Процес рецензування

Порядок рецензування рукописів статей, надісланих до редакційної колегії журналу “Мовні і концептуальні картини світу”:

1. Рукопис статті, що надійшов до редакції журналу, проходить попередню перевірку на відповідність формальним вимогам (напрям журналу, структура, оформлення, наявність анотацій і ключових слів у встановленому обсязі, бібліографія, відомості про автора (авторів), бланк-згода автора (авторів) на публікацію статті в журналі тощо). Окрім  того, здійснюється перевірка рукопису на недоброчесне запозичення чужого наукового матеріалу.

Про надходження статті, результати попередньої перевірки та її надання незалежним рецензентам редакційна колегія повідомляє автора (авторів) статті електронною поштою. У разі невиконання формальних вимог до статті редакція відмовляє в публікації.

2. Усі статті, що пройшли попередню перевірку, надсилають двом рецензентам для незалежного анонімного рецензування, які виконують свої обов’язки своєчасно та неупереджено. Експертне рецензування здійснюється за принципом подвійного “сліпого” рецензування (double-blind peer review). Рецензенти є фахівцями в галузі та протягом останніх пʼяти років опублікували статті у виданнях, що індексуються Scopus, Web of Science та інших, Переліку наукових фахових журналів України.

3. Наукове рецензування рукописів має містити вичерпні відповіді рецензентів на такі запитання: Чи відповідає стаття напрямові видання? Чи відповідає зміст статті заявленій у назві темі? Чи містить стаття наукову й інформаційну новизну? Чи має стаття теоретичне та практичне значення? Чи відповідає стаття вимогам видання? тощо.

Рецензією є затверджена редколегією журналу форма, що передбачає відповіді на вказані запитання і розгорнутий висновок з аргументацією наукової новизни та практичного значення матеріалу.

Форма рецензування (файл)

4. Відповідно до результатів наукового рецензування рецензент надає одну з наведених нижче рекомендацій:

1) стаття рекомендується до публікації (без зауважень);

2) стаття рекомендується до публікації з можливим (на розсуд автора) врахуванням зауваг рецензентів;

3) стаття рекомендується до публікації винятково за умови врахування зауваг рецензентів;

4) стаття не рекомендується до публікації.

5. Якщо одна рецензія є позитивною, а інша – негативною, редактор призначає додаткового рецензента, рецензія якого є підставою редактора про прийняття остаточного рішення.

6. Готову рецензію надсилати до редколегії електронною поштою.

Термін рецензування – 10-15 днів.

Редколегія інформує автора (авторів) про результати сліпого рецензування, надсилаючи їм листа на електронну пошту.