Про Журнал

Науковий журнал

Заснований 1998 р.

ISSN 2520-6397 (print), ISSN 2520-6400 (online)

Зареєстровано Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення

Витяг з Реєстру субʼєктів у сфері медіа – реєстрантів (рішення від 18.01.24, № 120, протокол № 2) Ідентифікатор медіа: R30-02555

Фахова реєстрація:  Включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б» (Наказ Міністерства освіти та науки України № 157 від 09.02.2021 р.)

Галузь науки: філологічні науки (мовознавство)

Періодичність: двічі на рік

Мови видання: українська, англійська.

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Cайт журналу: http://mova.knu.ua/

Журнал “Мовні і концептуальні картини світу» індексується у:
1. Crossref
2. Index Copernicus
3. ERIH PLUS
4. ResearchBib
5. Наукова бібліотека імені М. Максимовича
6. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського

7. UlrichsWEB

ГАЛУЗЬ ТА ПРОБЛЕМАТИКА

У виданні публікуються наукові статті (рецензії) з актуальних проблем сучасного мовознавства і перекладознавства.

Видання розраховано на фахівців у галузях лінгвістики, перекладознавства, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів.

ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

Редакційна колегія дотримується принципу відкритого доступу до результатів досліджень, сприяючи вільному поширенню наукової інформації та глобального обміну знаннями. Видання розміщено у вільному доступі та є безкоштовним для користувача, який може вільно читати, завантажувати, копіювати та розповсюджувати його з науковою та навчальною метою та з обов’язковим зазначенням авторства.

Збірник дотримується стандартів І4ОС для відкритих посилань.

ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА

Редакційна політика наукового журналу «Мовні і концептуальні картини світу» заснована на принципах об’єктивності та неупередженості під час відбору наукового матеріалу для публікації. Подвійне сліпе рецензування рукописів і високі вимоги до якості наукового дослідження забезпечують конкурентоспроможний рівень змісту. Редакція гарантує дотримання авторських і суміжних прав, забезпечує спілкування з авторами.

Редакційна колегія у своїй діяльності дотримується рекомендацій Комітетів з етики публікацій: Комітетом  з етики публікацій https://publicationethics.org/ (COPE), норм Цивільного кодексу України, Закону України «Про Авторське право і суміжні права» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text, Закону України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text, етичних принципів, які містяться у Статуті Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Етичному кодексі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема щодо рівності всіх статей і авторів для відповідального редактора, редколегії та рецензентів; конфіденційності; оригінальності пропонованого матеріалу та виявлення плагіату; конфліктів інтересів.

Редакційна колегія залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають стандартам Міністерства освіти і науки України, а також вимогам до публікацій у наукових періодичних виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах даних.  

Журнал перевіряє статті (рецензії) на плагіат за допомогою сервісів Unicheck
(unicheck.com), Plagiarism Detector (plagiarismdetector.net).

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 • Редколегія приймає остаточне рішення про публікацію статті (рецензії) у виданні. Редколегія журналу несе відповідальність за належне подання наукових матеріалів на розгляд наукової спільноти, а також перевірку поданих матеріалів на плагіат за допомогою систем перевірки.

Усі матеріали після попередньої оцінки Редакцією проходять незалежне анонімне подвійне сліпе рецензування. Редакційна колегія забезпечує конфіденційність і неупередженість рецензування.

Редакційна колегія зобов’язується надати автору рецензентів, які своєчасно та неупереджено виконують обов’язки рецензування статті.

Редколегія не впливає на рішення рецензентів.

За наявності позитивної та негативної рецензій на рукопис відповідальний редактор призначає додаткового рецензента. Негативний відгук розглядається редакційною колегією, яка приймає остаточне рішення.

Редколегія залишає за собою право відмовити після попереднього розгляду в наданні матеріалів на рецензування у разі неправильного оформлення рукопису, невідповідності основним науковим критеріям, обсягу журналу, плагіату, повторної публікації тощо.

Журнал публікує інформацію про фінансову підтримку наукових досліджень.

