ ст.

УДК 82.091
https://doi.org/10.17721/2520-6397.2022.2.07

Інна ЛІВИЦЬКА, канд. філол. наук, доц.
Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
м. Київ

ORCID ID: 0000-0002-8295-948X

СЕМІОТИКА СУБ’ЄКТИВОВАНОГО ЛАНДШАФТУ В НАРАТИВНОМУ ДИСКУРСІ
АНГЛІЙСЬКОГО РОМАНУ ХІХ СТ.
(pdf)

Дослідження культурних дискурсів місця проживання й топосу людини оприявнює цілий ряд комунікативних практик: від вербалізованого зображення топосу, формулювання локації та напрямків, дороговказів, символічної репрезентації тварин, топографічної лексики, способів візуалізації оточення тощо. Об’єктом уваги постає семіотичний потенціал «етнофізичної номенклатури», що передбачає застосування культурологічного підходу до ландшафту як ціннісно-важливого виміру суб’єктності.

Ключові слова: топос, семіосфера, етно-фізичні номінації, Вікторіанство, Джорж Еліот, емоційний суб’єкт, культурний дискурс аналіз (КДА).