Про збірник

Збірник наукових праць

Заснований 1999 р.

ISSN 2520-6397

Постановою Президії ДАК України №1-05/7 від 09.06.1999 р.  (перереєстрація від 21.12.2015 р., Наказ МОН 1328) збірник внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 16155-4627Р від 11.12.2009 р.

Фахова реєстрація:  Наказ Міністерства освіти та науки України №1328 від 21.12.2015 р.

Спеціальність ДАК: філологічні науки (мовознавство)

Періодичність: тричі на рік

Мови видання: українська, англійська, російська.

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Cайт журналу: http://mova.knu.ua/

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

У виданні публікуються наукові статті (рецензії) з актуальних проблем сучасного мовознавства і перекладознавства.

Видання розраховано на фахівців у галузях лінгвістики, перекладознавства, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Редакційна колегія дотримується принципу відкритого доступу до результатів досліджень, сприяючи вільному поширенню наукової інформації та глобального обміну знаннями. Видання розміщено у вільному доступі та є безкоштовним для користувача, який може вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати його з науковою та навчальною метою та з обов’язковим зазначенням авторства.

Етика публікацій

Редакційна колегія у своїй діяльності дотримується рекомендацій Комітету з етики публікацій (The Committee on Publication Ethics (COPE)), видавництва «Elsevier», норм Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», Закону України «Про освіту», «Етичного кодексу університетської спільноти» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема щодо рівності всіх статей і авторів для відповідального редактора, редколегії та рецензентів; конфіденційності; оригінальності пропонованого матеріалу та виявлення плагіату; конфліктів інтересів.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають стандартам ДАК України, а також вимогам до публікацій у наукових періодичних виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах даних.  

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 • Редколегія відповідає за своєчасну публікацію наукового журналу «Мовні і концептуальні картини світу».
 • Редколегія приймає остаточне рішення про публікацію статті (рецензії) у виданні.
 • Статті оцінюються за їхнім змістом, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства, політичних уподобань їхніх авторів.
 • Відхиляються статті, що не відповідають тематиці й вимогам видання, подані до інших наукових видань, а також ті, що містять раніше опубліковані результати досліджень.
 • Редколегія зберігає за собою право редагувати статті, зі збереженням основних позицій, висновків і стилю автора.
 • Редколегія дотримується виконання авторських прав.
 • Редколегія розглядає всі випадки порушень правил наукової етики, конфлікту зацікавлень (автора дослідження й рецензента / автора дослідження та інших осіб) і плагіату.
 • Редколегія зберігає конфіденційність щодо авторства рецензованих статей та інформації, яка в ній міститься.

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АВТОРІВ

 • Автор подає статтю оригінальну за змістом і раніше не публіковану, повністю відповідає за новизну та достовірність результатів свого дослідження.
 • Стаття має бути оформлена відповідно до визначених виданням вимог.
 • Усі запозичення з інших праць повинні бути оформлені у вигляді цитат із зазначенням першоджерела відповідно до чинних вимог. Наявність неоформлених запозичень, плагіат у будь-якій формі неприйнятні.
 • Про помічені у статті помилки та неточності автор негайно повідомляє редколегію.
 • Автор зобов’язаний попереджати редколегію про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів.  

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕЦЕНЗЕНТІВ

 • Усі подані до друку статті (рецензії) проходять обов’язкове внутрішнє та зовнішнє (подвійне «сліпе») рецензування.
 • Відгук рецензента має бути об’єктивним та аргументованим, містити інформацію про відсутність/наявність плагіату в статті.
 • У разі невідповідності проблематики статті кваліфікації рецензента, останній може відмовитися від рецензування.
 • Пріоритетними нормами для рецензента є повага до права автора на інтелектуальну власність та конфіденційність статті, що унеможливлює розголошення і використання вміщеної в ній інформації до часу публікації статті.
 • Рецензент повинен повідомити редколегію про можливий конфлікт інтересів.
 • Рецензент може запропонувати:
 • 1) рекомендувати статтю до друку;
 • 2) рекомендувати статтю до друку після її доопрацювання;
 • 3) відмовити в рекомендації до друку.
 • Рецензент зобов’язаний своєчасно підготувати рецензію про статтю.