 • Якщо відповідальний редактор знаходить вагомі докази помилковості наведених у роботі висновків, плагіату, фальсифікації та фабрикації даних, він повідомляє про це Автора та Видавця для прийняття рішення про публікацію виправлень, уточнень, вибачень або спростування, якщо необхідно.
 • Редколегія оприлюднює у відкритому доступі на сайті чинні Правила для авторів і рецензентів.
 • Редакційна колегія та видавець вживають відповідних заходів для вирішення конфлікту, коли вони отримують скаргу або претензію про порушення етики щодо поданого рукопису чи статті журналу.
 • Статті оцінюються за їхнім змістом, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства, політичних уподобань їхніх авторів.
 • Відхиляються статті, що не відповідають тематиці й вимогам видання, подані до інших наукових видань, а також ті, що містять раніше опубліковані результати досліджень.
 • Редколегія зберігає за собою право редагувати статті, зі збереженням основних позицій, висновків і стилю автора.
 • Редколегія дотримується виконання авторських прав.
 • Редколегія розглядає всі випадки порушень правил наукової етики, конфлікту зацікавлень (автора дослідження й рецензента / автора дослідження та інших осіб) і плагіату.
 • Редколегія зберігає конфіденційність щодо авторства рецензованих статей та інформації, яка в ній міститься.
 • Відповідальний редактор і члени редакційної колегії не повинні розкривати стороннім особам інформацію щодо змісту рукопису, що перебуває на розгляді, окрім тих осіб, які беруть участь у його науковій оцінці. Після позитивного рішення відповідального редактора стаття публікується у журналі збірнику.
 • У разі виникнення спірних питань редакційна колегія діє відповідно до Рекомендацій COPE щодо питань порушення публічної етики:  https://publicationethics.org

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АВТОРІВ

 • Автор подає статтю оригінальну за змістом і раніше не публіковану, повністю відповідає за новизну та достовірність результатів свого дослідження.
 • Стаття має бути оформлена відповідно до визначених виданням вимог.
 • У статті неприпустимі відтворення частини інших публікацій, плагіат, самоплагіат, фальсифікація та фабрикація даних. Усі запозичення з інших праць повинні бути оформлені у вигляді цитат із зазначенням першоджерела відповідно до чинних вимог. Наявність неоформлених запозичень, плагіат у будь-якій формі неприйнятні.
 • Про помічені у статті помилки та неточності автор негайно повідомляє редколегію.
 • Автор зобов’язаний попереджати редколегію про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів.  
 • Автори можуть подавати матеріали тільки в одному журналі. Подання до двох і більше видань одночасно або подання раніше опублікованої статті є неприпустимим порушенням етики, що веде до відхилення рукопису.
 • Авторами роботи є особи, які зробили вагомий внесок у дослідження та підготовку матеріалів до друку. Автори повинні переконатися, що всі учасники, залучені до підготовки матеріалів, вказані як співавтори та погоджуються з упорядкуванням списку співавторів та остаточною редакцією поданих матеріалів.
 • Необхідно чітко зазначити джерела фінансування.
 •  

ЕТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ РЕЦЕНЗЕНТІВ

 • У разі неможливості рецензування матеріалів через брак кваліфікації чи часу Рецензент зобов’язаний повідомити про це редакцію та знищити або повернути отримані матеріали.
 • Відгук рецензента має бути об’єктивним та аргументованим, містити інформацію про відсутність/наявність плагіату в статті.
 • Пріоритетними нормами для рецензента є повага до права автора на інтелектуальну власність та конфіденційність статті, що унеможливлює розголошення і використання вміщеної в ній інформації до часу публікації статті.
 • Рецензент повинен повідомити редколегію про можливий конфлікт інтересів. Рецензент не повинен брати участь у рецензуванні, якщо він чи вона перебуває у тісних особистих чи професійних стосунках з Автором або співавторами статті чи дослідницькою організацією, де було проведено дослідження, або працює в конкурентній організації з тієї ж теми. Рецензент повинен повідомити виконавчого редактора про інші можливі конфлікти інтересів (політичні, релігійні чи фінансові).
 • Рецензент зобов’язаний своєчасно підготувати рецензію про статтю.

РОЗКРИТТЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ​ ​

З метою забезпечення прозорості та надання читачам можливості зробити власну оцінку та об’єктивні висновки щодо дослідження, редколегія наполягає на розкритті Авторами всіх конфліктів інтересів. Відповідальним за розкриття конфлікту інтересів є автор. Конфлікт інтересів може бути фінансовим і нефінансовим. Автори зобов’язані заявляти про будь-який потенційний або реальний конфлікт інтересів, який може вплинути на роботу та отримані результати.   

АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу на першу публікацію статті, яка одночасно ліцензується згідно з міжнародною ліцензією  Creative Commons Attribution License International CC-BY.

Якщо стаття прийнята до друку в журналі «Мовні і концептуальні картини світу», автор має підписати Згоду автора на публікацію (файл).

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Адреса редколегії

01601, Київ, б-р Тараса Шевченка, 14
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Навчально-науковий інститут філології